Ostatné sociálne zariadenia

OZ TERESA BENEDICTA
 
a) Charitný dom Profesora Hlaváča
 
Adresa: Námestie Jána Pavla II., 6073/7 Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 51
e-mail: chdphmi02@gmail.com
 
V zariadení sa poskytuje:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmová činnosť.
 
b) Charitný dom Profesora Hlaváča – Zariadenie opatrovateľskej služby
 
Adresa: Ulica A. Hrehovčíka 1, Michalovce , Areál psychiatrickej nemocnice - Michalovce
Telefón: +421 56 644 36 17
e-mail: chdph1@gmail.com
 
V zariadení sa poskytuje:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 
c) Charitný dom Eriky Jakabovej – Zariadenie opatrovateľskej služby
 
Adresa: Ulica, ul. M. R. Štefánika 342/76, Vojčice
Telefón: +421 56 676 14 08
e-mail: chdph2@centrum.sk
 
V zariadení sa poskytuje:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 
d) Opatrovateľská služba – CHDPH Michalovce
terénna sociálna služba - domáca opatrovateľská služba
 
e) Charitný dom Imricha Halása
Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 miest)
 
Ulica, SNP 76, Trebišov
Telefón: +421 56 676 14 08
e-mail: chdph2@centrum.sk
 
V zariadení sa poskytuje:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 
f) Charitný dom Juraja Jendžeľovského
 
Špecializované zariadenie (kapacita 20 miest)
Adresa: Námestie J. Pavla  II. č. 5, Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 51
e-mail: chdph2@centrum.sk
 
V zariadení sa poskytuje:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • V zariadení sa zabezpečuje:
 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť
ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti
 
Adresa: Ulica A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
Telefón: +421 56 643 37 02
e-mail: info@animadss.sk
 
Poskytuje: starostlivosť deťom a dospelým s telesným postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania so zmyslovým postihnutím autistom. Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou a pobytovou formou
 
a) ambulantná sociálna služba,
b) týždenný pobyt,
c) celoročný pobyt- krízové stredisko pre deti.
 
Poskytovanie komplexnej sociálnej pomoci pre mentálne postihnutých občanov:
 • ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, ošetrovateľský proces, výchova, poradenstvo
 • záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rekreačná činnosť, zdravotná rehabilitácia, pracovná terapia, špeciálno-pedagogická diagnostika, vzdelávanie v špeciálnej triede pri DSS
 • autistická trieda, rozvoj komunikačných schopností, individuálny prístup, sociálne poradenstvo
 
ÚTULOK v Baškovciach
 
Anima – DSS
Adresa: Baškovce  79
+421 56 652 43 66
0910 873 009
e-mail: eva.polakovska@dssanima.sk
 
Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
 
a) Poskytuje:
1. ubytovanie na určitý čas
2. sociálne poradenstvo
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
4. pracovná terapia
5. nevyhnutné ošatenie a obuv
 
b) Utvárajú sa podmienky na:
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
4. záujmovú činnosť.
 
Útulok je prispôsobený pre bývanie a potreby rodín s deťmi alebo jednotlivcov s dieťaťom, z tohto dôvodu pri prijímaní do zariadenia uprednostňujeme túto cieľovú skupinu.
 
ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUDOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
 • Adresa: Ulica A. Kmeťa č. 2, 071 01 Michalovce
 • Telefón: +421 56 688 21 31;  +421 903 606 049
 • e-mail: zpmp@slovanet.sk
Zariadenie poskytuje:
a) chránenú prácu a pracovnú rehabilitáciu,
b) klubové aktivity
 
ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE, Bočná 2, 040 01 Košice
- CHARITATÍVNO-SOCIÁLNE CENTRUM
 
a) DENNÝ STACIONÁR sv. KLÁRY
Adresa: Okružná 3657, Michalovce
Telefón: 0911 174 094
e-mail: marta.stankova@charita-ke.sk
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou:
a) klientom,  ktorí si vzhľadom na svoj vek a zdravotný  stav nedokážu samostatne zabezpečovať svoje základné životné potreby a životné úkony a sú odkázaní na pomoc inej oby. Ide o pomoc pri hygienickej čiste, donáška nákupov, obedov, kontakt s lekárom.
 
Sociálna služba je poskytovaná seniorom, na určitý čas, počas dňa.
Súčasťou sociálnej služby Je.
a) pomoc pri rôznych úkonoch podľa potreby a zdravotného stavu,
b) stravu /desiata, obed, olovrant/,
c) sociálne poradenstvo,
d) sociálnu rehabilitáciu,
e) pracovnú a tvorivú činnosť,
f) záujmové aktivity,
g) kognitívny tréning a tréning pamäti zacielený na posilňovanie pamäti a vitality PSS,
h) duchovnú službu.
Služba  sa poskytujú v pracovných dňoch od 7,30 – 16,00 hod.
Ďalšie služby:
a) Sociálny šatník – bez obmedzenia veku
V rámci CHSC je k dispozícii sociálny šatník. Do šatníka sú prijímané  od darcov obnosené či nepotrebné šatstvo, obuv a menšie doplnky do domácnosti, ktoré sa následne vydávajú záujemcom – sociálne odkázaným občanom.
b) Špecializované sociálne poradenstvo – bez obmedzenia veku, CS:
Určené pre:
a)  občanov bez domova,
b)  odchovancov detských domovov,
c)  nezamestnaných občanov,
d)  občanov v hmotnej núdzi,
e)  občanov rómskej komunity,
f)  ŤZP, seniorom v nepriaznivej sociálnej situácii.
Snahou sociálneho poradenstva je aktivizácia a participácia klientov pri riešení problémov, pomoc klientom v zorientovaní sa v problémoch, identifikácia príčin problémov, podpora klienta k svojpomoci, skvalitnenie života, zlepšenie finančnej situácie rodiny, nácvik sociálnych zručností, zlepšenie vzťahov v rodine.
c) Opatrovateľská služba /NP POS/
Určená:
a) pre seniorov  odkázaných  na soc. službu
Cieľom tejto služby je čo najdlhšie zotrvanie PSS vo svojom prirodzenom prostredí. Služba zohľadňuje individuálne potreby každého PSS. Vykonáva sa v domácom prostredí PSS prostredníctvom opatrovateľky, ktorá prichádza v dohodnutú hodinu a na určitý čas. Opatrovateľ/ka pomáha pri úkonoch sebaobsluhy, so starostlivosťou o domácnosť, zabezpečuje kontakt so sociálnym prostredím alebo vykonáva dohľad.
 
MOBILITES,  n.o.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Adresa: Staničná 2, Michalovce
Telefón: 0905 291 295
e-mail: mobilites.no@gmail.com
Sociálna služba sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak sa mu neposkytuje kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje
poskytovateľovi tejto sociálnej služby :
a)    posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
        kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného
        predpisu,
b)    v prípade nepriaznivého stavu fyzickej osoby je prepravná služba poskytovaná na základe    
        potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento  druh sociálnej služby.
 
ÚTULOK SČK
Azylový dom 
Adresa: Ulica staničná 2, Michalovce
Telefón: +421 56 688 37 01, +421 56 688 37 02, +421 56 688 60 41
E-mail: michalovce@redcross.sk
Poskytuje ubytovanie pre:
   a) bezdomovcov
   b) mladistvých z detských domovov po dovŕšení plnoletosti
   c) ľudí v sociálnej núdzi
 
FILANTROPIA MICHALOVSKO-KOŠICKEJ EPARCHIE
Účelové zariadenie cirkvi
Adresa: Ulica Duklianska 16, Michalovce
Úradné hodiny: v pracovných dňoch od 9.00-13.00 (od 1.11.2016)
Telefón: +421 915 958 321
e-mail: filantropiamke@gmail.com 
web: www.filantropiamke.mkpe.sk
Zabezpečuje:
Terénnu a ambulantnú formu na jednotlivých farnostiach arcibiskupstva
aktivity:
a) charitatívne zbierky na cirkevných obciach v arcibiskupstve,
b) organizovanie charitatívnych predajov šatstva,
c) sociálne a komunitné programy na cirkevných obciach v arcibiskupstve,
d) donáška obedov, liekov, denné bežné nákupy, sprievod k lekárovi, na úrady, upratovanie  a pomoc v domácnostiach občanov so zdravotným postihnutím, starších a chorých  veriacich a tých, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej osoby - starostlivosť o štyroch klientov pomocný opatrovateľ,
e) realizácia absolventskej praxe pre absolventov stredných a vysokých škôl sociálneho zamerania.    
 
