Základné úlohy MsP

Mestská polícia Michalovce:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), 
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste, 
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, a rozhodnutia primátora,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon, 
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, 
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 
 • mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia Michalovce je verejnou službou pre mesto Michalovce na základe zákona SNR číslo: 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, /ďalej len zákona/ a v medziach zákona.

 1. Mestským policajtom sa môže stať občan SR starší ako 21 rokov, bezúhonný, morálne,
  duševne a fyzicky spôsobilý, ktorý má trvalý pobyt na území SR, (je držiteľom vodičského oprávnenia sk. B)
 2. Mestský policajt môže plniť pracovné úlohy len po zložení sľubu. 
 3. Sľub sa skladá do rúk primátora. 
 4. Mestský policajt má pri výkone povolania postavenie verejného činiteľa.

Vymedzenie základných úloh Mestskej polície Michalovce, jej organizácia, práva a povinností príslušníkov mestskej polície sú upravené v nasledovných zákonoch:

 • § 19 odsek 1, zákona SNR číslo: 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  zmien a doplnkov, 
 • zákon SNR číslo: 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, 
 • zákon číslo: 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
 • štatútom Mestskej polície mesta Michalovce, 
 • pracovným poriadkom mesta Michalovce, 
 • organizačným poriadkom Mestskej polície mesta Michalovce.