Strategické dokumenty

Plány rozvoja mesta

Územný plán a jeho doplnky

Ďalšie plánovacie dokumenty


Plány rozvoja mesta

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce na roky 2022 - 2030 a súčasne Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) mestskej funkčnej oblasti Michalovce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorého cieľom je plánovanie a realizácia rozvoja mesta a jeho okolia pri zohľadnení nových trendov, výziev a podmienok rozvoja. PHRSR je územne cielené na Mestskú funkčnú oblasť Michalovce1(MFO), ktorá je tvorená jadrovým mestom Michalovce a 11 obcami v jeho okolí, ktoré deklarovali záujem o spoluprácu pri rozvoji okolia Michaloviec.

Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a jeho existencia je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov z EÚ, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty. Príprava nového PHRSR bola odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach na jeho zasadnutí 24. mája 2021, a to schválením vstupnej správy PHRSR mestskej funkčnej oblasti Michalovce na rok 2021 - 2030.

 

Archív - plány rozvoja v rokoch 2006 - 2022
 


Územný plán a jeho doplnky

Územný plán mesta Michalovce

MsZ v Michalovciach schválilo 26.2.2008 na svojom VIII. zasadnutí uznesením č. 160:

Zmeny a doplnky č. 1

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 440, dňa 27.04.2010.

Zmeny a doplnky č. 2

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zatupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 151, dňa 24. 04. 2012.

Zmeny a doplnky č. 3

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 223, dňa 14. 12. 2012.

Zmeny a doplnky č. 4

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 370, zo dňa 29.4.2014.

Zmeny a doplnky č. 5

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 51, zo dňa 28.4.2015.

Zmeny a doplnky č. 6

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 388, zo dňa 24.4.2018.

Zmeny a doplnky č. 7

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 49, zo dňa 27.8.2019.

Zmeny a doplnky č. 8

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 115, zo dňa 29.5.2020.

Zmeny a doplnky č. 9

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 80, zo dňa 31.8.2023.Ďalšie plánovacie dokumenty

Nízkouhlíková stratégia mesta Michalovce (2023)

Ozdravenie klímy mesta Michalovce (2022)

Reakcia na zmenu klímy, návrhy vodozádržných opatrení.

Koncepcia rozvoja športu mesta Michalovce na roky 2017 - 2025

Záujmom mesta Michalovce je neustále rozvíjať, skvalitňovať športové možnosti svojich obyvateľov, športovcov, riešiť finančnú otázku a otázku materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových odvetví v mládežníckych kategóriách.

Komunitný plán mesta Michalovce

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

Program rozvoja bývania mesta Michalovce

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce na roky 2016 - 2020

Koncepcia tepelného hospodárstva

Spracovaná energetická koncepcia mesta Michalovce vychádza z dlhodobej koncepcie energetickej politiky SR. Je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Marketingová stratégia mesta Michalovce

Marketingová stratégia predstavuje návrh priorít, cieľov a opatrení pre zlepšenie marketingu mesta.