Vzdelanostná štruktúra

Školská infraštruktúra

V rámci MFO Michalovce sa zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvo materských, základných, základných umeleckých, stredných a vysokých škôl. Spomedzi 11 obcí, ktoré sú súčasťou UMR sa základná škola nachádza vo Vinnom, Zalužiciach, Zemplínskej Širokej, Petrovciach nad Laborcom a v Pozdišovciach. Materská škola je v Zalužiciach, Zbudzi, Petrovciach nad Laborcom, Pozdišovciach, Krásnovciach, Zemplínskej Širokej a vo Vinnom. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce sú Detské jasle (Kombinovaný denný stacionár pre deti), deväť materských a osem základných škôl. Okrem nich v meste fungujú dve cirkevné materské školy a jedna cirkevná základná škola a Spojená škola internátna zložená zo špeciálnej základnej školy internátnej a základnej školy pri zdravotníckom zariadení, ktorej zriaďovateľom je štát. V meste pôsobia aj štyri základné umelecké školy, jedna v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pri hodnotení kvality rebríčku INEKO majú michalovské základné školy pravidelne zastúpenie medzi desiatkou najlepších.

Stredoškolské vzdelanie poskytujú dve gymnáziá a osem stredných škôl. V Michalovciach sa nachádzajú pobočky dvoch vysokých škôl.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

V rámci okresu Michalovce vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 14 %, stredné odborné a stredné vzdelanie bez maturity 17,48 %, stredné odborné a stredné vzdelanie s maturitou 25,2 % obyvateľov a základné vzdelanie ukončilo 21,26 % obyvateľov. Podiel obyvateľstva bez školského vzdelania vo veku do 14 rokov je 11,91% a vo veku 15 rokov a viac predstavuje 0,55 % obyvateľov okresu Michalovce.

V Michalovskom okrese v roku 2020 prepadlo najviac detí na Slovensku, až takmer 5 %, čo predstavuje výrazne vyššie percento voči ostatným okresom. Michalovský okres už desaťročie patrí medzi tie, kde prepadáva najviac prvákov, a kde úrady práce evidujú najväčší počet uchádzačov o zamestnanie bez dokončenej základnej školy. Dlhodobo ich počet neklesá – každý mesiac je to viac ako tisícka ľudí.