Vzdelanostná štruktúra

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v meste

Vzdel.štruktúra obyvateľstva
(Zdroj ŠÚ)


 

Vysokoškol. vzdelavanie
(Zdroj ŠÚ)

 

Porovnanie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva mesta Michalovce a Slovenskej republike Porovnanie vzd. štruktúry
(Zdroj ŠÚ)
 

Grafické znázornenie

 

Vzdelávacia infraštruktúra v meste

 školy
(Zdroj MsÚ 2012)


grafické znázornenie

 


       (Zdroj MsÚ 2012)