Z histórie MsP

Nezastupiteľné miesto v živote mesta má jeho mestská polícia. Na zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste, plnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Michalovce, mestské zastupiteľstvo v zmysle § 19 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadilo s účinnosťou od 15. 5. 1992 uznesením číslo 3/1992 dňa 23. 4. 1992 Mestskú políciu v Michalovciach ako poriadkový útvar mesta.

Dňom vzniku mala mestská polícia 7 zamestnancov, ktorých počet bol od 15. 7. 1991 navýšený o 3 nových členov a postupným vytváraním bol počet k 4. 5. 1992 20 zamestnancov. V súčasnosti je personálny stav MsP 26 príslušníkov a 6 zamestnancov.

Sídlom MsP už od jej vzniku boli priestory na ulici Duklianskej č. 4 avšak iba vrchné poschodie, prízemie bolo v užívaní CK Slovakoturist. Po jej zániku v roku 1998 celá budova prešla do užívania mestskej polície. Za zmienku stojí aj materiálne vybavenie príslušníkov MsP. Pred 15 rokmi prví policajti jazdili na dvoch motorových vozidlách značky Olcit. Aj keď išlo o dvojdverové vozidlá, viac-menej nepraktické pre výkon služby MsP zvýšila sa mobilnosť MsP. Postupom rokov sa vozový park na MsP obmieňal, v užívaní bola Volga, Škoda Favorit, Škoda Forman, ktoré boli pridelené už používané z MsÚ. V súčasnosti MsP Michalovce používa 2ks vozidiel typu Škoda Fabia Combi s moderným svetelným, zvukovým a výstražným zariadením.

Výstroj a výzbroj MsP tiež prešla mnohými zmenami, od bývalého výstroja " inšpekcie verejného poriadku MsNV " aj po nákup spoľahlivých služobných zbrani aj keď morálne už zastaralých. Prvé rádiostanice Tesla vystriedali rádiostanice Motorola. Manuálne fotoaparáty vystriedali fotoaparáty digitálne. Neoceniteľnými pomôckami vo výkone je infra ďalekohľad na nočné videnie, svietidlá Mg-lite, nepriestrelné vesty, fotopuška. Prácu policajtov a zamestnancov vo veľkej miere uľahčuje 8 počítačov.

Menia sa nielen ľudia, ale aj zákony. Ten náš, Zákon SNR č. 564/1991 Zb. prešiel od svojho vzniku mnohými úpravami, preto dnes nie sú mestskí policajti len štatistami v uliciach, ale okrem priestupkov proti verejnému poriadku a majetku veľakrát suplujú prácu štátnych orgánov a riešia dopravné priestupky, ktoré by inak ostali nepovšimnuté. Zo zamestnancov sme sa stali príslušníkmi vo verejnej službe.

Veľkým pomocníkom MsP je monitorovací záznamový a kamerový systém v počte 11 kamier rozmiestnených v pešej zóne mesta Michalovce, obsluhovaných operátormi nepretržite 24 hodín denne. Horeuvedené je len malým zrnkom na ceste, ktorou MsP Michalovce od svojho vzniku prešla, ako sa rozvíjala až do dnešnej podoby, a ktorá ju len čaká. Skutočným hodnotením našej práce je bezpečnosť, istota a spokojnosť občanov a predstaviteľov mesta.