Organizačná štruktúra, organizačný poriadok

Mestský úrad v Michalovciach má od 1.5.2011 nasledujúce útvary a odbory:

 • Útvar primátora
 • Útvar prednostu
 • Útvar hlavného kontrolóra
 • Odbor organizačný
 • Odbor finančný
 • Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
 • Odbor informatizácie a grantov
 • Odbor hospodárenia s majetkom
 • Odbor sociálnych vecí
 • Odbor školstva a športu
 • Odbor komunikácie, marketingu a kultúry

Pod jednotlive odbory sú v organizačnej štruktúre zaradené aj zariadenia zriadené mestom, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

Útvary, odbory a referáty majú nasledujúcu organizačnú štruktúru

Organizačný poriadok MsÚ platný od 1.6.2022 [ 359 kB ]