Zrealizované investičné projekty

Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – obnova premietacej digitálnej technológie

Zámerom projektu je vybavenie kinosály kina Centrum v Michalovciach modernejšou a ekonomicky udržateľnejšou digitálnou technológiou obrazu.

Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – modernizácia vybavenia

Základným pilierom projektu je výmena premietacieho plátna za strieborné, perforované plátno. Cieľom je skvalitnenie vizuálneho zážitku, zlepšenie farebnosti, jasu a kontrastu. 

Revitalizácia Kostolného námestia

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, debarierizácia priestranstiev, estetizácia a zatraktívnenie prostredia Kostolného námestia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom a cyklotrasou, zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia a kamerového systému.

Zachovanie kultúrneho dedičstva - Metod Dominik Trčka 

Hlavným cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov a poukázanie na historické míľniky ľudstva. V rámci zachovania úcty k rehoľníkovi - Metodovi Dominikovi Trčkovi, vytvoríme v meste Michalovce jeho bustu.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

Cross–border green transport network

Cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie environmentálne zodpovednej elektrickej prepravy tovaru, tranzitu,  v cestovnom ruchu ľuďmi a podnikmi v prihraničnej oblasti Maďarska, Slovenska, Rumunska a  Ukrajiny prostredníctvom rozvoja infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel..

Through Art we Ruin Borders

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Dobudovanie detského ihriska Nad Laborcom

Vytvoriť príťažlivé a ucelené prostredie hracích plôch komplexného detského ihriska pri obytných celkoch, konkrétne v medziblokových priestoroch sídliska Stráňany na ulici Nad Laborcom.

Výstavba florbalovej haly v Michalovciach

V areáli ZŠ Moussona v Michalovciach vznikla nová florbalová hala. Pomôže rozvoju florbalových aktivít v meste Michalovce, podporí žiakov školy, mladých ľudí, športové kluby a celú športovú verejnosť v meste.

Zlepšenie stavu športovej infraštruktúry v meste Michalovce

Dotácia Úradu vlády Slovenskej republiky bola použitá na vybavenie telocvične pre Judo, úpravy šatní pre Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce – mládež a modernizáciu Mestskej plavárne.

Nasvetlenie prechodu pre chodcov na ul. kpt. Nálepku

Hlavným cieľom projektu je realizácia rekonštrukcie prechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza na ulici kapitána Nálepku. Tento prechod pre chodcov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach.

Jazyková učebňa na ZŠ, Okružná 17

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Moderné digitálne jazykové laboratórium na ZŠ T.J. Moussona 

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Jazyková učebňa a školská knižnica na ZŠ, Školská 2

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Učebňa chémie na ZŠ, Komenského 1

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Verbovčík - Kukorelliho - Farská 

Cieľom projektu bolo vytvorenie príťažlivého prostredia v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami Verbovčík, Kukorelliho, Farská, zvýšenie možností kontaktov pre deti rôznych vekových skupín, mládeže a dospelých.

Detské ihrisko Rázusova - Štefánikova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Výstavba multifunkčného ihriska na IV. ZŠ Komenského 1

Hlavným cieľom projektu je vybudovať viacúčelové športové ihrisko, vytvoriť tak  vhodný priestor pre športové vyžitie a pohyb cieľových skupín.

Rekonštrukcia strechy telocvične Základnej školy na ul. J. Švermu 6

Účelom projektu bola rekonštrukcia strechy telocvične zákiadnej školy na Švermovej ulici v Michalovciach. ide o samostatne stojaci objekt, ktorý je so školou prepojený spojovacou chodbou.

Wifi sieť Michalovce

Obsahom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v centrálnej mestskej zóne na Námestí oslboditeľov a Námestí slobody.

Rekonštrukcia futbalového ihriska Základnej školy na Ul. okružnej 17

Účelom projektu bola rekonštrukcia futbalového ihriska pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. Základná škola je dlhodobo zameraná na futbal.Trávnik bol niekoľkoročným využívaním zničený. Bola nevyhnutná jeho výmena za kvalitný umelý trávnik, ktorý by odpovedal vysokým nárokom na neho kladených a vytvoril tak vhodný priestor pre využitie cieľovej skupiny.

