Projektové zámery mesta

Na stránke zverejňujeme dokumentáciu k plánovaným  investičným zámerom a stavbám mesta:

K Park – športovo-oddychový areál

Hlavnou myšlienkou projektu je prispieť k rozvoju zdravého životného štýlu. Je známe, že aktívny životný štýl počas dospievania posilňuje celkovú imunitu, zdravý vývoj a rast. 
Prinášame k nahliadnutiu informácie o projekte:

Ideová štúdia revitalizácie lokality Hrádok Michalovce

Prinášame k nahliadnutiu komplexné riešenie v pôdoryse:

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy celkovej stavby:

Modernizácia mestskej plavárne

Upokojenie dopravy na Ul. T. J. Moussona

Prepojenie ulíc Masarykova - A . Markuša

Rekonštrukcia sídliska ZÁPAD

Prinášame k nahliadnutiu situačné výkresy rekonštrukcie sídliska Západ:

Urbanistická štúdia Parku študentov v Michalovciach

Štúdia revitalizácie nábrežia a toku Laborca v Michalovciach

V júni roku 2009 bola vypracovaná Štúdia Revitalizácie nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce, ktorá bola súčasťou žiadosti o NFP v projekte "Oddychová zóna Laborec" v švajčiarskom finančnom mechanizme. 

Návrh jednosmernej komunikácie na sídlisku Západ