Dôležité linky

Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Program rozvoja mesta, Územný plán mesta, zmeny a doplnky, Koncepcia tepelného hospodárstva, Koncepcia informatizácie samosprávy a mesta Michalovce, Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste, Marketingová stratégia mesta, Koncepcia rozvoja športu, Komunitný plán, Program rozvoja bývania...

Prieskumy pre podnikateľov

Prieskumy pre firmy a podnikateľov, budovanie štatistík...