Komisie

Finančná komisia

Činnosť: Prerokúva rozpočty MsZ Michalovce a zariadení mesta, prejednáva VZN o dani z nehnuteľnosti, odpadoch, ako aj ďalšie materiály, týkajúce sa finančnej oblasti mesta.
Štatút finančnej komisie
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • Ing. Jozef Sokologorský - predseda
 • PhDr. Jana Cibereová
 • Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
 • Ing., Mgr. Mirko Gejguš
 • Ing. Michal Stričík, PhD.
 • Ing. Helena Čaklošová
 • Ing. Peter Palečko
 • Ing. Vladimír Ratvaj
 • Ing. Miloš Šubák
  zapisovateľka: Ing. Dana Janošová

Zápisnice komisie

Komisia na prenájom majetku mesta

Činnosť: Prerokováva prenechanie majetku Mesta do nájmu a iné práva k majetku Mesta.

Štatút komisie na prenájom majetku mesta
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • Ing. Jozef Bobík – predseda
 • Ing. Vladimír Braník
 • MVDr. Vladimír Kostovčík
 • Ing. Jozef Horňak
 • MUDr. Tibor Prunyi
 • Ing. Jozef Sokologorský
 • prednosta MsÚ Michalovce
 • právnik MsÚ
  zapisovateľka: Valéria Čechová

Zápisnice komisie

Komisia školstva, mládeže a športu

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike športu, mládeže a školstva.
Štatút komisie školstva, mládeže a športu
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018


Predseda a členovia:

 • Mgr. Martin Nebesník - predseda
 • Mgr. Ján Eštok
 • Ing. Jaroslav Kapitan 
 • Mgr. Ján Várady 
 • RNDr. Lýdia Sidivárová
 • Mgr. Jana Štefanová
 • PhDr. Tomáš Doležal
 • Mgr. Rudolf Ivan
 • MUDr. Anton Rudáš
  zapisovateľka: Mgr. Juliana Pregová 

Zápisnice komisie

Komisia sociálnych vecí a rodiny

Činnosť: Vypracováva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta k problematike, zdravotníctva a sociálnych vecí.
Štatút komisie sociálnych vecí a rodiny
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • MUDr. Ľubomír Rohoň - predseda
 • MUDr. Dušan Goda 
 • PhDr. Marta Horňáková 
 • MUDr. Pavol Kuchta
 • MUDr. Jozef Valiska
 • MUDr. Pavol Hirjak 
 • Magda Pavlíková
 • MUDr. Gabriela Pradová 
 • Anna Kostovčíková
  zapisovateľka: Ing. Valéria Bujdošová

Zápisnice komisie

Komisia výstavby, územného plánu a turizmu

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie výstavby, územného plánu a turizmu
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • Ing. Ján Ďurovčík, CSc. - predseda
 • MUDr. Benjamín Bančej
 • Ing. Jozef Bobík
 • Ing. Jaroslav Kapitan 
 • MVDr. Vladimír Kostovčík 
 • Ing. Ladislav Ebský
 • Ing. Radoslav Harbuľak
 • Ing. Ján Paľovčík
 • JUDr. Vladimír Juričko
  zapisovateľka: Ing. Helena Francúzová

Zápisnice komisie

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Činnosť:  Spolupracuje pri ochrane verejného poriadku.
Štatút komisie životného prostredia a verejného poriadku
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. - predseda
 • MUDr. František Farkaš
 • MUDr. Dušan Goda
 • PhDr. Marta Horňaková
 • Mgr. Martin Nebesník
 • RNDr. Ján Hecl, PhD. 
 • Ing. Andrej Kark
 • Ing. Vladimír Štefan
 • Ing. Marián Zolovčík
  zapisovateľ: Ing. Ján Antal

Zápisnice komisie

Komisia dopravy a miestneho rozvoja

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie dopravy a miestneho rozvoja
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • Ing. Vladimír Braník - predseda
 • MUDr. František Farkaš 
 • Ing., Mgr. Mirko Gejguš
 • Ing. Jozef Horňák
 • MUDr. Jozef Valiska
 • Ing. Pavol Dlugoš
 • Ali Kamberovič 
 • Ing. Juraj Lebeda
 • Ján Paľo
  zapisovateľ: Ing. Juraj Berilla

Zápisnice komisie

Komisia bývania

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie bývania
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • MUDr. Ján Mihalečko - predseda
 • MUDr. Pavol Kuchta
 • MUDr. Jozef Makohus 
 • MUDr. Ján Paľovčík 
 • MUDr. Ľubomír Rohoň 
 • Jozef Balog
 • JUDr. Slavomír Janok
 • PhDr. Mikuláš Koščo
 • Štefan Rebič
  zapisovateľ: JUDr. Vasiľ Danko

Zápisnice komisie

Komisia kultúry

Činnosť: Vypracúva stanoviská k materiálom, predkladaným do orgánov mesta vo svojej oblasti.
Štatút komisie kultúry
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • PhDr. Jana Cibereová - predseda
 • MUDr. Benjamín Bančej 
 • Mgr. Ján Eštok 
 • PhDr. Zlatuša Popaďáková 
 • RNDr. Lýdia Sidivárová
 • Milan Hvižďák
 • Radovan Onuška
 • PaedDr. Martin Molnár
 • Mgr. Ján Varady
  zapisovateľka: Mgr. Mária Stričková

Zápisnice komisie

Komisia ochrany verejného záujmu

Činnosť: Prejednáva prípadné konflikty záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Štatút komisie ochrany verejného záujmu
Plán činnosti komisie na II. polrok 2018

Predseda a členovia:

 • MUDr. Tibor Prunyi - predseda
 • MUDr. Ján Paľovčík
 • Ing. Michal Stričík,  PhD.
 • Zapisovateľ: jeden z členov

Zápisnice komisie