Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.: +421 56 68 64 210
Mobil: +421 902 964 044
jana.cibereova@centrum.sk

  • Mgr. Miroslav Dufinec
  • RNDr. Lýdia Sidivárová
  • Mgr. Ján Várady
  • Michal Oros
  • Damián Tüdöš

Redakcia:

Ing. Iveta Palečková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 905 427 260
Fax:    +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk

Mgr. Mária Stričková
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: maria.strickova@msumi.sk

Mgr. Marcela Andréová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 905 844 173
e-mail: marcela.andreova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - MsÚ č.dv. 105

Tel.: +421 56 686 41 05
Fax: +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2021:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
1 4.1. 8.1.
2 18.1. 22.1.
3 1.2. 5.2.
4 15.2. 19.2.
5 1.3. 5.3.
6 15.3. 19.3.
7 29.3. 1.4.
8 12.4. 16.4.
9 26.4. 30.4.
10 10.5. 14.5.
11 24.5. 28.5.
12 7.6. 11.6.
13 21.6. 25.6.
14 6.7. 9.7.
15 19.7. 23.7.
16 2.8. 6.8.
17 16.8. 20.8.
18 30.8. 3.9.
19 13.9. 17.9.
20 27.9. 1.10.
21 11.10. 15.10.
22 25.10. 29.10.
23 8.11. 12.11.
24 22.11. 26.11.
25-26 15.12. 17.12.