Často hľadané

Zberné dvory

Pre občanov sú k dispozícii  dva zberné dvory na ulici Partizánskej č. 55 a Lastomírskej č. 2, kde môžu občania  bezplatne doniesť tieto druhy odpadov: papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, plasty, obaly z plastov, sklo, obaly zo skla, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo, obaly z dreva, objemný odpad, zvyšky farieb, zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  jedlé oleje a tuky. 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác (na ktoré nie je potrebné ohlásenie)  vykonávaných fyzickou osobou  alebo pre fyzickú osobu. Za tento odpad sa platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad.

Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať nebezpečné odpady (napr. azbest),  sklo, bioodpad, plasty a papier.

Prevádzkové hodiny zberných dvorov:
Partizánska ulicač.55


utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.

Lastomírska ulica č. 2

utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.    
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.

Zberné dvory sú v nedeľu, pondelok, počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja uzatvorené.


Biologický rozložiteľný odpad.

V  roku  2024  začneme  zber  bioodpadu  do  120  l  hnedých nádob v termíne  od 11. 3. 2024    a   ukončíme    ho   v   termíne   20. 12. 2024.  Zber  bioodpadu  bude vykonávaný v jednotlivých obvodoch  v pravidelných  intervaloch (1 x týždenne)  v rovnaký deň,  ako je zber komunálneho odpadu.

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad sa môže celoročne ukladať na zberných dvoroch na Lastomírskej ulici č. 2 alebo Partizánskej ulici č. 55. 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov stromov, v prípade veľkého rozsahu si  môžu občania dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce aj individuálne, s odberom priamo na mieste  vzniku a to počas celého roka pri splnení týchto podmienok :

 • Biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
 • Biologický odpad - konáre nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m.
 • Biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku. Odberné miesto je potrebné  vopred dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce.
 • Termín odberu určujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Objemný biologický rozložiteľný odpad sa bude zberať vo Vašom obvode iba v ten istý deň ako zmesový komunálny odpad!  V tento deň vykladajte objemný biologický rozložiteľný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Jarný zber objemného biologicky rozložiteľného odpadu (konáre stromov, drevnaté časti krov a rastlín) sa bude vykonávať v dňoch od 11.3.2024 do 22.3.2024.

Jesenný zber  objemného biologicky rozložiteľného odpadu sa bude vykonávať v dňoch od 4.11.2024 do 15.11.2024. 

Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné priestranstvá  do tzv. zelených pásov v blízkosti komunikácie a do blízkosti  kontajnerov na komunálny a vytriedený odpad, mimo termínu jarného a jesenného zberu objemného biologicky rozložiteľného odpadu. 

Objemný odpad

Jarný zber objemného odpadu a nebezpečného odpadu (nábytok, zariadenia domácností, nebezpečné odpady ako napríklad farby, riedidlá, pesticídy, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky a pod.) sa bude vykonávať v dňoch  od 1.4.2024 do 12.4.2024.

Jesenný zber objemného odpadu a nebezpečného odpadu (nábytok, zariadenia domácností, nebezpečné odpady ako napríklad farby, riedidlá, pesticídy, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky a pod.) sa bude vykonávať v dňoch od 14.10.2024 do 25.10.2024.

V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Veríme, že Michalovčania aj naďalej zaujmú správny prístup k nakladaniu s bioodpadom a do zberných nádob nebudú vhadzovať to, čo tam jednoducho nepatrí a bioodpad znehodnocuje. Veľkým problémom sú predovšetkým plasty - plastové vrecká, v ktorých dávajú občania bioodpad do nádob. Rotujúci bubon zberového vozidla a následne drvič odpadu vytvoria aj z jedného plastového vrecka desiatky malých plastových kúskov, ktoré nie je možné úplne  z biomasy vytriediť. Keď chceme vyrábať kvalitnejší kompost  nedávajte prosím žiadne  plasty do bioodpadu.

Infolinka:
Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické a záhradnícke služby mesta  Michalovce: t.č. +421 56 640 38 15+421 56 640 38 16+421 56 640 38 11, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk
Vo veciach odvozu bio odpadov a orezania drevín – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce: t.č. +421 56 642 40 39+421 56 640 38 11, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk
Vo veciach riešenia  problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce, MsÚ odbor V,ŽPaMR:  t.č. +421 56 686 41 71
Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady – Mesto Michalovce, MsÚ odbor finančný: t.č. +421 56 686 41 15+421 56 686 41 16+421 56 686 41 18 a +421 56 686 41 19.

Čo so starým oblečením

 

Poradíme vám, čo by ste mali spraviť s oblečením, ak ho už nepotrebujete.
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere, ale predsa sú spoločnosti, ktoré sa recykláciou textilu zaoberajú. Máme zopár takých aj u nás na Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov. Niektoré módne obchody organizujú kampane (napr. Týždeň recyklácie), počas ktorých môžu ľudia priniesť svoje staré oblečenie naspäť do predajne. Takýchto akcií sa však organizuje veľmi málo a nie sú na pravidelnej báze.

Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa starého oblečenia, pouvažujte, komu by ešte tento odev mohol poslúžiť. Podarujte ho rodine, priateľom, známym alebo ho venujte na charitu. Ak sa však rozhodnete dať oblečenie charite alebo ľuďom bez domova, myslite na to, čo títo ľudia naozaj potrebujú. Mnohokrát sú to teplé veci na zimu, ktoré im pomôžu. Rozhodne im nepomôžete kravatami, motýlikmi, hodvábnymi šatkami, ba ani blúzkami či večernými šatami. Jeden poriadny kabát poteší omnoho viac. Ďalšou možnosťou je odovzdať oblečenie do špecializovaných červených kontajnerov, ktoré  nájdete aj našom meste a to v týchto lokalitách:

 • na ulici Okružnej  vedľa bytového domu D3 č. 106
 • J. A. Komenského vedľa bytového domu D2, pri  kotolni
 • Jána Švermu pri bytovom dome A1
 • Masarykova č. 70/A8
 • Severná č. 6
 • Zberný dvor na Lastomírskej č. 2
 • Zberný dvor na Partizánskej č. 55
 • Ukrajinská č. 11/B9 – pri OC Lidl
 • Užhorodská č. 35/B2
 • J. Hollého č. 91/C3
 • J. Hollého č. 69/C5

Za rok 2022 občania mesta Michalovce vytriedili 18,6 ton textilu a tak zabránili, aby tento odpad neskončil na skládke komunálneho odpadu. 

Deratizácia

Oznam o vykonaní deratizácie na verejných  priestranstvách
Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečuje deratizáciu verejných  priestranstiev na území mesta Michalovce.

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov, zabránenie šíreniu infekčných ochorení, ktoré prenášajú hlodavce).

Deratizácia je na území mesta vykonávaná priebežne v jednomesačných intervaloch a to v období od apríla do decembra. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou, ktorá disponuje  príslušnými povoleniami na výkon deratizácie. V prípade zvýšeného výskytu  hlodavcov – potkanov a to už či v blízkosti bytového domu na sídlisku, prípadne na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín  od nahlásenia  vykoná deratizačný zásah.

Povinnosť vykonávať deratizáciu je daná  v zákone č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.  Fyzické osoby – podnikatelia  a právnické osoby sú povinné  zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu  a na obmedzenie výskytu  prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu  živočíšnych škodcov.

V prípade zistenia výskytu hlodavcov (potkanov) na verejných priestranstvách žiadame občanov, aby kontaktovali firmu, ktorá zabezpečuje výkon deratizácie na telefónnom  čísle: 0908 998 303 – Ing. Štefanič.  Prípadne svoju požiadavku adresovali Mestskému úradu v Michalovciach na telefónne čísla: 6864171, 0918876604 alebo e-mailovu adresu: pavol.fecak@msumi.sk    

Vlastníci rodinných domov  môžu deratizáciu  na svojom pozemku vykonať  svojpomocne,  pri   dodržaní  bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri práci podľa návodu uvedeného  na etikete používaného  prípravku. Zároveň deratizačný   prípravok umiestniť  tak,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí,  domácich  či spoločenských zvierat.