Životné prostredie

Ochrana životného prostredia

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy...

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Michalovce v súlade s §81, ods. 7, písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Biologický odpad

Ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom, možnosti v meste Michalovce...

Ako nakladať a predchádzať odpadom

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach, neplytvajte potravinami, využitie biologického odpadu v záhrade, kompostovanie...

Invázne druhy rastlín

Najdôležitejšie vlastnosti  a druhy inváznych rastlín, podobné informácie...

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny