Informačná báza

Informačná brožúra

Informačná brožúra v pdf formáte na stiahnutie, ďalšie informácie...

Základné údaje

Potrebné základné demografické a geografické údaje o meste Michalovce...

Vzdelanostná štruktúra

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v meste, porovnania v rámci SR, vzdelávacia infraštruktúra...

Investori, spoločnosti

Kontaktné údaje a predmet činnosti súčasných zahraničných investorov v meste, pobočky bánk, OC...

Nezamestnanosť v meste

Štatistiky o nezamestnaných, vzdelanostná štruktúra nezamestnaných v meste a priemerná mesačná mzda v okrese...

Zdravotníctvo a služby

Informácie o zdravotníckych zariadeniach, počty ambulancií poskytovaných zdravotníckych služieb...

Možnosti rozvoja

Vytypované lokality z UPN mesta pre možnú výstavbu priemyslených parkov, charakteristika lokalít...