OZ INTEGRA – Združenie pre duševné zdravie
Adresa: Ulica pri mlyne 1430/1A, Michalovce
Telefón: +421 56 642 17 14
e-mail: integrami@gmail.com
Poskytuje sociálne a zdravotné služby pre ľudí s duševným postihnutím
 
Zariadenie podporovaného bývania:
Adresa: Ulica pri mlyne 1430/1A, Michalovce
Telefón: +421 56 642 17 14
- Sociálna služba je pobytová – celoročná – 8 hodinový dohľad zamestnancov združenia (počas pracovných dní)
-  trojpodlažný dom - 18 miest - Adresa: Ulica J. Hollého 56, Michalovce
- pobytová celoročná sociálna služba – štvorizbový byt - 3 miesta
 
Rehabilitačné stredisko:
Adresa:  Ulica školská 8, Michalovce
Telefón: +421 56 642 16 39
e-mail: integrarhs@gmail.com ; integrami@gmail.com
Sociálna služba je ambulantná – denná – od 7,00 hod – 15,30 hod. – 13 miest
 
Zdravotné služby – psychiatrická ambulancia:
Adresa: Ulica J. Hollého 60, Michalovce
Telefón: +421 56 642 02 71
e-mail: integrami@gmail.com
viac informácií: www.integradz.sk
Cieľová skupina – občania s duševným postihnutím nad 18 rokov
 
Pro  Mente , n.o.
Adresa: Ulica pri mlyne 1430/1A, Michalovce
Telefón: +421 56 642 17 14
- za účelom rozvoja služieb v oblasti zamestnávania občanov s duševným postihnutím.
 
Arcidiecézna charita Košice 
Adresa: Ul. okružná 3665, 071 01 Michalovce 
Telefón: +421 911 174 094 
Email: maria.stankova@charita-ke.sk ; marian.belusko@charita-ke.sk
Cieľová skupina - sociálne vylúčení občania – občania bez domova, nezamestnaní, nízkopríjmové skupiny, osoby v hmotnej núdzi, seniori v nepriaznivej sociálnej situácii.
V rámci Charitatívno sociálneho centra poskytuje vydaj použitého šatstva a obuvi pre ľudí v hmotnej núdzi.
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE  POMOC RODINE
Adresa: Námestie Osloboditeľov 77, Michalovce
Telefón: +421 56 688 44 73, +421 908 954 873, +421 911 084 473
e-mail: pomocrodine@centrum.sk
web: www.pomocrodine.avm.sk
Poskytuje pre fyzické osoby:
   a) špecializované sociálne poradenstvo
   b) všeobecné právne poradenstvo – administratívna pomoc pri spisovaní návrhov a iné
   c) sprostredkovanie ubytovania pre týrané ženy a ich deti
Cieľom združenia je chrániť, podporovať a skvalitňovať život rodín a ich členov.
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE  NOVÁ CESTA
Adresa: Námestie slobody 1, Michalovce
Telefón: +421 918 817 712
e-mail: oznovacesta@gmail.com
Poskytuje a zabezpečuje:
   a) informačné a poradenské centrum pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov,
   b) servisné a komunitné služby,
   c) špecializované sociálne poradenstvo
 
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE  POZDRAV
Adresa: Námestie osloboditeľov 77, Michalovce
Telefón: +421 903 679 233
e-mail: ozpozdrav@azet.sk
Poskytuje pre fyzické osoby s duševným ochorením:
   a) sociálne poradenstvo
   b) voľnočasové aktivity
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ  ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Adresa: Námestie Osloboditeľov 77, Michalovce
Telefón: +421 56 642 43 64
e-mail: szzpmi@centrum.sk
Poskytuje:
   a) poradenstvo
   b) prevenciu – dôchodcovia a  zdravotne postihnutí občania (deti, mládež, dospelí)
 
SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH
Adresa: Námestie Osloboditeľov 77, Michalovce
Telefón: +421 907 179 805
e-mail: evalechmanova@post.sk
Poskytuje:
   a) sociálne poradenstvo
   b) sociálnu prevenciu
   c) sociálnu inkluziu
 
SLOVENSKÁ ÚNIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
Adresa: Ulica okružná 3665/Stredisko služieb škole, Michalovce
Telefón: +421 908 665 472
e-mail: vmitrovav@gmail.com
www.susp-michalovce.webnode.sk
Poskytuje:
   a) sociálne poradenstvo
   b) špecializované poradenstvo pre fyzické osoby so sluchovým postihnutím
 
DETSKÝ DOMOV (DeD)
Detský domov rodinného typu je zariadený formou satelitných domčekov
Adresa:  Františka Kubača 7, Michalovce
Telefón: +421 915 788 073;  +421 56 688 20 81; +421 56 628 11 77
e-mail:   detskydomovmi@mail.t-com.sk
Poskytuje:
   a) rodinnú výchovu
   b) odbornú diagnostiku
   c) liečebno-výchovnú a psychologickú starostlivosť
   d) resocializáciu, rehabilitáciu, rekreačnú činnosť
   e) bývanie, stravovanie, obslužné činnosti
   f) osobné vybavenie
Predmetom činnosti detského domova je aj naďalej nahrádzať prirodzené rodinné prostredie dieťaťu od narodenia do skončenia ústavnej starostlivosti pobytovou formou.