Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 3/2024
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania nájomných bytov v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach
vzn_32024_om4_mmb_nadstavba.pdf stiahnuť platné
VZN 2/2024
Všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov na Ul. obrancov mieru 4 v Michalovciach (malometrážne byty) a v neodpredaných bytoch
eut_2024_02_27_01.pdf stiahnuť platné
VZN 1/2024
Všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
eut_2024_02_23_01.pdf stiahnuť platné
VZN 14/2023
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce č. 14/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2024.
vzn_skolstvo_dotacie_na_rok_2024_.pdf stiahnuť platné
VZN 13/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 13/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce.
eut_2023_12_13_01.pdf stiahnuť platné
VZN 12/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 12/2023, ktorým sa ruší VZN Mesta Michalovce č. 228/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce a jeho dodatkov.
vzn_o_dani_za_uzivanie_vp_2023_.pdf stiahnuť platné
VZN 11/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 11/2023 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.
vzn_112023.pdf stiahnuť platné
VZN 10/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
vzn_tko_2023.pdf stiahnuť platné
VZN 9/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
vzn_dzn_2023.pdf stiahnuť platné
VZN 8/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
vzn_194_2017_platne.pdf stiahnuť platné
VZN 7/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 7/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome.
vzn_konecna_2021.pdf stiahnuť platné
VZN 6/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o pešej zóne v meste Michalovce.
eut_2023_09_04_01.pdf stiahnuť platné
VZN 5/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 5/2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
vzn_o_spadovych_ms_2023.08...pdf stiahnuť platné
VZN 4/2023
Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.
vzn_4_2023_o_procese_a_podmienkach_pri_povolovani_uzivania_verejnych_priestranstiev.pdf stiahnuť platné
VZN 2/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce
2023_vzn_msz_obedy_o_posk.dotacia_02_2023.vzn.pdf stiahnuť platné
VZN 232/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 232/2022 o rozsahu poskytovania pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste Michalovce.
vzn_c._232_2022_o_rozsahu_poskyt._pobyt._soc._sl..pdf stiahnuť platné
VZN 231/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 231/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.
vzn_c._231_2022_o_rozsahu_poskyt._aoc._sluzieb.pdf stiahnuť platné
VZN 229/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 229/2022, ktorým sa upravuje VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce.
vzn_c._229_2022_podmienky_prenajmu_stanovist_taxi.pdf stiahnuť platné
VZN 224/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku.
eut_2022_09_05_02.pdf stiahnuť platné
VZN 223/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 223/2022, o určení školských obvodov základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
2231.pdf stiahnuť platné