Mestské zastupiteľstvo

Zoznam poslancov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva zvolených na obdobie 2018 - 2022, kontaktné adresy a telefónne čísla.

Komisie

Zloženie komisií MsZ - predseda komisie a členovia, popis činnosti komisií.

Plán a programy zasadnutí

Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na jeden polrok volebného obdobia, programy jednotlivých zasadnutí MsZ.

Hlasovania poslancov

Plánovaný program Mestského zastupiteľstva na jednotllivé zasadnutia podľa plánu termínov zasadnutí.

Materiály do MsZ

Materiály, predkladané do jednotlivých mestských zastupiteľstiev, videozáznamy TV Mistral.

Uznesenia MsZ a MsR

Úplné znenie uznesení z jednotlivých zasadnutí Mestského zastupiteľstva, spolu s archívom uznesení.

Zápisnice MsZ

Znenia zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Správy z kontrol Hlavnej kontrolórky

Výsledky kontrol Hlavnej kontrolórky, predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

Dochádzka poslancov

Záznam prezenčných listín na zasadnutiach MsZ, MsR a zasadnutiach jednotlivých komisií MsZ.

Interpelácie

Informácie o riešeniach interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na zasadnutiach MsZ v Michalovciach