Životné prostredie

Často hľadané

Často hľadané informácie, najmä informácie o zberných dvoroch, čo so starým oblečením a deratizácii.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Michalovce v súlade s §81, ods. 7, písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Informácie o triedenom zbere

Ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom, možnosti v meste Michalovce...

Triedime.sk

Podrobné informácie ako správne triediť.

Podcasty - ENVI-cast

Podcasty nie len o triedení.

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Invázne druhy rastlín

Najdôležitejšie vlastnosti  a druhy inváznych rastlín, podobné informácie...