UMR MFO Michalovce

Mesto Michalovce spolu s katastrálne susediacimi obcami vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO).

Územie tvorí jadrové mesto Michalovce a 11 priľahlých obcí:

 • Čečehov,
 • Krásnovce,
 • Lastomír,
 • Petrovce nad Laborcom,
 • Pozdišovce,
 • Suché,
 • Trnava pri Laborci,
 • Vinné,
 • Zalužice,
 • Zbudza,
 • Zemplínska Široká.

Súčasne Mesto vypracovalo Vstupnú správu UMR MFO Michalovce, ktorá definuje špecifické problémy a výzvy pre rozvoj nášho regiónu. Tento dokument sa zameriava na 3 hlavné priority:
 

 1. Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť

 2. Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých

 3. Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť

zelena plocha

V nadväznosti sa Vstupnú správu UMR MFO Michalovce mesto spolu s obcami pripravuje Integrovanú územnú stratégiu, ktorá bude súčasťou nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2022 – 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) mestskej funkčnej oblasti Michalovce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorého cieľom je plánovanie a realizácia rozvoja mesta a jeho okolia pri zohľadnení nových trendov, výziev a podmienok rozvoja. PHRSR je územne cielené na Mestskú funkčnú oblasť Michalovce1(MFO), ktorá je tvorená jadrovým mestom Michalovce a 11 obcami v jeho okolí, ktoré deklarovali záujem o spoluprácu pri rozvoji okolia Michaloviec.

Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a jeho existencia je podmienkou pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov z EÚ, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty. Príprava nového PHRSR bola odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach na jeho zasadnutí 24. mája 2021, a to schválením vstupnej správy PHRSR mestskej funkčnej oblasti Michalovce na rok 2021 - 2030.

V nasledujúcom programovom období plánuje UMR MFO Michalovce realizovať Integrované územné investície v oblasti piatich politických cieľov – SMART, GREEN, SOCIAL, CONNECTED, EUROPE CLOSER TO CITIZENS, na ktoré dostane finančnú podporu vo výške 20 494 528 EUR. MFO Michalovce sa primárne bude zameriavať na realizáciu IÚI v oblasti GREEN, SMART a EUROPE CLOSER TO CITIZENS.

smart riesenia

 

Dokumenty UMR MFO Michalovce k nahliadnutiu:

Harmonogram zasadnutí KR UMR MFO Michalovce:

 • 14.09.2023
 • 23.11.2023
 • 08.02.2024
 • 16.05.2024

Zápisy zo zasadnutia Kooperačnej rady UMR MFO Michalovce:

Uznesenia Kooperačnej rady UMR MFO Michalovce: