Zástupcovia primátora

Ing. Jozef SokologorskýJozef Sokologorský

Prvý zástupca primátora poverený zastupovaním primátora
v tomto rozsahu:

I. Počas prítomnosti primátora

 • Koordinuje práce na príprave rozpočtov mesta
  a vyhodnotení ich čerpania.
 • Koordinuje činnosť odborov výstavby,
  životného prostredia a miestneho rozvoja, finančného odboru,
  odboru hospodárenia s majetkom
  a odboru investícií a udržateľného mestského rozvoja.
  O ich činnosti podáva primátorovi mesta pravidelné informácie.
 • Zodpovedá za prípravu a priebeh jarmokov.
 • Prijíma podnety a žiadosti od poslancov vo vzťahu k MsÚ a koordinuje ich poskytnutie.
 • Zastupuje mesto v Nadácii prof. Čolláka.
 • Usmerňuje činnosť určených poradných orgánov primátora mesta.
 • Zastupuje mesto v styku s určenými inštitúciami v meste.
 • Zastupuje mesto na určených kultúrnych, športových a iných podujatiach.
 • Podpisuje určenú spisovú agendu v mene štatutárneho orgánu v rozsahu činností stavebného úradu,
  referátu životného prostredia a miestneho rozvoja.
 • Plní ďalšie úlohy, ktorými je poverený, prípadne splnomocnený primátorom mesta.

II. Počas neprítomnosti primátora

 • Vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a vykonáva bežné úkony súvisiace s ich činnosťou.
 • Vykonáva všetky úkony spojené s chodom mesta v rozsahu písomného splnomocnenia primátorom.

Plat poslanca Mestského zastupiteľstva v Michalovciach Ing. Jozefa Sokologorského, povereného na výkon funkcie 1. zástupcu primátora mesta Michalovce je určený vo výške 3 214,00 € mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2024.

Platy  zástupcov primátora sú určené v súlade s § 25 odsek 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a článkom 2 ods. 1 platných Zásad pre odmeňovanie poslancov a členov orgánov mesta Michalovce s primeraným zohľadnením priemernej mzdy v NH za rok 2023 a zodpovedá vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie.

JUDr. Tímea SotákováTimea Sotakova

Druhá zástupkyňa primátora poverená zastupovaním primátora
v tomto rozsahu:

I. Počas prítomnosti primátora

 • Koordinuje činnosť odboru sociálnych vecí,
  školstva a športu a organizačného odboru. 
  O ich činnosti podáva primátorovi mesta pravidelné informácie.
 • Podpisuje rozhodnutia a  spisovú agendu
  v mene štatutárneho orgánu v rozsahu činností
  odboru sociálnych vecí, školstva a športu
  a organizačného odboru s výnimkou agendy a rozhodnutí,
  ktorú si vyhradí do výlučnej svojej právomoci primátor mesta.
 • V súčinnosti s odborom sociálnych vecí, školstva a športu zastupuje mesto
  vo vzťahu s sociálnym inštitúciám.
 • Koordinuje prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva.
 • Koordinuje činnosť súvisiacu s Plánom obnovy odolnosti SR vo vzťahu k mestu a činnosť UMR MFO.
 • Participuje na koordinácií kultúrnych a školských aktivít na území mesta.
 • Zodpovedá za činnosť Zboru pre občianske záležitosti.
 • Usmerňuje činnosť určených poradných orgánov primátora mesta.
 • Zastupuje mesto na určených kultúrnych, športových a iných podujatiach.
 • Plní ďalšie úlohy, ktorými je poverená, prípadne splnomocnená primátorom mesta.

II. Počas neprítomnosti primátora v prípade, že nie je poverený prvý zástupca primátora mesta, alebo mu táto povinnosť nevyplýva zo zákona

 • Vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a vykonáva bežné úkony súvisiace s ich činnosťou.
 • Vykonáva všetky úkony spojené s chodom mesta v rozsahu písomného splnomocnenia primátorom.
   

Plat poslankyne Mestského zastupiteľstva v Michalovciach JUDr. Tímei Sotákovej, poverenej na výkon funkcie 2. zástupcu primátora mesta Michalovce je určený vo výške 3 214,00 € s účinnosťou od 4. 3. 2024. 

Platy  zástupcov primátora sú určené v súlade s § 25 odsek 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a článkom 2 ods. 1 platných Zásad pre odmeňovanie poslancov a členov orgánov mesta Michalovce s primeraným zohľadnením priemernej mzdy v NH za rok 2023 a zodpovedá vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie.