Nezamestnanosť v meste

Celkový stav na trhu práce signalizuje aj počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie. Miera nezamestnanosti v Michalovskom okrese je dlhodobo vyššia v porovnaní s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike. V sledovanom období (2010 –  2020) bol zaznamenaný nárast uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v rokoch 2010 -2012 a potom opäť v roku 2020. K 30. júnu 2021 je okres Michalovce na 11. mieste v rámci Slovenskej republiky v hodnotení najvyššej miery evidovanej nezamestnanosti s podielom 13,89 %. Celkový počet UoZ ku koncu roka 2020 bol 11 169 osôb. V porovnaní s rokom 2019 sa počet disponibilných UoZ zvýšil o viac ako polovicu. V roku 2019 evidoval ÚPSVaR v okrese Michalovce 4462 uchádzačov. Zvyšovanie nezamestnanosti v roku 2020 ovplyvnila pandemická situácia. Veľký podiel má na nej však aj vzdelanostná štruktúra evidovaných nezamestnaných. Osobitným problémom je rastúca skupina ťažko uplatniteľných UoZ na trhu práce.

graf_nezamestnanost
Porovnanie miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Michalovce a SR k 31.12. v rokoch 2010 – 2020