Oznamy MsP

Vážení spoluobčania, 

som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť v mene všetkých príslušníkov MsP, ako aj v mene svojom.

            Mestským zastupiteľstvom som bol schválený  do funkcie náčelníka MsP. Počas môjho pôsobenia vo funkcii zástupcu náčelníka MsP som mal možnosť dôkladne sa oboznámiť s činnosťou MsP a s uspokojením môžem konštatovať, že materiálne a personálne zabezpečenie ako aj systém výkonu služieb sú na veľmi dobrej úrovni a preto v mnohých osvedčených činnostiach MsP budeme pokračovať tak, ako doteraz. Avšak rastúca miera vandalizmu a iných protispoločenských deliktov si vyžadujú primeranú reakciu zo strany príslušníkov MsP.

            V prvom rade chcem zefektívniť výkon hliadkovej služby MsP, čo je reakciou na podnety občanov z verejných zhromaždení, ale aj mojich osobných stretnutí s občanmi mesta, na ktorých zaznievali pripomienky, že hliadky MsP sú zriedka vídané, najmä v okrajových častiach mesta. Preto som prehodnotil doterajšie plánovanie služieb hliadok MsP.

            V súčasnosti je už mesto rozdelené do 6 obvodov. Do každého obvodu sú pridelení konkrétni policajti, od ktorých budem vyžadovať dokonalú miestnu a osobnú znalosť , musia mať prehľad o problémových miestach a ľuďoch. A naopak. Občania bývajúci v príslušnom obvode budú poznať „svojich policajtov“, nakoľko ich budú v uliciach denne stretávať a môžu sa na nich obracať s dôverou v situáciách, ktoré ich trápia.

            V prípade neriešenia problému zo strany policajtov, sa občania môžu obrátiť  osobne na mňa. Mojou snahou je, aby občania nášho mesta nevnímali MsP ako niečo, čo ich obťažuje, znepríjemňuje im život, alebo dokonca ako niečo, čo je namierené proti nim. Naopak, sme tu pre občanov. Avšak občania si musia tiež uvedomiť, že MsP je povinná v záujme dodržiavania poriadku často použiť  aj nepopulárne opatrenia represívneho charakteru vyplývajúce z platného legislatívneho  rámca. Našou prioritou nie je „trestať“, ale chrániť  záujmy verejnosti a udržiavať poriadok v meste.

            Veľký dôraz bude MsP venovať prevencii. Sústredíme sa predovšetkým na školopovinné deti a stredoškolskú mládež, ktorá sa najčastejšie dopúšťa rôznej  delikvencie a často si neuvedomuje dosah a nebezpečnosť svojho správania. Zintenzívnime spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi na všetkých stupňoch škôl, budú vykonávané prednášky, ukážky a besedy, ktorých cieľom bude nadobúdanie základného právneho vedomia žiakov a študentov, primerané ich veku.

            Hádam najväčším pomocníkom MsP pri riešení a predchádzaní rôznych deliktov je kamerový systém, ktorý je sústredený predovšetkým v CMZ a v niektorých problematických lokalitách. Mojou snahou bude navrhovať, a v spolupráci s vedením mesta hľadať možnosti rozšírenia kamerového systému aj do odľahlejších  lokalít mesta, kde často dochádza k poškodzovaniu majetku  a k vandalizmu.

            Verím, že zodpovedným prístupom, dôslednou kontrolnou činnosťou  a za účinnej spolupráce obyvateľov nášho mesta sa nám podarí zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť občanov nášho mesta.                                                                                                         

                                                                                                            JUDr. Dušan Šanta

                                                                                                                    náčelník MsP


MsP ponúka  službu - ochranu majetku pre fyzické i právnické osoby napojením sa na pult centralizovanej ochrany.  Viac o ponuke nájdete v priloženom dokumente [139 kB]