Projektové zámery mesta

Na stránke zverejňujeme dokumentáciu k investičným zámerom a stavbám mesta:

Ideová štúdia revitalizácie lokality Hrádok Michalovce

Prinášame k nahliadnutiu komplexné riešenie v pôdoryse:

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy celkovej stavby:

Návrh riešenia modernizácie mestskej plavárne


Upokojenie dopravy na Ul. T. J. Moussona

Prepojenie ulíc Masarykova - A . Markuša

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

Výstavba nového autobusového nástupišťa pri železničnej stanici

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy autobusového nástupišťa pri železničnej stanici:

Rekonštrukcia sídliska JUH

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy rekonštrukcie sídliska JUH:

Rekonštrukcia sídliska ZÁPAD

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy rekonštrukcie sídliska Západ:

Obnova historického parku v Michalovciach - Kerta Sztárayovcov

Prinášame k nahliadnutiu sprievodnú správu a časť štúdie obnovy historického parku. Štúdia je len rámcovým návrhom, realizačný projekt sa môže od štúdie značne odlišovať. Súčasťou výkresov je aj návrh riešenia Kostolného námestia, na tento zámer však mesto pripravuje samostatnú súťaž návrhov.

Rekonštrukcia sídliska VÝCHOD

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy rekonštrukcie sídliska VÝCHOD:

Rekonštrukcia satelitov Centrálnej mestskej zóny

Prinášame vám  náhľady do situačných výkresov rekonštrukcie satelitných uličiek centrálnej mestskej zóny - ulice Pasáž, ulice S. Chalúpku a Duklianskej ulice:

Rekonštrukcia  a prístavba III. ZŠ na ul. Moskovskej a Mlynskej

Projektová dokumentácia:

Súhrné riešenie

Neocenený výkaz výmer:

Rekonštrukcia  Zimného štadióna

Projektová dokumentácia:

Obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk"

Projektová dokumentácia a výkaz výmer stavby:

Riešenie križovatky Sládkovičova - Partizánska, Hollého - Kpt. Nálepku - projekt pre územné konanie

Urbanistická štúdia Parku študentov v Michalovciach

Štúdia revitalizácie nábrežia a toku Laborca v Michalovciach

V júni roku 2009 bola vypracovaná Štúdia Revitalizácie nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce, ktorá bola súčasťou žiadosti o NFP v projekte "Oddychová zóna Laborec" v švajčiarskom finančnom mechanizme. 

Návrh jednosmernej komunikácie na sídlisku Západ