Výstavba automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko Topoľany

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať automatický závlahový systém pre futbalové ihrisko v Topoľanoch. Išlo o modernizáciu a zlepšenie technologického vybavenia tohto ihriska.

Učebňa chémie na ZŠ P. Horova

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Rekonštrukcia MŠ Vajanského

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy.

Detské ihrisko Špitálska - Murgašova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

Rozšírenie kamerového systému

V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Výstavba komunitného centra

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie.

Dobudovanie detského ihriska na Štefánikovej ulici

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracej plochy a priestor pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliska.

Vybudovanie detského ihriska na Ulici nad Laborcom

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliskových plôch na Ulici nad Laborcom.

Nabíjacia stanica pre elektromobily na Ul. Duklianska - Obchodná

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať ďalšiu nabíjaciu stanicu v blízkosti centra mesta najmä pre návštevníkov mesta v rámci podpory turizmu v meste, ale taktiež pre obyvateľov mesta. Nabíjacia stanica vznikla za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Detské ihrisko Okružná 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh - OKružná ulica, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Cieľom projektu bola modernizácia existujúceho mestského kamerového systému. Modernizáciu predstavuje obstaranie nového servera, novej pracovnej stanice a súvisiaceho príslušenstva ku kamerám v 4 lokalitách mesta. 

Sadnite si a pripojte sa

Cieľom projektu je vytvoriť otvorené miesto „smart pomoci“ pre širokú komunitu, obyvateľov a návštevníkov mesta na Námestí slobody, inštalovať inteligentnú sebestačnú lavičku so solárnymi panelmi, s možnosťou dobíjania mobilných telefónov, tabletov, notebookov, s „hotspotom“ – wifi pripojením do siete internet

Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach

Mesto Michalovce v rokoch 2017 - 2018 zrealizovalo rekonštrukciu Zimného štadióna v Michalovciach. Prebehla rekonštrukcia obvodového plášťa, tribún, šatní...

Rekonštrukcia III.ZŠ

Rekonštrukcia Základnej školy na ulici Moskovskej - zateplenie a oprava strechy budovy na ul. Moskovskej a rekonštrukcia a prístavba budovy na ulici Mlynskej.

Výstavba kompostárne

Dostavba haly, spevnených plôch a prístupových ciest, nákup technológií, zberového vozidla na zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt financovaný z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. viac...

Multifunkčné ihrisko na V.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli V. ZŠ. na ulici školskej. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce, v areáli absentuje kvalitné športovisko.

Kamery ako ochrancovia...

Mesto aj v roku 2015 získalo podporu v rámci programu boja s kriminalitou v oblasti statickej prevencie, posilnil sa kamerový a záznamový systém mesta, pribudli nové kamery a zariadenia na monitorovacom oddelení MsP.

Zvýšenie bezpečnosti

Rozšírenie existujúcej siete kamier v meste na zabezpečenie prevencie a bezpečnejšieho prostredia vo vybraných lokalitách ulíc Moskovská, Komenského a Nad Laborcom.

Zariadenie pre seniorov

Projekt "Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach" si kladie za cieľ zlepšenie kvality a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov na ulici Hollého v Michalovciach.

Vytvorenie cyklotrás

Integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Vytvorenie cyklotrasy vodorovným a zvislým značením na ulici Humenskej a Štefánikovej.

Regenerácia satelitov CMZ mesta Michalovce

Rekonštrukcia ulíc S. Chalúpku, Pasáž a Duklianskej - miestne komunikácie, parkoviská, zeleň, drobná architektúra , verejné osvetlenie v jednotnej línii s existujúcim námestím Osloboditeľov.

Rekonštrukcia I.ZŠ

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Premena gaštanového parku

Zámerom mesta je revitalizácia gaštanového parku, záchrana vzácnych stromov pagaštanov konských, odstránenie nefunkčných prvkov v parku, vsadenie umeleckých prvkov a prvku detského ihriska.

Spájame generácie

Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch výstavbou detského ihriska v medziblokových priestoroch na ulici Nad Laborcom.

Vytvorenie siete cyklotrás

Integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Vytvorenie cyklotrasy vodorovným a zvislým značením na uliciach kap. Nálepku, Jilemnického a Hollého

Digitálni strážcovia

Projekt prevencie kriminality podporený OÚ KE na situačnú prevenciu - inštaláciu kamier na novom cintoríne na Bielej hore.

Digitalitzácia kina

Zámerom projektu bolo vybavenie kinosály kina Centrum v Michalovciach digitálnou technológiou obrazu, ktorá vyhovuje štandardu DCI v súlade so zámerom zachovania hlavného účelu využitia pri prechode na premietanie digitálnych filmových produkcií.

Oddych, pohyb, zábava

Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch výstavbou detského ihriska v medziblokových priestoroch na ulici Kyjevskej.

Bezpečnejšie mesto bez kriminality

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému na území mesta

Rekonštrukcia II.ZŠ

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Športuj a nefetuj

Obsahom projektu je vybudovať športové multifunkčné ihrisko, dať ľuďom z marginalizovanej komunity možnosti na rozvoj, viesť ich k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Rozšírenie separácie odpadov

Rozšírenie separácie odpadov a modenizácia triediacej linky. Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Projekt rieši rekonštrukciu triediacej linky TKO a zateplenie haly na zbernom dvore na ulici Lastomírskej.

Regenerácia CMZ

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta, estetizácia a zvýšenie bezpečnosti územia boli hlavnými cieľmi projektu s názvom „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce“.

Bezpečné priestory pre Michalovčanov

Cieľ projektu - zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému.

Pohoda za mestom

Okolie jazierka využívajú obyvatelia mesta najmä obyvatelia zo sídliska Stráňany na prechádzky, oddych, v zime sa na Baňu chodia korčuľovať deti z celého mesta. Baňa je vyhľadávanou lokalitou aj pre rybárov. Projekt estetizácie okolia jazierka Baňa...

Bezpečne a hravo na našich sídliskách

Výsledkom projektu je revitalizované sídliskové detské ihrisko na sídlisku Stráňany. Vytvorené vhodné a bezpečné prostredie pre deti všetkých kategórií pre trávenie voľného času, skrášliť medziblokové priestory.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Modernizácia a dobudovanie sústavy verejného osvetlenia v území, ktoré je vymedzené ulicami: sídl. Východ – Ul. Jilemnického, medziblokové priestory Ul. Jilemnického a Ul. Hollého, Ul. Kyjevská, Krymská, Odeská, Minská, Leningradská.

Rekonštrukcia VI. ZŠ

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Uzavretie a rekultivácia skládky

Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír. Projekt riešil uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu. Skládku je nutné monitorovať, znížiť negatívne vplyvy na okolie skládky, začleniť skládku do okolitého prostredia.

Viacúčelové ihrisko na II.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch II. ZŠ. Ihrisko tohto typu bolo pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce.

Svietime úsporne a spoľahlivo

Mesto Michalovce použilo nenávratný finančný príspevok na realizáciu rekonštrukcie časti VO v meste a okrajových častiach, výmena existujúcich svietidiel, inštalácia moderných systémov riadenia osvetlenia.

Aj keď nesvietia lampy

Cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom mobilnej kamery na celom území mesta.

Viacúčelové ihrisko na VII.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch VII. ZŠ. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta nutnosťou, nakoľko možností outdoorových športových aktivít (futbal, hádzaná, tenis, basketbal) je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.

Upokojenie premávky na ul. Okružnej

Upokojenie premávky na ulici Okružnej v Michalovciach. Cieľ projektu: Zvýšiť bezpečnosť a upokojiť uličný koridor ul Okružnej v Michalovciach inštaláciou stredových ostrovčekov, vodorovných a zvislých dopravných značiek.

Miesto pre všetkých

Projekt riešil skvalitnenie poskytovaných služieb mestskou políciou, zjednodušenie monitorovania územia mesta, prevencia kriminality, dokazovanie sociálno – patologických javov...

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť- zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozené skupiny a pod.