Dotácie mesta

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 198/2018 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom, resp. trvalým pobytom na území mesta Michalovce, alebo ktoré vykonávajú činnosť a poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce a právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto Michalovce.

Dotácie môžu byť nasmerované do oblastí: telovýchova a šport, záujmovo- umelecká činnosť, kultúra, výstavníctvo, rozvoj školstva a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, cirkev a charita.

Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári, ktorý je k dispozícii nižšie na tejto internetovej stránke mesta www.michalovce.sk.

Termíny uzávierok pre rok 2019

  • žiadosť o dotáciu na celoročnú činnosť pre právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom výlučne v oblasti podpory a rozvoja vysokoškolského vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry a mládežníckeho športu a verejnoprospešných sociálnych služieb. Žiadosť je potrebné odovzdať do 31.10.2018. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
  • žiadosť o dotáciu na konkrétne aktivity plánované na 1. štvrťrok (január, február marec) nasmerované do oblastí podľa VZN 198/2018 ods. 3) § 4 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadosť je potrebné odovzdať do 31.10.2018. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
  • žiadosť o dotáciu na konkrétne aktivity plánované na 2., 3. a 4. štvrťrok (apríl-december) nasmerované do oblastí podľa ods. 3) § 4 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadosť je potrebné odovzdať do 28.02.2019. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

Žiadosti doručené po termíne nebudú posudzované. Subjekty, ktoré nezúčtovali dotáciu za predchádzajúci rozpočtový rok v stanovenom termíne a ktoré nemajú vyrovnané záväzky voči mestu Michalovce, budú rovnako z procesu prerozdeľovania vylúčené.

Ako vyplniť žiadosť

Pokyny pre vyplnenie formulára žiadosti
Príručka na vyplnenie formulára žiadosti o poskytnutie dotácie. Obsahuje všetky dôležité údaje, ktoré sú nutné k formálnemu naplneniu ustanovení VZN č. 198/2018.
  [232 kB]

Formuláre:

Žiadosť
Tlačivo formulára žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na elektronické resp. písomné vyplnenie.
  [756 kB]

Povinné prílohy k žiadosti:

Čestné vyhlásenie 1
Formulár pre čestné vyhlásenie o vysporiadaní všetkých záväzkov voči mestu.
  [44 kB]
Čestné vyhlásenie 2
Formulár pre čestné vyhlásenie o tom, že organizácia nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
  [24 kB]
Dotazník športového klubu
Dotazník vypĺňajú iba mládežnícke športové kluby s celoročnou činnosťou.
  [53 kB]

Ako zúčtovať dotáciu?

K zúčtovaniu dotácie je potrebné predložiť:

  1. Formulár žiadosti pre zúčtovanie dotácií, ktorý obsahuje základné a stručné informácie o príjemcovi dotácie a realizácii projektu.
  2. Prílohu k zúčtovaniu dotácie, t.j.   Zoznam účtovných dokladov, ktoré subjekt predkladá vrámci zúčtovania poskytnutej dotácie mestom Michalovce.
  3. Kópie účtovných dokladov podľa zoznamu v žiadosti 

Podporené subjekty

Neúspešní žiadatelia