Zrealizované investičné projekty

Dobudovanie detského ihriska na Štefánikovej ulici

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracej plochy a priestor pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliska.

Vybudovanie detského ihriska na Ulici nad Laborcom

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliskových plôch na Ulici nad Laborcom.

Nabíjacia stanica pre elektromobily na Ul. Duklianska - Obchodná

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať ďalšiu nabíjaciu stanicu v blízkosti centra mesta najmä pre návštevníkov mesta v rámci podpory turizmu v meste, ale taktiež pre obyvateľov mesta. Nabíjacia stanica vznikla za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Detské ihrisko Okružná 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh - OKružná ulica, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.
 

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Cieľom projektu bola modernizácia existujúceho mestského kamerového systému. Modernizáciu predstavuje obstaranie nového servera, novej pracovnej stanice a súvisiaceho príslušenstva ku kamerám v 4 lokalitách mesta. 
 

Sadnite si a pripojte sa

Cieľom projektu je vytvoriť otvorené miesto „smart pomoci“ pre širokú komunitu, obyvateľov a návštevníkov mesta na Námestí slobody, inštalovať inteligentnú sebestačnú lavičku so solárnymi panelmi, s možnosťou dobíjania mobilných telefónov, tabletov, notebookov, s „hotspotom“ – wifi pripojením do siete internet

Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach

Mesto Michalovce v rokoch 2017 - 2018 zrealizovalo rekonštrukciu Zimného štadióna v Michalovciach. Prebehla rekonštrukcia obvodového plášťa, tribún, šatní...

Rekonštrukcia III.ZŠ

Rekonštrukcia Základnej školy na ulici Moskovskej - zateplenie a oprava strechy budovy na ul. Moskovskej a rekonštrukcia a prístavba budovy na ulici Mlynskej.

Výstavba kompostárne

Dostavba haly, spevnených plôch a prístupových ciest, nákup technológií, zberového vozidla na zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Projekt financovaný z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. viac...

Multifunkčné ihrisko na V.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli V. ZŠ. na ulici školskej. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce, v areáli absentuje kvalitné športovisko.

Kamery ako ochrancovia...

Mesto aj v roku 2015 získalo podporu v rámci programu boja s kriminalitou v oblasti statickej prevencie, posilnil sa kamerový a záznamový systém mesta, pribudli nové kamery a zariadenia na monitorovacom oddelení MsP.

Zvýšenie bezpečnosti

Rozšírenie existujúcej siete kamier v meste na zabezpečenie prevencie a bezpečnejšieho prostredia vo vybraných lokalitách ulíc Moskovská, Komenského a Nad Laborcom.

Zariadenie pre seniorov

Projekt "Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach" si kladie za cieľ zlepšenie kvality a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov na ulici Hollého v Michalovciach.

Vytvorenie cyklotrás

Integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Vytvorenie cyklotrasy vodorovným a zvislým značením na ulici Humenskej a Štefánikovej.

Regenerácia satelitov CMZ mesta Michalovce

Rekonštrukcia ulíc S. Chalúpku, Pasáž a Duklianskej - miestne komunikácie, parkoviská, zeleň, drobná architektúra , verejné osvetlenie v jednotnej línii s existujúcim námestím Osloboditeľov.

Rekonštrukcia I.ZŠ

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Premena gaštanového parku

Zámerom mesta je revitalizácia gaštanového parku, záchrana vzácnych stromov pagaštanov konských, odstránenie nefunkčných prvkov v parku, vsadenie umeleckých prvkov a prvku detského ihriska.

Spájame generácie

Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch výstavbou detského ihriska v medziblokových priestoroch na ulici Nad Laborcom.

Vytvorenie siete cyklotrás

Integrácia cyklistov v premávke na pozemných komunikáciách, zviditeľnenie ich pohybu a tým zvýšenie ich bezpečnosti. Vytvorenie cyklotrasy vodorovným a zvislým značením na uliciach kap. Nálepku, Jilemnického a Hollého

Digitálni strážcovia

Projekt prevencie kriminality podporený OÚ KE na situačnú prevenciu - inštaláciu kamier na novom cintoríne na Bielej hore.

Digitalitzácia kina

Zámerom projektu bolo vybavenie kinosály kina Centrum v Michalovciach digitálnou technológiou obrazu, ktorá vyhovuje štandardu DCI v súlade so zámerom zachovania hlavného účelu využitia pri prechode na premietanie digitálnych filmových produkcií.

Oddych, pohyb, zábava

Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch výstavbou detského ihriska v medziblokových priestoroch na ulici Kyjevskej.

Bezpečnejšie mesto bez kriminality

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému na území mesta

Rekonštrukcia II.ZŠ

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Športuj a nefetuj

Obsahom projektu je vybudovať športové multifunkčné ihrisko, dať ľuďom z marginalizovanej komunity možnosti na rozvoj, viesť ich k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Rozšírenie separácie odpadov

Rozšírenie separácie odpadov a modenizácia triediacej linky. Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Projekt rieši rekonštrukciu triediacej linky TKO a zateplenie haly na zbernom dvore na ulici Lastomírskej.

Regenerácia CMZ

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre mesta, estetizácia a zvýšenie bezpečnosti územia boli hlavnými cieľmi projektu s názvom „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce“.

Bezpečné priestory pre Michalovčanov

Cieľ projektu - zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému.

Pohoda za mestom

Okolie jazierka využívajú obyvatelia mesta najmä obyvatelia zo sídliska Stráňany na prechádzky, oddych, v zime sa na Baňu chodia korčuľovať deti z celého mesta. Baňa je vyhľadávanou lokalitou aj pre rybárov. Projekt estetizácie okolia jazierka Baňa...

Bezpečne a hravo na našich sídliskách

Výsledkom projektu je revitalizované sídliskové detské ihrisko na sídlisku Stráňany. Vytvorené vhodné a bezpečné prostredie pre deti všetkých kategórií pre trávenie voľného času, skrášliť medziblokové priestory.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Modernizácia a dobudovanie sústavy verejného osvetlenia v území, ktoré je vymedzené ulicami: sídl. Východ – Ul. Jilemnického, medziblokové priestory Ul. Jilemnického a Ul. Hollého, Ul. Kyjevská, Krymská, Odeská, Minská, Leningradská.

Rekonštrukcia VI. ZŠ

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i zamestnancov; zabezpečiť zlepšenie mikroklimatických podmienok, kultúrnejšie a zdravšie prostredie. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Uzavretie a rekultivácia skládky

Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír. Projekt riešil uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu. Skládku je nutné monitorovať, znížiť negatívne vplyvy na okolie skládky, začleniť skládku do okolitého prostredia.

Viacúčelové ihrisko na II.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch II. ZŠ. Ihrisko tohto typu bolo pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce.

Svietime úsporne a spoľahlivo

Mesto Michalovce použilo nenávratný finančný príspevok na realizáciu rekonštrukcie časti VO v meste a okrajových častiach, výmena existujúcich svietidiel, inštalácia moderných systémov riadenia osvetlenia.

Aj keď nesvietia lampy

Cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a predchádzanie rôznym formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovanie permanentnej preventívnej činnosti prostredníctvom mobilnej kamery na celom území mesta.

Viacúčelové ihrisko na VII.ZŠ

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch VII. ZŠ. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta nutnosťou, nakoľko možností outdoorových športových aktivít (futbal, hádzaná, tenis, basketbal) je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.

Upokojenie premávky na ul. Okružnej

Upokojenie premávky na ulici Okružnej v Michalovciach. Cieľ projektu: Zvýšiť bezpečnosť a upokojiť uličný koridor ul Okružnej v Michalovciach inštaláciou stredových ostrovčekov, vodorovných a zvislých dopravných značiek.

Miesto pre všetkých

Projekt riešil skvalitnenie poskytovaných služieb mestskou políciou, zjednodušenie monitorovania územia mesta, prevencia kriminality, dokazovanie sociálno – patologických javov...

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť- zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozené skupiny a pod.