Sociálne zariadenia mesta

SOCIÁLNE SLUŽBY

 
MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV
 • Adresa: Ulica J. Hollého 9, 071 01 Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 • e-mail: sekretariat@mids.sk
 
Poskytuje sociálnu službu:
 
a) ZARIADENIE PRE SENIOROV
 
Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe:
   a)  ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoci inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
   b) ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 
Súčasťou sociálnej služby je:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmová činnosť
 
b) ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
 
 • Adresa: Ulica J. Hollého 9, 071 01 Michalovce
 • Telefón: +421 56 646 09 94
 • e-mail: sekretariat@mids.sk
 
Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe:
 
a)  ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,   ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej prirodzenom prostredí.
 
Súčasťou sociálnej služby je:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 • Adresa: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
 • Telefón: +421 56 686 41 77, +421 56 686 41 80, +421 56 686 41 81
 • e-mail: jan.jasovsky@msumi.sk , maria.cucakova@msumi.sk , valeria.bujdosova@msumi.sk
 
Opatrovateľská služba je poskytovaná osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

 • Adresa: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
 • Telefón: +421 56 686 41 77, +421 56 686 41 80, +421 56 686 41 81
 • e-mail: jan.jasovsky@msumi.sk , maria.cucakova@msumi.sk , valeria.bujdosova@msumi.sk.
 
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a táto osoba nemôže vykonávať opatrovanie (nevyhnutný odpočinok na udržanie jej  fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia) a je poskytovaná:
a) v zariadení opatrovateľskej služby, Jána Hollého 9, Michalovce,
b) terénnou formou,  prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby,
 
Čas poskytovania – najviac 30 kalendárnych dní v roku.
 

DENNÉ CENTRUM (KLUBY DÔCHODCOV)

 
Mesto Michalovce je zriaďovateľom 9 denných centier (DC):
 
DC 1
 • Adresa: Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 58 08
DC 2
 • Adresa: Ulica školská 2, Michalovce
 • Telefón: +421 56 628 29 57
DC 3
 • Adresa: Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 58 08
DC 4
 • Adresa: Ulica Zakarpatská 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 643 56 11
DC 5
 • Adresa: Ulica Komenského 34, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 54 56
DC 6
 • Adresa: Ulica J.Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
DC 7
 • Adresa: Ulica okružná 3567, Michalovce
 • Telefón: +421 56 688 36 56
DC 8
 • Adresa: Ulica A.Šándora 1 (bývalá MŠ Močarany), Michalovce
 • Telefón: +421 56 686 44 90
DC 9
 • Adresa: Nám. osloboditeľov 1042, Michalovce
 • Telefón: +421 56 333 71 21
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
a) sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
 
DENNÝ STACIONÁR - Kombinovaný denný stacionár
 • Adresa: Ulica A. Markuša 2, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 33 39
 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba pre deti s trvalým alebo prechodným pobytom na území Mesta Michalovce
a) predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku
b) predškolského veku so zdravotným (telesným) postihnutím od 0,5 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku.
 

INÉ SLUŽBY V SOCIÁLNEJ OBLASTI

 
SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV a URČENÝCH SKUPÍN OBČANOV MESTA
 
SMM, Partizánska 23, Michalovce
 • Adresa: Ulica Obrancov mieru 4, Michalovce
 • Telefón: +421 917 648 137
 
IV. ZŠ
 • Adresa: Ulica Komenského 1, Michalovce
 • Telefón: +421 56 628 19 43
 
V. ZŠ
 • Ulica školská 2, Michalovce
 • Telefón: +421 56 628 29 16
 
VII. ZŠ
 • Ulica Krymská , Michalovce
 • Telefón: +421 56 643 44 41
 
Michalovský domov seniorov
 • Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo   c) dovŕšila dôchodkový vek.
 
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti - pre prijímateľa sociálnej služby – opatrovateľskej služby.
 
PRANIE A ŽEHLENIE
 
Zariadenie pre seniorov
 • Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 
Mesto Michalovce poskytuje službu: pranie a žehlenie bielizne a šatstva, ako dobrovoľnú sociálnu  výpomoc, pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.
 
Služba pranie a žehlenie bielizne a šatstva pre dôchodcov a určené skupiny občanov sa poskytuje   fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré:
a) dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,
b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu rozhodnutím príslušného orgánu,
c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. (základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a nevyhnutná základná osobná hygiena).
 
PEDIKÚRA
 
Zariadenie pre seniorov
 • Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 
Mesto Michalovce poskytuje službu: pedikúra, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre dôchodcov  a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.
Služba pedikúra pre dôchodcov a určené skupiny občanov sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré alebo:
a) dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,
b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu rozhodnutím príslušného orgánu,
c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. (základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a nevyhnutná základná osobná hygiena).
 
REHABILITÁCIA
 
Zariadenie pre seniorov
 • Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 
Mesto Michalovce poskytuje službu: rehabilitácia, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre   
dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.
 
Služba rehabilitácia pre dôchodcov a určené skupiny občanov sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré alebo:
a) dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,
b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu rozhodnutím príslušného orgánu,
c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. (základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a nevyhnutná základná osobná hygiena).