Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 224/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku.
eut_2022_09_05_02.pdf stiahnuť platné
VZN 223/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 223/2022, o určení školských obvodov základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
2231.pdf stiahnuť platné
VZN 221/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce.
eut_2022_06_13_02.pdf stiahnuť platné
VZN 218/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 218/2021 o určení názvov novovzniknutých ulíc.
eut_2021_12_03_03_.pdf stiahnuť platné
VZN 217/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
eut_2021_12_06_01.pdf stiahnuť platné
VZN 213/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 213/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice.
eut_2021_08_31_05.pdf stiahnuť platné
VZN 212/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 212/2021 o určení pomenovania predĺženia Ulice tichej v meste Michalovce.
eut_2021_08_31_04.pdf stiahnuť platné
VZN 208/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
vzn_c.208_2020.pdf stiahnuť platné
VZN 207/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
vzn_207_2019_poskytov_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf stiahnuť platné
VZN 203/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce.
vzn_203_2019.pdf stiahnuť platné
VZN 201/2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201 zo dňa 14.5.2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce.
vzn_201_20191.pdf stiahnuť platné
VZN 199/2018
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice
vzn_199_2018.pdf stiahnuť platné
VZN 193/2017
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
vzn_193_2017.pdf stiahnuť platné
VZN 190/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.190 o používaní pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce
vzn_190_2016.pdf stiahnuť platné
VZN - 188/2016 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.
vzn_188_2016_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 188/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.
vzn_1882016.pdf stiahnuť platné
VZN 184/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
vzn_184_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 174/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 174 zo dňa 28.4.2015 o podmienkach vydávania a používania Senior karty
vzn_174_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 173/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 173 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
vzn_173_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 172/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 172 o pomenovaní okružných križovatiek
vzn_172_2015.pdf stiahnuť platné