Základné údaje

O meste

Mesto Michalovce leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Brehy rieky Laborec sa stali sídlom prvých obyvateľov tejto oblasti už pred 7 tisíc rokmi. Strategická poloha mesta dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel, obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, elektrotechnike a v potravinárstve.

Geografická poloha a rozloha 

Poloha mesta vytvára optimálne podmienky pre jeho komunikačné napojenie na dopravné ťahy medzinárodného významu vo východo - západnom smerovaní (E50). Michalovce ležia na najvýznamnejšej dopravnej tepne smerom na Ukrajinu (vzdialenosť hraníc 30 km). Hranice s Maďarskou republikou sú vo vzdialenosti 54 km, vzdialenosti od významných centier Slovenska sú - 60 km od Košíc, 500 km od Bratislavy.

Prevažné územie mesta sa nachádza v nadmorskej výške 114 metrov. Podnebie v Michalovciach je teplé, s priemernou ročnou teplotou 9 - 10º, priemerná dĺžka slnečného svitu v oblasti Michaloviec je 2 200 hodín ročne s počtom letných dní 50.

Mesto má rozlohu 5 280,8 ha, je súčasťou Východoslovenskej nížiny. Okolie mesta sa vyznačuje úrodnou rovinou a na jeho severovýchode sa vyníma obzor Vihorlatských vrchov vulkanického pôvodu so svojou dominantou o výške 1075 m. n. m.
V bezprostrednom dotyku mesta sa nachádza vodná nádrž – Zemplínska šírava využívaná ako rekreačné stredisko.

 

Demografia

Mesto Michalovce v roku 2007 malo 39 811 obyvateľov, z toho

muži – 19275
ženy – 20536

   (zdroj MsÚ k 1.1.2012)

 

 
 

Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny (0 –14) - 5536
produktívny (15 – 60) - 27404
poproduktívny (> 60) - 6871
   (zdroj MsÚ k 1.1.2012)