Komisie

Finančná komisia

Činnosť: Prerokúva rozpočty MsZ Michalovce a zariadení mesta, prejednáva VZN o dani z nehnuteľnosti, odpadoch, ako aj ďalšie materiály, týkajúce sa finančnej oblasti mesta.
Štatút finančnej komisie
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • Ing. Jozef Sokologorský - predseda
 • Mgr. Marián Sabovčík
 • PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
 • Radovan Geci
 • Ing. René Frajtko
 • Michal Kanca, Bc.
 • Ing. Peter Palečko
 • zapisovateľka: Ing. Dana Janošová

Zápisnice komisie

Komisia majetková

Činnosť: Prerokováva prenechanie majetku Mesta do nájmu a iné práva k majetku Mesta.

Štatút majetkovej komisie
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • MUDr. Jozef Makohus
 • Ing. Jozef Sokologorský
 • MUDr. Ján Mihalečko
 • MUDr. Štefan Kvak
 • MUDr. Dušan Goda
 • MUDr. Jozef Valiska
 • Mgr. Milan Kaplan
 • Mgr. Ján Várady
 • prednosta MsÚ Michalovce
 • zástupca prednostu MsÚ Michalovce
  zapisovateľka: Ing. Jana Holíková

Zápisnice komisie

Komisia školstva, mládeže a športu

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike športu, mládeže a školstva.
Štatút komisie školstva, mládeže a športu
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022


Predseda a členovia:

 • Mgr. Anna Berešová - predseda
 • Mgr. Martin Nebesník
 • MUDr. Štefan Kvak
 • RNDr. Lýdia Sidivárová
 • Mgr. Erika Šimková
 • Ing. Filip Kaľavský
 • RNDr. Maroš Smetana
 • PaedDr. Radmila Hajduková
 • Mgr. Richard Mašlanka
 • Mgr. Peter Piskay
 • Mgr. Ján Eštok
 • PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
 • MUDr. Jozef Valiska
  zapisovateľka: Ľudmila Jurčová

Zápisnice komisie

Komisia sociálnych vecí a rodiny

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike, zdravotníctva a sociálnych vecí.
Štatút komisie sociálnych vecí a rodiny
Plán činnosti komisie na I. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • PhDr. Jana Cibereová - predseda
 • RNDr. Daniela Barkasi, PhD. 
 • MUDr. Maroš Eľko
 • MUDr. Iveta Jasovská
 • MUDr. Dušan Goda
 • Milan Potocký
 • Anna Kostovčíková
 • Ing. Mgr. Jozef Borovka
 • Mgr. Eva Sopiaková
 • PhDr. Pavol Čeklovský
  zapisovateľka: Ing. Valéria Bujdošová

Zápisnice komisie

Komisia územného plánu a miestneho rozvoja

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie územného plánu a miestneho rozvoja
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • PhDr. Ing. Mirko Gejguš. PhD. - predseda
 • Mgr. Marián Sabovčík
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • Ing. Martin Čornej
 • Radovan Geci
 • Mgr. Ján Várady
 • Ing. Slávko Jakubčo
 • PhDr. Marta Horňaková
 • Mária Maskaľová, Bc.
 • Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
 • Ing. arch. Peter Janov
  zapisovateľ: Ing. Peter Kolbenhayer 

Zápisnice komisie

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Činnosť:  Spolupracuje pri ochrane verejného poriadku.
Štatút komisie životného prostredia a verejného poriadku
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • Mgr. Martin Nebesník - predseda
 • MUDr. Maroš Eľko
 • JUDr. Ing. Erik Sibal
 • Mgr. Anna Berešová
 • Ing. Andrej Kark
 • Marcel Fedoroňko
 • zapisovateľ: Ing. Ján Antal

Zápisnice komisie

Komisia dopravy a turizmu

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie dopravy a turizmu
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • Ing. Martin Čornej - predseda
 • Mgr. Miroslav Dufinec
 • RNDr. Lýdia Sidivárová
 • JUDr. Erik Sibal
 • Milan Potocký
 • Ing. Jozef Horňák
 • Ján Paľo
 • MUDr. Benjamín Bančej
 • Mgr. Marcel Šejvl
  zapisovateľ: Ing. Juraj Berilla

Zápisnice komisie

Komisia bývania

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie bývania
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • MUDr. Ján Mihalečko - predseda
 • MUDr. Jozef Makohus 
 • RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
 • Mgr. Milan Kaplan
 • Ing. Helena Čaklošová
 • Štefan Rebič
 • Mgr. Miloš Tkáč
 • zapisovateľ: Mgr. Valéria Strajňáková

Zápisnice komisie

Komisia kultúry

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie kultúry
Plán činnosti komisie na II. polrok 2022

Predseda a členovia:

 • Ing. Filip Kaľavský - predseda
 • PhDr. Jana Cibereová
 • Mgr. Miroslav Dufinec
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • MUDr. Iveta Jasovská
 • Mgr. Erika Šimková
 • Mgr. Michal Korpa
 • PhDr. Karina Obšatníková
 • Lukáš Očenáš
 • Róbert Kunč
 • Mgr. Lenka Juročková
  zapisovateľka: Mgr. Marcela Andréová

Zápisnice komisie

Komisia ochrany verejného záujmu

Činnosť: Prejednáva prípadné konflikty záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Štatút komisie ochrany verejného záujmu
Plán činnosti komisie na I. polrok 2019

Predseda a členovia:

 • JUDr. Ing. Erik Sibal - predseda
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • Mgr. Erika Šimková
 • Ing. Martin Čornej
 • Mgr. Milan Kaplan
 • Zapisovateľ: jeden z členov

Zápisnice komisie