Transparentné mesto

Úradná tabuľa

Úradné oznamy, verejné vyhlášky, stavebné konania, úradné rozhodnutia, prenájom voľných bytov v majetku mesta...

Úradná tabuľa - archív

Úradné oznamy, verejné vyhlášky, stavebné konania, úradné rozhodnutia, prenájom voľných bytov v majetku mesta za roky 2011 - 2016...

Smernice, VZN

Štatút mesta Michalovce, Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, dokumenty, týkajúce sa majetku mesta a jeho spravovania...

Verejné súťaže

Zoznam vyhlásených Verejných súťaží a Verejných obchodných súťaží.
Od 19.01.2018 budú všetky Verejné súťaže podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky Verejné obchodné súťaže podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnené na Úradnej tabuli mesta Michalovce...

Voľné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach, výberové konania, pravidlá a poriadky výberových konaní, zápisnice z výberových konaní...

Ako vybaviť...

Formuláre na podávanie žiadostí, manuály pre klientov, pomoc pri vybavovaní žiadostí a elektronické služby...

Rozpočet a zmeny rozpočtu

Rozpočet mesta a všetky zmeny rozpočtu mesta v danom kalendárnom roku...

Výročná správa a záverečný účet

Výročné správy a záverečné účty predchádzajúcich rokov...

Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Program rozvoja mesta, Územný plán mesta, zmeny a doplnky, Koncepcia tepelného hospodárstva, Koncepcia informatizácie samosprávy a mesta Michalovce, Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste, Marketingová stratégia mesta, Koncepcia rozvoja športu, Komunitný plán, Program rozvoja bývania...

Zverejňovanie dokumentov

Povinne zverejňované zmluvy, faktúry a objednávky...

Otázky, podnety

Pýtate sa na čokoľvek, čo vás zaujíma na širokú tému mesto, my sa vám budeme snažiť relevantne odpovedať. Súčasne môžete zasielať vaše podnety včítane fotografie k uvedenému podnetu...

Prieskumy, ankety

Prieskumy spokojnosti klientov MsÚ, obyvateľov mesta, prístup k dotazníkom a ich vyhodnoteniu. Zverejnené ankety a ich percentuálne a grafické vyhodnotenie...