Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce
zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
VZN 193/2017
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
vzn_193_2017.pdf stiahnuť platné
Štatút Mesta Michalovce
Plné znenie štatútu
statut_mesta_plne_znenie_februar_20181.pdf stiahnuť platné
Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce
pravidla_rozpoctoveho_hospodarenia_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov
pravidla_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov.pdf stiahnuť platné
Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku
pravidla_o_poskytovani_financneho_prispevku.pdf stiahnuť platné
VZN 93/2006
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.93/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_093_2006.pdf stiahnuť platné
VZN 83/2005
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č.3 v Michalovciach
vzn_083_20053.pdf stiahnuť platné
VZN 79/2004
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach
vzn_079_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 77/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 77/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
vzn_077_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 76/2003
Zmeny a doplnky k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Michalovce č. 76 o určení školských obvodov v meste Michalovce
vzn_076_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 72/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice
vzn_072_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 70/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov
vzn_070_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 63/2002
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 63 o výlepných miestach na vylepovanie informačných a propagačných plagátov na území mesta Michalovce
vzn_063_2002.pdf stiahnuť platné
VZN 59/2001
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 59 o predaji bytov a príslušenstva bytu
vzn_059_2001.pdf stiahnuť platné
VZN 55/1999
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.55 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce
vzn_055_19991.pdf stiahnuť platné
VZN 38/1997
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 38 o zmene názvu časti Ulice višňovej na Ulicu Vila-real v meste Michalovce
vzn_038_1997.pdf stiahnuť platné
VZN 3/1992
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce
vzn_003_19922.pdf stiahnuť platné
VZN 28/1996
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn_028_1996.pdf stiahnuť platné
VZN 198/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 198/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_198_2018_o_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné