Často hľadané

Zberné dvory

Pre občanov sú k dispozícii aj dva zberné dvory na ulici Partizánskej č. 55 a Lastomírskej č. 2, kde môžu občania  bezplatne doniesť tieto druhy odpadov:
papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, plasty, obaly z plastov, sklo, obaly zo skla, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo, obaly z dreva, objemný odpad, zvyšky farieb, zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  jedlé oleje a tuky.  

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác (na ktoré nie je potrebné ohlásenie)  vykonávaných fyzickou osobou  alebo pre fyzickú osobu. Za tento odpad sa platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať nebezpečné odpady (napr. azbest),  sklo, bioodpad, plasty a papier.

Prevádzkové hodiny zberných dvorov:
Partizánska ulica č. 55
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.
Lastomírska ulica č. 2
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.     
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.

Zberné dvory sú v nedeľu, pondelok, počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja uzatvorené.

Jarný zber objemného odpadu sa bude vykonávať v dňoch od 17.04.2023 do 28.04.2023.
Jesenný zber objemného odpadu sa bude vykonávať v dňoch od 16.10.2023 do 27.10.2023.

Objemný odpad sa bude zberať vo Vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad!  V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Biologický rozložiteľný odpad.
V roku 2023  plánujeme začať zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob v termíne  od 27. 3. 2023 a ukončiť ho v termíne 01.12.2023.
 Zber bioodpadu  bude vykonávaný v jednotlivých obvodoch  v pravidelných intervaloch v rovnaký deň,  ako je zber komunálneho odpadu.

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad sa môže celoročne ukladať na zberných dvoroch na Lastomírskej ulici č.2 alebo Partizánskej ulici č. 55.  

Zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov stromov, v prípade veľkého rozsahu si  môžu občania dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce aj individuálne, s odberom priamo na mieste  vzniku a to počas celého roka pri splnení týchto podmienok :

 • Biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
 • Biologický odpad - konáre nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m.
 • Biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku.Odberné miesto je potrebné  vopred dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce.
 • Termín odberu určujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Jarný zber objemného biologického odpadu sa bude vykonávať v dňoch od 20.03.2023 do 31.03.2023.
Jesenný zber objemného biologického odpadu sa bude vykonávať v dňoch od 6.11.2023 do 17.11.2023.

Objemný biologický odpad sa bude zberať vo Vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad!  V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné priestranstva do tzv. zelených pásov v blízkosti komunikácie a do blízkosti kontajnerov na komunálny a vytriedený odpad.

TaZS mesta Michalovce zabezpečia v jarných a jesenných mesiacoch zber objemného odpadu a zber objemného bioodpadu (veľké vetvy stromov a kríkov) priamo od Vašich domov.

Veríme, že Michalovčania aj naďalej zaujmú správny prístup k nakladaniu s bioodpadom a do zberných nádob nebudú vhadzovať to, čo tam jednoducho nepatrí a bioodpad znehodnocuje. Veľkým problémom sú predovšetkým plasty - plastové vrecká, v ktorých dávajú občania bioodpad do nádob. Rotujúci bubon zberového vozidla a následne drvič odpadu vytvoria aj z jedného plastového vrecka desiatky malých plastových kúskov, ktoré nie je možné úplne  z biomasy vytriediť. Keď chceme vyrábať kvalitnejší kompost  nedávajte prosím žiadne  plasty do bioodpadu.

Infolinka:
Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické a záhradnícke služby mesta  Michalovce: t.č. 6403815, 6403816, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk

Vo veciach riešenia  problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce, MsÚ odbor V,ŽPaMR:  t.č. 6864171

Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady – Mesto Michalovce, MsÚ odbor finančný: t.č. 6864115, 6864116, 6864118 a 6864119.

Jesenný zber objemného bioodpadu

 

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách pri rodinných domoch bude zberať v priebehu dvoch týždňov od 6. novembra 2023  do 17. novembra 2023 (45. a 46. týždeň).

