Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 199/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice
vzn_199_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 202/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 202/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.
vzn_202_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 201/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201 zo dňa 14.5.2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce.
vzn_201_20191.pdf stiahnuť platné
VZN 200/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.200/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019
vzn_2018_200.pdf stiahnuť platné
VZN 198/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 198/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_198_2018_o_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné
VZN 197/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce
vzn_197_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 194/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vzn_194_2017.pdf stiahnuť platné
VZN 193/2017
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
vzn_193_2017.pdf stiahnuť platné
VZN 190/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.190 o používaní pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce
vzn_190_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 189/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č 189 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Michalovce
vzn_189_2016.pdf stiahnuť platné
VZN - 188/2016 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.
vzn_188_2016_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 188/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.188 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce
vzn_188_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 186/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.186 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných pristranstiev v meste Michalovce
vzn_186_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 185/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.184 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
vzn_185_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 184/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
vzn_184_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 183/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 183/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
vzn_183_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 181/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 181 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
vzn_181_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 180/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.180 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_180_2015.pdf stiahnuť platné
VZN - 179/2015 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce
vzn_179_2019_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 179/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebíske Mesta Michalovce
vzn_179_2015.pdf stiahnuť platné