Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

Ak by ste mali otázky na vaše práva, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov spracovávaných Mestským úradom, prosím preštudujte si pravidlá ochrany osobných údajov v súčasnosti platnej legislatíve (Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, Nariadenie EP EÚ 2016/679 - GDPR, ďalšia príslušná legislatíva). Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov za Mestský úrad v Michalovciach: Anna Hodáňová+421 56 68 64 120, e-mail anna.hodanova@msumi.sk.

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Michalovce automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

    IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
    Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
    Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
    Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Mesto Michalovce používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi michalovce.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke mesta.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Mesto Michalovce nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu michalovce.sk

Pri návšteve, používaní a práci na michalovce.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať mestu informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité mestom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

    Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na michalovce.sk
    Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený mestu prostredníctvom michalovce.sk
    Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v Michalovciach, pri ktorých mesto v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.
    Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Mesto tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Mesto neposkytuje informácie o kreditných kartách alebo iné osobné finančné a platné údaje, okrem informácií nutných pre prevedenie transakcií kreditnou kartou či inou formou v prípade doplnenia elektronického platobného terminálu , alebo za výslovného súhlasu príslušného užívateľa. Pokiaľ si užívateľ michalovce.sk zvolil zasielanie bližších informácií od mesta, michalovce.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ michalovce.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a Mesto Michalovce nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.

Cookie

Webovské stránky mesta vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Mesto používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach michalovce.sk a tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portále michalovce.sk, mesto použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie príma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach michalovce.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Deti

Žiadne aplikácie na michalovce.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia portálu michalovce.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými portálom michalovce.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Mesto pevne verí, že dozor rodičov je dôležitejší faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto portál michalovce.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online. Michalovce.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portály michalovce.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál mesta Michalovce. Mesto Michalovce neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Michalovce. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Michalovce a mesto Michalovce nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Michalovce a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Duševné vlastníctvo

Obsah portálu michalovce.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

Podmienky pre použitie

Mesto Michalovce je prevádzkovateľom portálu https://www.michalovce.sk/ (ďalej len web stránky). Na web stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e mailovou adresou.
Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku. Technické pripomienky na adresu: michalovce@michalovce.sk, webmaster@michalovce.sk.

Využitie informácií na stránkach hlavného mesta pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.
    Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
    Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
    Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

Prístupnosť

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači).

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou portálu mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Mobilná aplikácia - podmienky pre použitie

Mesto Michalovce je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie Zemplín (ďalej len mobilnej aplikácie). V rámci mobilnej aplikácie poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Informácia ktorú aplikácia získava, prenáša na náš server, a ktorú ukladáme je tzv. registration id/token (ďalej len token) a ktorý slúži na zaslanie Push notifikácie na Vaše zariadenie (Push notifikácie slúžia na notifikovanie o nových podujatiach). Mobilná aplikácia nepoužíva cookies. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie v mobilnej aplikácii boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť celého obsahu. Za obsah je zodpovedný prevádzkovateľ mobilnej aplikácie, portálov michalovce.sk a dolnyzemplin.sk. Podnety a technické pripomienky zasielajte prosím na kontaktnú adresu, webmaster@michalovce.sk.

Využitie informácií v mobilnej aplikácii pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja. Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Produkty a názvy spoločností uvedené v mobilnej aplikácii môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov. Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

Obsah mobilnej aplikácie je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie obrázkov/grafiky z mobilnej aplikácie, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.