UMR MFO Michalovce

Mesto Michalovce spolu s 11 priľahlými obcami katastrálne susediacimi s Mestom vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO). Územie tvorí jadrové mesto Michalovce a 11 priľahlých obcí, Trnava pri Laborci, Vinné, Zalužice, Čečehov, Zemplínska Široká, Lastomír, Krásnovce, Pozdišovce, Suché, Petrovce nad Laborcom a Zbudza.
Súčasne Mesto vypracovalo Vstupnú správu UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce, ktorá   obsahuje špecifické potenciály, problémy a výzvy pre UMR, víziu rozvoja, strategické ciele špecifické pre UMR a návrh strategických investičných balíčkov v 3 oblastiach:

1. Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť
2. Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých
3. Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť

Zástupcovia UMR deklarovali vzájomný zmluvný vzťah podpisom Memoranda o spolupráci UMR, ako aj možnosti a podmienky spoločného plánovania a realizácie rozvoja UMR v programovom období EÚ 2021 – 2027.
Mesto spolu s obcami pripravuje Integrovanú územnú stratégiu vo forme nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2021 – 2030 v súlade so stratégiou Partnerská dohoda s Európskou úniou pre nové programové obdobie  2021 – 2027 a víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 pre udržateľný rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere - Slovensko 2030. Súčasťou nového PHRSR bude aj koncepcia smartcity riešení.

Prinášame k nahliadnutiu dokumenty: