Strategické dokumenty

 

Plány rozvoja mesta

Územný plán a jeho doplnky

Ďalšie plánovacie dokumenty

 

Plány rozvoja mesta

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové obdobie 2014 – 2020.

PHSR - monitorovacie správy

 

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2019 – 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2019 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

 

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

 

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2011 – 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2011 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2011 - 2014.

 

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2007 – 2010

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach predstavuje občanom nášho mesta PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2006 - 2015

Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý plánovací dokument s platnosťou do konca roka 2015, výhľadovo do konca roka 2020. Dokument bol schválený MsZ v Michalovciach uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2005.


 

 

Územný plán a jeho doplnky

Územný plán mesta Michalovce

MsZ v Michalovciach schválilo 26.2.2008 na svojom VIII. zasadnutí uznesením č. 160:

Zmeny a doplnky č. 1

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 440, dňa 27.04.2010.

Zmeny a doplnky č. 2

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zatupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 151, dňa 24. 04. 2012.

Zmeny a doplnky č. 3

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 223, dňa 14. 12. 2012.

Zmeny a doplnky č. 4

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 370, zo dňa 29.4.2014.

Zmeny a doplnky č. 5

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 51, zo dňa 28.4.2015.

Zmeny a doplnky č. 6

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 388, zo dňa 24.4.2018.

Zmeny a doplnky č. 7

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 49, zo dňa 27.8.2019.

Zmeny a doplnky č. 8

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 115, zo dňa 29.5.2020.


 

 

Ďalšie plánovacie dokumenty

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce na roky 2016 - 2020

 

Koncepcia tepelného hospodárstva

Spracovaná energetická koncepcia mesta Michalovce vychádza z dlhodobej koncepcie energetickej politiky SR. Je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

 

Marketingová stratégia mesta Michalovce

Marketingová stratégia predstavuje návrh priorít, cieľov a opatrení pre zlepšenie marketingu mesta.

 

Koncepcia rozvoja športu mesta Michalovce na roky 2017 - 2025

Záujmom mesta Michalovce je neustále rozvíjať, skvalitňovať športové možnosti svojich obyvateľov, športovcov, riešiť finančnú otázku a otázku materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových odvetví v mládežníckych kategóriách.

 

Komunitný plán mesta Michalovce na roky 2018 - 2022

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

 

Komunitný plán mesta Michalovce na roky 2013 - 2017

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

 

Koncepcia informatizácie samosprávy a mesta Michalovce do roku 2010

Informatizácia je proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií do bežného života. Koncepcia informatizácie bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 27.11.2007 uznesením č. 116.

 

Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Michalovce

Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu načŕta možnosti rozvoja cestovného ruchu, tohto dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia, na území mesta Michalovce a v jeho blízko okolí.

 

Program rozvoja bývania mesta Michalovce