Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 199/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice
vzn_199_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 6/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o pešej zóne v meste Michalovce.
eut_2023_09_04_01.pdf stiahnuť platné
VZN 5/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 5/2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_o_spadovych_ms_2023.08...pdf stiahnuť platné
VZN 4/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.
vzn_4_2023_o_procese_a_podmienkach_pri_povolovani_uzivania_verejnych_priestranstiev.pdf stiahnuť platné
VZN 3/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o pešej zóne v meste Michalovce.
vzn_3_2023_o_pesej_zone.pdf stiahnuť platné
VZN 232/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 232/2022 o rozsahu poskytovania pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste Michalovce.
vzn_c._232_2022_o_rozsahu_poskyt._pobyt._soc._sl..pdf stiahnuť platné
VZN 231/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 231/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.
vzn_c._231_2022_o_rozsahu_poskyt._aoc._sluzieb.pdf stiahnuť platné
VZN 230/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 230/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
vzn_c._230_2022_o_miestnom_poplatku_za_kom._odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf stiahnuť platné
VZN 229/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 229/2022, ktorým sa upravuje VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce.
vzn_c._229_2022_podmienky_prenajmu_stanovist_taxi.pdf stiahnuť platné
VZN 228/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 228/2022, o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce.
vzn_c._228_2022_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf stiahnuť platné
VZN 227/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022, o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_c._227_2022_o_urceni_prispevku_dietata.pdf stiahnuť platné
VZN 224/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku.
eut_2022_09_05_02.pdf stiahnuť platné
VZN 223/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 223/2022, o určení školských obvodov základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
2231.pdf stiahnuť platné
VZN 221/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce.
eut_2022_06_13_02.pdf stiahnuť platné
VZN 218/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 218/2021 o určení názvov novovzniknutých ulíc.
eut_2021_12_03_03_.pdf stiahnuť platné
VZN 217/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
eut_2021_12_06_01.pdf stiahnuť platné
VZN 213/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 213/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice.
eut_2021_08_31_05.pdf stiahnuť platné
VZN 212/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 212/2021 o určení pomenovania predĺženia Ulice tichej v meste Michalovce.
eut_2021_08_31_04.pdf stiahnuť platné
VZN 208/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
vzn_c.208_2020.pdf stiahnuť platné
VZN 207/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_207_2019_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné