Strategické dokumenty

Plány rozvoja mesta

Územný plán a jeho doplnky

Ďalšie plánovacie dokumenty

Plány rozvoja mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 - 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) mestskej funkčnej oblasti Michalovce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorého cieľom je plánovanie a realizácia rozvoja mesta a jeho okolia pri zohľadnení nových trendov, výziev a podmienok rozvoja. PHRSR je územne cielené na Mestskú funkčnú oblasť Michalovce1(MFO), ktorá je tvorená jadrovým mestom Michalovce a 11 obcami v jeho okolí, ktoré deklarovali záujem o spoluprácu pri rozvoji okolia Michaloviec.

Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a jeho existencia je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov z EÚ, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty. Príprava nového PHRSR bola odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach na jeho zasadnutí 24. mája 2021, a to schválením vstupnej správy PHRSR mestskej funkčnej oblasti Michalovce na rok 2021 - 2030.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové obdobie 2014 – 2020.

PHSR - monitorovacie správy

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2019 – 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2019 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2011 – 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2011 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2011 - 2014.

Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2007 – 2010

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach predstavuje občanom nášho mesta PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2006 - 2015

Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý plánovací dokument s platnosťou do konca roka 2015, výhľadovo do konca roka 2020. Dokument bol schválený MsZ v Michalovciach uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2005.


Územný plán a jeho doplnky

Územný plán mesta Michalovce

MsZ v Michalovciach schválilo 26.2.2008 na svojom VIII. zasadnutí uznesením č. 160:

Zmeny a doplnky č. 1

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 440, dňa 27.04.2010.

Zmeny a doplnky č. 2

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zatupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 151, dňa 24. 04. 2012.

Zmeny a doplnky č. 3

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 223, dňa 14. 12. 2012.

Zmeny a doplnky č. 4

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 370, zo dňa 29.4.2014.

Zmeny a doplnky č. 5

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 51, zo dňa 28.4.2015.

Zmeny a doplnky č. 6

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 388, zo dňa 24.4.2018.

Zmeny a doplnky č. 7

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 49, zo dňa 27.8.2019.

Zmeny a doplnky č. 8

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 115, zo dňa 29.5.2020.


 

 

Ďalšie plánovacie dokumenty

Ozdravenie klímy mesta Michalovce (2022)

Reakcia na zmenu klímy, návrhy vodozádržných opatrení.

Koncepcia rozvoja športu mesta Michalovce na roky 2017 - 2025

Záujmom mesta Michalovce je neustále rozvíjať, skvalitňovať športové možnosti svojich obyvateľov, športovcov, riešiť finančnú otázku a otázku materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových odvetví v mládežníckych kategóriách.

Komunitný plán mesta Michalovce

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

Program rozvoja bývania mesta Michalovce

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce na roky 2016 - 2020

Koncepcia tepelného hospodárstva

Spracovaná energetická koncepcia mesta Michalovce vychádza z dlhodobej koncepcie energetickej politiky SR. Je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Marketingová stratégia mesta Michalovce

Marketingová stratégia predstavuje návrh priorít, cieľov a opatrení pre zlepšenie marketingu mesta.