Zrealizované neinvestičné projekty

Vzdelávanie seniorov III
Vzdelávanie sa v oblasti informačných technológií, inovatívnych výtvarných techník a podpora športových aktivít vďaka finančným prostriedkom nadácie Nafta a.s.

Miesto prvého kontaktu
Mesto Michalovce z dotácie Ministerstva vnútra vytvorilo Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia.

Podpora športu v Michalovciach
Ako sa už stalo tradíciou, 1. mája sa v našom meste konajú bežecké preteky. Ide o Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Podvihorlatský in-line maratón.

Galéria pohľadov
Vytvorenie exteriérovej expozície, prístupnej 24 hodín denne, prostredníctvom nej budú prezentované krásy mesta a jeho okolia prostredníctvom fotografií A2.

MLIN II
Pokračovanie projektu MLIN - terénna sociálna práca v marginalizovaných lokalitách v meste Michalovce.

Podpora vzdelávania a športu
Mesto získalo grant od Nadácie Nafta a.s. na podporu vzdelávania seniorov a podporu športových aktivít, organizovaných počas roka 2015.

Vstupná brána turizmu Zemplína
Výsledkom projektu bude denne aktualizovaný portál turizmu s množstvom automatizovaných funkcionalít pre užívatelov, návštevníkov, podnikatelov, s možnostami automatického zakladania produktov a služieb CR.

Michalovce s Michalmi...
Podujatie pod názvom Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám je pokračovaním jedného z TOP podujatí Terra Incognita, konkrétne Festu Dupľa, organizovaného v roku 2013.

Vzdelávanie seniorov
Projekt vzdelávania seniorov s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami.

Chóry Zemplína
Medzinárodné podujatie - prehliadka cirkevných zborov na Námestí osloboditeľov, podujatie realizované v rámci EHMK 2013.

Podoby minulosti
Cieľom projektu je sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta Michalovce – rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, nachádzajúcou sa v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

ReAction!
Projekt 17 európskych miest z 12 krajín v rámci programu Európa pre občanov Európskej komisie.

Double fest
Kľúčové podujatie mesta Michalovce v rámci programu Terra Incognita - EHMK 2013.

Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK
V rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu bol projektový zámer zacielený na oblasť Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Spájame mosty
Pôsobenie prevencie na základných a stredných školách mesta a okresu, sprístupnenie prevencie anonymným poradenstvom, šírenie príkladov dobrej praxe –„good practice“.

INEDU-GOV
INEDU-GOV - inovatívne vzdelávanie zamestnancov samosprávy. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pracovníkmi MsÚ a organizácií v pôsobnosti MsÚ-posilnenie zručností IKT, jazykových, komunikačných.

Mosty medzi nami
Projektom sme nadviazali na úspešné predchádzajúce aktivity, umožnili sme mladým ľuďom pýtať sa a vyjadriť vlastný názor k problematike drog, vyjadriť a odovzdať iným svoje negatívne skúsenosti s drogou súťaživou formou.

Oči kamier nespia
Projekt je orientovaný na prevenciu kriminality, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany.

Cesta rozprávkou
Projekt je zameraný na realizáciu konkrétnych preventívnych programov pre osem materských škôl v meste.

MLIN
MLIN – Marginalize Locality - INclusion. Cieľom projektu je vVytvoriť funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity „Angy mlyn“.

Tvoríme pre všetkých
Sympózium je prostriedkom nadviazania a budovania priateľských kontaktov medzi umelcami krajín strednej Európy - Poľska, Maďarska, Čiech, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska.

Quo vadis človek?
Projekt s názvom Quo vadis človek? bol zameraný na viktimačnú prevenciu v rámci sekundárnej prevencie kriminality.

Mlynské deti po slovensky
"Mlynské" deti po slovensky. Základným ideovým zámerom projektu bolo podchytiť deti v nultom a prvom ročníku ZŠ - vybudovať základné komunikačné a rečové schopnosti v slovenskom jazyku.

Maliarske a sochárske sympózium - prezentácia diel
Jedným z cieľov sympózia je dostať mesto Michalovce a jeho okolie do povedomia umeleckej i širokej verejnosti a zanechať odkaz budúcim generáciám.

Most dôvery
Projekt protidrogových aktivít prostredníctvom podpory inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií.

Územný plán mesta
Finančné prostriedky grantu v rámci výzvy programu Základná infraštruktúra priority Lokálna infraštruktúra a opatrenia Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry sú využité na spracovanie Územného plánu mesta Michalovce.

Detský letný tábor
Children´s Summer Camp without Language Barriers - Detský letný tábor bez jazykových bariér - projekt v rámci grantov International Vysegrad Fund.

Využiteľnosť geotermálnych zdrojov
Cieľom „štúdie zužitkovateľnosti“ bolo vypracovať alternatívy využitia predpokladaného potenciálu geotermálneho zdroja pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Access-e-gov
Mesto ako partner - používateľ v projekte "Prístup k elektronickým službám verejnej správy s využitím sémantických technológií".

Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu
Mesto sa stalo partnerom v projekte "Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu Slovensko - Ukrajina" v rámci Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A - Program susedstva HU - SK - UA.