Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 199/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice
vzn_199_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 211/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_c_211_2021.pdf stiahnuť platné
VZN 210/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2021_vzn_tko_vyvesit.pdf stiahnuť platné
VZN 209/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 209/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021.
vzn_o_dotaciach_na_rok_2021.pdf stiahnuť platné
VZN 208/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
vzn_c.208_2020.pdf stiahnuť platné
VZN 207/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_207_2019_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné
VZN 206/2019
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 206 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
206_2019_vzn_dzn..pdf stiahnuť platné
VZN 205/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.205 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
vzn_205_2019_final.pdf stiahnuť platné
VZN - 204/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020.
vzn_c_204_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 204/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020
vzn_204_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 203/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce.
vzn_203_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 202/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 202/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.
vzn_202_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 201/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201 zo dňa 14.5.2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce.
vzn_201_20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 197/2018 - Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018 zo dňa 27.02.2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
dodatok_c._2_k_vzn_c._197_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 197/2018 - Dodatok č.1
Dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018, zo dňa 27.2.2018, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.
dodatok_c1_k_vzn_197.pdf stiahnuť platné
VZN 197/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce
vzn_197_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 194/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vzn_194_2017_dodatok_1.pdf stiahnuť platné
VZN 193/2017
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
vzn_193_2017.pdf stiahnuť platné
VZN 190/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.190 o používaní pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce
vzn_190_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 189/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č 189 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Michalovce
vzn_189_2016.pdf stiahnuť platné