Materiály hlavnej kontrolórky

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o výsledku kontrol

Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie NZF

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Stanovisko k ZU mesta Michalovce

Plán kontrolnej činnosti