Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 199/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice
vzn_199_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 225/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 225/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.
eut_2022_09_05_04.pdf stiahnuť platné
VZN 224/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku.
eut_2022_09_05_02.pdf stiahnuť platné
VZN 223/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 223/2022, o určení školských obvodov základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
2231.pdf stiahnuť platné
VZN 222/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 222/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2022.
2221.pdf stiahnuť platné
VZN 221/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce.
eut_2022_06_13_02.pdf stiahnuť platné
VZN 220/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o pešej zóne v Meste Michalovce.
eut_2022_06_06_01.pdf stiahnuť platné
VZN 219/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. . 219/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_219.pdf stiahnuť platné
VZN 218/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 218/2021 o určení názvov novovzniknutých ulíc.
eut_2021_12_03_03_.pdf stiahnuť platné
VZN 217/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
eut_2021_12_06_01.pdf stiahnuť platné
VZN 216/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2022.
vzn_o_financnych_prostriedkoch_na_rok_2022_zverejnenie_po_msz.pdf stiahnuť platné
VZN 215/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
eut_2021_08_31_10.pdf stiahnuť platné
VZN 213/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 213/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice.
eut_2021_08_31_05.pdf stiahnuť platné
VZN 212/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 212/2021 o určení pomenovania predĺženia Ulice tichej v meste Michalovce.
eut_2021_08_31_04.pdf stiahnuť platné
VZN 211/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_c_211_2021.pdf stiahnuť platné
VZN 210/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2021_vzn_tko_vyvesit.pdf stiahnuť platné
VZN 208/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
vzn_c.208_2020.pdf stiahnuť platné
VZN 207/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_207_2019_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné
VZN 206/2019
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 206 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
206_2019_vzn_dzn..pdf stiahnuť platné
VZN 205/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.205 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
vzn_205_2019_final.pdf stiahnuť platné