Uskutoční sa vašom obvode v ten istý deň ako zber zmesového komunálneho odpadu.
Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom resp. do iného dostupného priestoru pred domom.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Bioodpad vrátane objemného bioodpadu môžete  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2 ).

                                                                                                                                   

TaZS Michalovce

Čo so starým oblečením

 

Poradíme vám, čo by ste mali spraviť s oblečením, ak ho už nepotrebujete.
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere, ale predsa sú spoločnosti, ktoré sa recykláciou textilu zaoberajú. Máme zopár takých aj u nás na Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov. Niektoré módne obchody organizujú kampane (napr. Týždeň recyklácie), počas ktorých môžu ľudia priniesť svoje staré oblečenie naspäť do predajne. Takýchto akcií sa však organizuje veľmi málo a nie sú na pravidelnej báze.

Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa starého oblečenia, pouvažujte, komu by ešte tento odev mohol poslúžiť. Podarujte ho rodine, priateľom, známym alebo ho venujte na charitu. Ak sa však rozhodnete dať oblečenie charite alebo ľuďom bez domova, myslite na to, čo títo ľudia naozaj potrebujú. Mnohokrát sú to teplé veci na zimu, ktoré im pomôžu. Rozhodne im nepomôžete kravatami, motýlikmi, hodvábnymi šatkami, ba ani blúzkami či večernými šatami. Jeden poriadny kabát poteší omnoho viac. Ďalšou možnosťou je odovzdať oblečenie do špecializovaných červených kontajnerov, ktoré  nájdete aj našom meste a to v týchto lokalitách:

 • na ulici Okružnej  vedľa bytového domu D3 č. 106
 • J. A. Komenského vedľa bytového domu D2, pri  kotolni
 • Jána Švermu pri bytovom dome A1
 • Masarykova č. 70/A8
 • Severná č. 6
 • Zberný dvor na Lastomírskej č. 2
 • Zberný dvor na Partizánskej č. 55
 • Ukrajinská č. 11/B9 – pri OC Lidl
 • Užhorodská č. 35/B2
 • J. Hollého č. 91/C3
 • J. Hollého č. 69/C5

Za rok 2022 občania mesta Michalovce vytriedili 18,6 ton textilu a tak zabránili, aby tento odpad neskončil na skládke komunálneho odpadu. 

Deratizácia

Oznam o vykonaní deratizácie na verejných  priestranstvách
Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečuje deratizáciu verejných  priestranstiev na území mesta Michalovce.

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov, zabránenie šíreniu infekčných ochorení, ktoré prenášajú hlodavce).

Deratizácia je na území mesta vykonávaná priebežne v jednomesačných intervaloch a to v období od apríla do decembra. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou, ktorá disponuje  príslušnými povoleniami na výkon deratizácie. V prípade zvýšeného výskytu  hlodavcov – potkanov a to už či v blízkosti bytového domu na sídlisku, prípadne na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín  od nahlásenia  vykoná deratizačný zásah.

Povinnosť vykonávať deratizáciu je daná  v zákone č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.  Fyzické osoby – podnikatelia  a právnické osoby sú povinné  zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu  a na obmedzenie výskytu  prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu  živočíšnych škodcov.

V prípade zistenia výskytu hlodavcov (potkanov) na verejných priestranstvách žiadame občanov, aby kontaktovali firmu, ktorá zabezpečuje výkon deratizácie na telefónnom  čísle: 0908 998 303 – Ing. Štefanič.  Prípadne svoju požiadavku adresovali Mestskému úradu v Michalovciach na telefónne čísla: 6864171, 0918876604 alebo e-mailovu adresu: pavol.fecak@msumi.sk    

Vlastníci rodinných domov  môžu deratizáciu  na svojom pozemku vykonať  svojpomocne,  pri   dodržaní  bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri práci podľa návodu uvedeného  na etikete používaného  prípravku. Zároveň deratizačný   prípravok umiestniť  tak,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí,  domácich  či spoločenských zvierat.