Dotácie mesta

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 207/2019 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom, resp. trvalým pobytom na území mesta Michalovce, alebo ktoré vykonávajú činnosť a poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce a právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto Michalovce.

Dotácie môžu byť nasmerované do oblastí: telovýchova a šport, záujmovo- umelecká činnosť, kultúra, výstavníctvo, rozvoj školstva a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, cirkev a charita.

Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári, ktorý je k dispozícii nižšie na tejto internetovej stránke mesta www.michalovce.sk.

Termíny uzávierok pre rok 2024

  • žiadosť o dotáciu na celoročnú činnosť pre právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom výlučne v oblasti podpory a rozvoja vysokoškolského vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry a mládežníckeho športu a verejnoprospešných sociálnych služieb. Žiadosť je potrebné odovzdať do 31.10.2023. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
  • žiadosť o dotáciu na konkrétne aktivity plánované na 1. štvrťrok (január, február marec 2024) nasmerované do oblastí podľa VZN 207/2019 ods. 3) článok 4 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadosť je potrebné odovzdať do 31.10.2023. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
     
  • žiadosť o dotáciu na konkrétne aktivity plánované na 2., 3. a 4. štvrťrok (apríl-december) nasmerované do oblastí podľa ods. 3) článok  4 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Žiadosť je potrebné odovzdať do 28.02.2024. V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

Žiadosti doručené po termíne nebudú posudzované. Subjekty, ktoré nezúčtovali dotáciu za predchádzajúci rozpočtový rok v stanovenom termíne a ktoré nemajú vyrovnané záväzky voči mestu Michalovce, budú rovnako z procesu prerozdeľovania vylúčené.

Formulár žiadosti a prílohy

Formulár:

Žiadosť - Tlačivo formulára žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Povinné prílohy k žiadosti:

Čestné vyhlásenie  - Formulár pre čestné vyhlásenie o vysporiadaní všetkých záväzkov voči mestu.

Dotazník športového klubu - Dotazník vypĺňajú iba mládežnícke športové kluby s celoročnou činnosťou.

Formulár zúčtovania dotácie
K zúčtovaniu dotácie je potrebné predložiť:
  1. Formulár zúčtovania dotácie, ktorý obsahuje základné a stručné informácie o príjemcovi dotácie a realizácii projektu.
  2. Prílohu k zúčtovaniu dotácie, t.j.   Zoznam účtovných dokladov, ktoré prijímateľ dotácie predkladá v rámci zúčtovania poskytnutej dotácie mestom Michalovce.
  3. Kópie účtovných dokladov podľa Zoznamu účtovných dokladov 

Formulár pre zúčtovanie dotácie

Zoznam účtovných dokladov

Podporené subjekty

Neúspešní žiadatelia