Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN - 188/2016 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.
vzn_188_2016_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 188/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.188 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce
vzn_188_2016.pdf stiahnuť platné
VZN - 186/2016 - Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v Meste Michalovce.
186_dodatok_1.pdf stiahnuť platné
VZN 186/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.186 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných pristranstiev v meste Michalovce
vzn_186_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 185/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.184 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
vzn_185_2016.pdf stiahnuť platné
VZN 184/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
vzn_184_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 183/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 183/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
vzn_183_2015.pdf stiahnuť platné
VZN - 179/2015 - Dodatok č. 1
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce
vzn_179_2019_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 179/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebíske Mesta Michalovce
vzn_179_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 174/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 174 zo dňa 28.4.2015 o podmienkach vydávania a používania Senior karty
vzn_174_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 173/2015
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 173 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
vzn_173_2015.pdf stiahnuť platné
VZN 172/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 172 o pomenovaní okružných križovatiek
vzn_172_2015.pdf stiahnuť platné
VZN - 169/2014 - Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce
vzn_169_2014_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 169/2014
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce
vzn_169_2014.pdf stiahnuť platné
VZN - 164/2014 - Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce
vzn_164_2014_d01.pdf stiahnuť platné
VZN 164/2014
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce
vzn_164_2014.pdf stiahnuť platné
VZN 162/2014
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pešej zóne v meste Michalovce
vzn_162_2014.pdf stiahnuť platné
VZN 153/2013
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 153 o zmene názvu časti Ulice Močarianskej na Ulicu Andreja Šándora
vzn_153_2013.pdf stiahnuť platné
VZN 152/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 152/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia
vzn_152_2013.pdf stiahnuť platné
VZN 144/2012
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce
vzn_144_2012.pdf stiahnuť platné