INEDU-GOV

Východiská 

Východiská projektu, stav počítačovej gramotnosti a informatizácie, očakávaný stav v r. 2010 

Ciele projektu 

Globálny a špecifické ciele projektu, identifikácia projektu

Aktivity projektu 

Naplánované aktivity projektu počas trvania projektu...

Implementácia 

Stav realizácie, dosiahnuté výsledky v realizácii projektu...