UMR MFO Michalovce

Mesto Michalovce spolu s katastrálne susediacimi obcami vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (ďalej UMR MFO).

Územie tvorí jadrové mesto Michalovce a 11 priľahlých obcí:

 • Čečehov,
 • Krásnovce,
 • Lastomír,
 • Petrovce nad Laborcom,
 • Pozdišovce,
 • Suché,
 • Trnava pri Laborci,
 • Vinné,
 • Zalužice,
 • Zbudza,
 • Zemplínska Široká.

Súčasne Mesto vypracovalo Vstupnú správu UMR MFO Michalovce, ktorá definuje špecifické problémy a výzvy pre rozvoj nášho regiónu. Tento dokument sa zameriava na 3 hlavné priority:
 

 1. Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť

 2. Mestská funkčná oblasť s dostupnými a kvalitnými službami pre všetkých

 3. Efektívne a inteligentne spravovaná mestská funkčná oblasť

V nadväznosti sa Vstupnú správu UMR MFO Michalovce mesto spolu s obcami pripravuje Integrovanú územnú stratégiu vo forme nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2022 – 2030.

V nasledujúcom programovom období plánuje UMR MFO Michalovce realizovať Integrované územné investície v oblasti piatich politických cieľov – SMART, GREEN, SOCIAL, CONNECTED, CLOSER TO CITIZENS, na ktoré dostane finančnú podporu vo výške 17,9 mil. EUR. MFO Michalovce sa primárne bude zameriavať na realizáciu IÚI v oblasti GREEN, SMART a EUROPE CLOSER TO CITIZENS.

Do tvorby PHRSR a budúcnosti nášho mesta a okolitých obcí sa môžete zapojiť aj vy pripomienkami na stránke mesta:

https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/pripomienky-k-novemu-phrsr-20222030

Ďakujeme za každú pripomienku

 

Dokumenty UMR MFO Michalovce k nahliadnutiu: