Komisie

Finančná komisia

Činnosť: Prerokúva rozpočty MsZ Michalovce a zariadení mesta, prejednáva VZN o dani z nehnuteľnosti, odpadoch, ako aj ďalšie materiály, týkajúce sa finančnej oblasti mesta.
Štatút finančnej komisie
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • Ing. Jozef Sokologorský  - predseda
 • Doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi,PhD.
 • Ing. Martin Horňák    
 • Ing. Jana Dlužanská
 • Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
 • Michal Kanca,Bc.
 • Peter Pirohanič
 • Mgr. Miloš Tkáč
 • JUDr. Henrieta Hirjaková

Zapisovateľka:  Ing. Jana Pučanová

Zápisnice komisie

Komisia majetková

Činnosť: Prerokováva prenechanie majetku Mesta do nájmu a iné práva k majetku Mesta.

Štatút majetkovej komisie
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • MUDr. Jozef Makohus  - predseda
 • Ing. Jozef Sokologorský
 • PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
 • MUDr. Ján Mihalečko
 • MUDr. Dušan Goda
 • Mgr. Ján Várady
 • JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • Marek Michajlo
 • prednosta MsÚ Michalovce
 • zástupca prednostu MsÚ Michalovce

zapisovateľka:  Ing. Jana Holíková

Zápisnice komisie

Komisia školstva, mládeže a športu

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike športu, mládeže a školstva.
Štatút komisie školstva, mládeže a športu
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • Mgr. Ján Várady - predseda
 • Mgr. Lukáš Očenáš
 • Mgr. Jaroslav Čúrny
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
 • PaedDr. Radmila Hajduková
 • Jozef Miko
 • Mgr. Gerhard Púchir
 • Peter Tirpák
 • Ing. Renáta Serenčková
 • Ali Kamberovič
 • PhDr. Kvetoslava Mondoková

Zapisovateľka: Ľudmila Jurčová

Zápisnice komisie

Komisia sociálnych vecí a rodiny

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike, zdravotníctva a sociálnych vecí.
Štatút komisie sociálnych vecí a rodiny
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • Doc. RNDr., Mgr. Daniela Barkasi,PhD. - predseda
 • Patrik Bašista,Bc.
 • Mgr. Ján Várady
 • MUDr. Maroš Eľko
 • JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová
 • PaedDr. Radmila Hajduková
 • Anna Kostovčíková
 • Mgr. Jana Kolesárová
 • Mgr. Vladimír Juričko
 • Patrik Pavlík
 • Bc.Iveta Sabadošová

Zapisovateľ:  PhDr. Marián Salma

Zápisnice komisie

Komisia územného plánu a miestneho rozvoja

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie územného plánu a miestneho rozvoja
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • JUDr. Ing. Erik Sibal - predseda
 • Ing. Martin Čornej
 • MUDr. Štefan Kvak
 • MUDr. Maroš Eľko
 • Ing. Ján Kerekeš
 • Radovan Geci
 • Mariana Petrová
 • Bc.Mária Maskaľová
 • Ing. arch. Maroš Kic
 • Ing. arch. Jozef Hudák
 • Ľuboslav  Chvasta
 • Peter Pirohanič
 • Marek Michajlo

Zapisovateľ: Ing. Peter Kolbenhayer

Zápisnice komisie

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Činnosť:  Spolupracuje pri ochrane verejného poriadku.
Štatút komisie životného prostredia a verejného poriadku
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • Ing. Eva Muchová - predseda
 • Ing. Jana Dlužanská
 • Ing. Martin Horňák
 • Ing. Martin Čornej
 • Ing. Filip Kaľavský
 • Miroslav Tirpák
 • Michaela Valigová
 • Ing. arch. Marek Hospodár
 • Ján Mičuda
 • Ing. Stanislav Štefanisko

Zapisovateľ:  Mgr. Stanislav Bamburák

Zápisnice komisie

Komisia dopravy a turizmu

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie dopravy a turizmu
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • Ing. Martin Čornej - predseda
 • Ing. Ján Kerekeš
 • Radovan Geci
 • PaedDr. Radmila Hajduková
 • Ing. Martin Horňák
 • RNDr. Lýdia Sidivárová
 • Ing. Michal Galan
 • JUDr. Mgr. Miloš Svrček,PhD.
 • Ing. Marián Kováč

Zapisovateľ: Ing. Juraj Berilla

Zápisnice komisie

Komisia bývania

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie bývania
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • MUDr. Ján Mihalečko - predseda
 • PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
 • Patrik Bašista,Bc.
 • MUDr. Dušan Goda
 • Mgr. Ján Várady
 • MUDr. Štefan Kvak
 • MUDr. Jozef Makohus
 • Lukáš Očenáš,Bc.
 • Ing. Helena Čaklošová
 • PaedDr. Martin Molnár
 • Ing. Matúš Koščo

Zapisovateľka: Mgr. Renáta Pandová  

Zápisnice komisie

Komisia kultúry

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie kultúry
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • doc. Ing. Michal Stričík, PhD. - predseda
 • Mgr. Jaroslav Čúrny
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • Ing. Filip Kaľavský
 • Ing. Eva Muchová
 • Mgr. Eva Bučková
 • Mgr. Michal Korpa
 • PhDr. Ján Hakoš,MBA
 • Ján Paľo
 • Mgr. Erika Šimková

Zapisovateľka: Mgr. Marcela Andréová

Zápisnice komisie

Komisia ochrany verejného záujmu

Činnosť: Prejednáva prípadné konflikty záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Štatút komisie ochrany verejného záujmu
Plán činnosti komisie na I. polrok 2024

Predseda a členovia:

 • JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová  -  predseda
 • Ing. Jozef Sokologorský
 • Ing. Martin Čornej
 • JUDr. Tímea Sotáková
 • JUDr. Ing. Erik Sibal

Zápisnice komisie