Základné údaje

O meste

Mesto Michalovce leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Brehy rieky Laborec sa stali sídlom prvých obyvateľov tejto oblasti už pred 7 tisíc rokmi. Strategická poloha mesta dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel, obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, elektrotechnike a v potravinárstve.

Geografická poloha a rozloha 

Poloha mesta vytvára optimálne podmienky pre jeho komunikačné napojenie na dopravné ťahy medzinárodného významu vo východo - západnom smerovaní (E50). Michalovce ležia na najvýznamnejšej dopravnej tepne smerom na Ukrajinu (vzdialenosť hraníc 30 km). Hranice s Maďarskou republikou sú vo vzdialenosti 54 km, vzdialenosti od významných centier Slovenska sú - 60 km od Košíc, 500 km od Bratislavy.

Prevažné územie mesta sa nachádza v nadmorskej výške 114 metrov. Podnebie v Michalovciach je teplé, s priemernou ročnou teplotou 9 - 10º, priemerná dĺžka slnečného svitu v oblasti Michaloviec je 2 200 hodín ročne s počtom letných dní 50.

Mesto má rozlohu 5 280,8 ha, je súčasťou Východoslovenskej nížiny. Okolie mesta sa vyznačuje úrodnou rovinou a na jeho severovýchode sa vyníma obzor Vihorlatských vrchov vulkanického pôvodu so svojou dominantou o výške 1075 m. n. m.
V bezprostrednom dotyku mesta sa nachádza vodná nádrž – Zemplínska šírava využívaná ako rekreačné stredisko.

Demografia

Mesto Michalovce v roku 2023 malo 35 734 obyvateľov, z toho:
muži – 17 103
ženy – 18 631
(zdroj MsÚ k 1.1.2023)

graf_muz_zena

Veková štruktúra obyvateľstva

V okrese Michalovce bolo k 31.12.2020 v predproduktívnom veku 16,57 % obyvateľov, v produktívnom veku 68,08 % a v poproduktívnom 15,35 % obyvateľov. Pri pohľade na demografický vývoj, premietajúci sa do štruktúry obyvateľstva, pretrváva trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie. Dokumentuje ho rast počtu a podielu ľudí v poproduktívnom veku nad 65 rokov a pokles početnosti a podielu detí vo veku do 14 rokov. Priemerný vek obyvateľstva v Michalovskom okrese bol v roku 2020 – 39,96.

Graf_vek