Projekty mesta

Schválené, bežiace projekty

Mesto je konečným prijímateľom v projektoch z fondov EÚ a iných zdrojov už tretie prograové obdobie. V položke je zoznam a podrobné informácie o jednotlivých projektoch, ktoré sa v súčasnosti realizujú.

Ukončené investičné projekty

Prehľad a informácie o jednotlivých investičných projektoch, ktoré už boli ukončené, vyfinancované donorskou organizáciou, stavby boli skolaudované a odovzdané do užívania.

Ukončené neinvestičné projekty

Prehľad, informácie a fotogalérie o jednotlivých neinvestičných projektoch z fondov ESF, NFM, OP ĽZ a dotácií, ktoré už boli ukončené.

Dotácie mesta

Mesto každý rok poskytuje dotácie právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta vo forme grantov. V roku 2017 bolo schválených 109 projektov...

Projektové zámery mesta

Prístup k projektovým zámerom, štúdiám resp. projektovým dokumnetáciám, ktoré chce Mesto realizovať v blízskej budúcnosti ...

UMR MFO

Mesto Michalovce spolu s 11 priľahlými obcami katastrálne susediacimi s Mestom vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO). Všetky informácie o práci a organizácii UMR nájdete na samostatnej stránke.