Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové obdobie 2014 – 2020.

PHSR - vlastný materiál   [2,70 MB]
Príloha č. 1 - Vyhodnotenie PHSR - strategických cieľov za obdobie 2007 - 2015   [882 kB]
Príloha č. 2 - Zoznam podnikateľských subjektov   [200 kB]
Príloha č. 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov   [1,63 MB]
Príloha č. 4 - Akčný plán   [509 kB]

Príloha č. 5 - Finančný rámec

 

 

[451 kB]

 

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce (na roky 2016 - 2020)

Program odpadového hospodárstva mesta Michalovce do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - monitorovacia správa

Súhrnná monitorovacia správa PHSR (2016 - 2017)

 

Program rozvoja mesta Michalovce (na roky 2015 – 2018)

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2015 - 2018.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa 22.02.2011 schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2011 - 2014.

Program rozvoja mesta Michalovce (na roky 2007 – 2010)

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach predstavuje občanom nášho mesta PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2006 - 2015

Mesto Michalovce vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý plánovací dokument s platnosťou do konca roka 2015, výhľadovo do konca roka 2020. Dokument bol schválený MsZ v Michalovciach uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2005.

Územný plán mesta Michalovce

MsZ v Michalovciach schválilo 26.2.2008 na svojom VIII. zasadnutí uznesením č. 160 Územný plán mesta Michalovce.

Zmeny a doplnky č. 1

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 440, dňa 27.04.2010.

Zmeny a doplnky č. 2

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zatupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 151, dňa 24. 04. 2012.

Zmeny a doplnky č. 3

Územného plánu mesta Michalovce boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 223, dňa 14. 12. 2012.

Textová časť
A Územný plán mesta   [251 kB]
B Záväzná časť   [172 kB]
C Tabuľka - vyhodnotenie PP   [120 kB]
Grafická časť
3. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia   [3,70 MB]

Zmeny a doplnky č. 4

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 370, zo dňa 29.4.2014.

Zmeny a doplnky č. 5

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 51, zo dňa 28.4.2015.

Zmeny a doplnky č. 6

Územného plánu mesta Michalovce, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach, uznesením č. 388, zo dňa 24.4.2018.

Textová časť
A Územný plán mesta   [3,13 MB]
B Záväzná časť   [456 kB]
C Záber PP a LP   [560 kB]
Grafická časť
1. Širšie vzťahy   [4,45 MB]
2. Záujmové územie mesta   [4,31 MB]
3/a. Funkčné využitie územia   [8,66 MB]
3/b. Funkčné využitie územia   [14,77 MB]
3/c. Funkčné využitie územia   [9,67 MB]
3/d. Funkčné využitie územia   [8,20 MB]
3/e. Funkčné využitie územia   [3,80 MB]
4/a. Dopravné vybavenie   [3,16 MB]
4/b. Dopravné vybavenie   [3,58 MB]
4/c. Dopravné vybavenie   [2,86 MB]
4/d. Dopravné vybavenie   [4,71 MB]
5/a. Vodné hospodárstvo   [4,01 MB]
5/d. Vodné hospodárstvo   [2,20 MB]
6/a. Energetika a spoje   [7,56 MB]
6/c. Energetika a spoje   [6,59 MB]
6/d. Energetika a spoje   [4,97 MB]
6/e. Energetika a spoje   [6,19 MB]
7/a. Záber PP   [7,06 MB]
7/b. Záber PP   [9,54 MB]
7/c. Záber PP   [8,52 MB]

8. Ochrana prírody a tvorba krajiny prvkov územného systému ekologickej stability

 

[4,83 MB]

 

 

Zmeny a doplnky č. 7 - NÁVRH

Územného plánu mesta Michalovce.

TEXTOVÁ ČASŤ
Príloha č. 1 (ZIP)
GRAFICKÁ ČASŤ
Príloha č. 2/a (ZIP)
Príloha č. 2/b (ZIP)
Príloha č. 2/c (ZIP)
Príloha č. 2/d (ZIP)
Príloha č. 2/e (ZIP)

Príloha č. 3 (PDF)

Koncepcia tepelného hospodárstva

Spracovaná energetická koncepcia mesta Michalovce vychádza z dlhodobej koncepcie energetickej politiky SR. Je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Koncepcia informatizácie samosprávy a mesta Michalovce do roku 2010

Informatizácia je proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií do bežného života. Koncepcia informatizácie bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 27.11.2007 uznesením č. 116.

Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Michalovce

Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu načŕta možnosti rozvoja cestovného ruchu, tohto dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia, na území mesta Michalovce a v jeho blízko okolí.

Marketingová stratégia mesta Michalovce

Marketingová stratégia predstavuje návrh priorít, cieľov a opatrení pre zlepšenie marketingu mesta.

Marketingová stratégia   [2,12 MB]

Priority a opatrenia

 

 

[491 kB]

 

Koncepcia rozvoja športu mesta Michalovce na roky 2017 - 2025

Záujmom mesta Michalovce je neustále rozvíjať, skvalitňovať športové možnosti svojich obyvateľov, športovcov, riešiť finančnú otázku a otázku materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových odvetví v mládežníckych kategóriách.

Komunitný plán mesta Michalovce na roky 2018 - 2022

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

Komunitný plán mesta Michalovce na roky 2013 - 2017

Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite.

Program rozvoja bývania mesta Michalovce