Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.: +421 56 68 64 210
Mobil: +421 902 964 044
jana.cibereova@centrum.sk

  • Mgr. Miroslav Dufinec
  • RNDr. Lýdia Sidivárová
  • Mgr. Ján Várady
  • Michal Oros
  • Damián Tüdöš

Redakcia:

Ing. Iveta Palečková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 905 427 260
Fax:    +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk

JUDr. Simona Pažinková
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: simona.pazinkova@msumi.sk

Mgr. Marcela Andréová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 905 844 173
e-mail: marcela.andreova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - MsÚ č.dv. 105

Tel.: +421 56 686 41 05
Fax: +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2020:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
1 7.1. 10.1.
2 20.1. 24.1.
3 3.2. 7.2.
4 17.2. 21.2.
5 2.3. 6.3.
6 16.3. 20.3.
7 30.3. 3.4.
8 14.4. 17.4.
9 27.4. 30.4.
10 11.5. 15.5.
11 25.5. 29.5.
12 8.6. 12.6.
13 22.6. 26.6.
14 6.7. 10.7.
15 20.7. 24.7.
16 3.8. 7.8.
17 17.8. 21.8.
18 31.8. 4.9.
19 14.9. 18.9.
20 28.9. 2.10.
21 12.10. 16.10.
22 26.10. 30.10.
23 9.11. 13.11.
24 23.11. 27.11.
25-26 14.12. 18.12.