Projekty mesta

Schválené a bežiace projekty

Mesto je konečným prijímateľom v projektoch z fondov EÚ a iných zdrojov. Zoznam a informácie o jednotlivých projektoch, ktoré sa v súčasnosti realizujú...

Zrealizované investičné projekty

Prehľad a informácie o jednotlivých investičných projektoch, ktoré už boli ukončené, vyfinancované donorskou organizáciou, stavby boli skolaudované a odovzdané do užívania...
viac...

Zrealizované neinvestičné projekty

Prehľad, informácie a fotogalérie o jednotlivých neinvestičných projektoch z fondov ESF, NFM a dotácií, ktoré už boli ukončené...

Dotácie mesta

Mesto každý rok poskytuje dotácie právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta vo forme grantov. V roku 2017 bolo schválených 109 projektov...

Projektové zámery mesta

Výstavba nového autobusového nástupišťa pri železničnej stanici, Rekonštrukcia sídliska JUH, Rekonštrukcia sídliska ZÁPAD, Obnova historického parku v Michalovciach - Kerta Sztárayovcov, Rekonštrukcia sídliska VÝCHOD, Rekonštrukcia satelitov Centrálnej mestskej zóny, Rekonštrukcia  a prístavba III. ZŠ na ul. Moskovskej a Mlynskej, Rekonštrukcia  Zimného štadióna, Obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora, Urbanistická štúdia Parku študentov v Michalovciach, Návrh jednosmernej komunikácie na sídlisku Západ...

UMR MFO

Mesto Michalovce spolu s 11 priľahlými obcami katastrálne susediacimi s Mestom vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO).