Zrealizované neinvestičné projekty

Miestna občianska poriadková služba v Michalovciach

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej výzve MOPS. Tento projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb.

Podpora energetickej efektívnosti budov 

Cieľom projektu je vytvoriť účelový energetický audit pre 10 mestských budov a využiť ho pri nasledujúcich rekonštrukciách týchto budov. či získavaní externých zdrojov.

Nový nábytok pre Michalovský domov seniorov

Cieľom projektu je skvalitnenie života seniorov, ktorí prežívajú svoju starobu v zariadení, je dôležité aj v starobe nájsť zmysel svojho bytia a dať seniorom v zariadení šancu prežiť zvyšok života čo najlepšie.

Interaktívne tabule pre základné školy

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť výučbu na 1. stupni ZŠ na vybraných základných školách zakúpením interaktívnych tabúľ a príslušenstva, ide o nasledujúce Základné školy:  ZŠ,Moskovská 1, ZŠ,Komenského 1, ZŠ,Školská 2, a ZŠ, Krymská 5.

V škôlke ekologicky 

Obsahom projektu je financovanie energeticky úsporných opatrení – nákup úsporných LED trubíc do neónových svietidiel v priestoroch Materskej školy na Masarykovej 30 v Michalovciach.

Interaktívne tabule pre potreby predškolskej výchovy  

Zámerom projektu je zaviesť inovatívne programy do výchovno-vzdelávacieho procesu  na vybraných materských školách (IV., XIII., XVIII. a XXII. MŠ).

Občianska poriadková služba

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Predpokladáme, že pôsobením občianskej poriadkovej služby v synergickom pôsobení komunitných pracovníkov aterénnych pracovníkov dôjde k výraznej zmene v správaní obyvateľov lokality, k zníženiu protiprávnych deliktov a protispoločenských javov.

Interaktívne tabule pre materské školy

Zámerom projektu je zaviesť inovatívne programy do výchovno-vzdelávacieho procesu na vybraných materských školách (II., IX. a XXI. MŠ).

Podpora opatrovateľskej služby 

Hlavným cieľom projektu je je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkazaným na poskytnovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí(domácnosť klienta), zabezpečiť možnosť odkázaným občanom cenovo prístupných sociálnych služieb.

Podpora predprimárneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a na základe práce s rodinou.

NP Komunitná práca

Mesto Michalovce realizuje komunitnú prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci národného projektu komunitnej práce v mestách a obciach MRK I

NP Terénna sociálna práca

Mesto Michalovce realizuje terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Zemplínska cyklomagistrála

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Inovatívne informačné produkty

Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...

Nesmieme zabudnúť

Zámerom projektu je vytvoriť miniatúru židovskej synagógy, prostredníctvo Galérie pod nebom priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 - 1944 v Michalovciach širokej verejnosti

Spoznaj a foť

Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu prostredníctvom sprístupnenia histórie Mesta Michalovce. 

Vzdelávanie seniorov III

Vzdelávanie sa v oblasti informačných technológií, inovatívnych výtvarných techník a podpora športových aktivít vďaka finančným prostriedkom nadácie Nafta a.s.

Pohľady do minulosti

Projekt realizovaný v rámci programu Terra incognita, ktorý priblíži život a dielo 4 významných osobností z histórie Michaloviec širokej verejnosti prostredníctvom galérie pod nebom.

Miesto prvého kontaktu

Mesto Michalovce z dotácie Ministerstva vnútra vytvorilo Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia.

Podpora športu v Michalovciach

Ako sa už stalo tradíciou, 1. mája sa v našom meste konajú bežecké preteky. Ide o Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Podvihorlatský in-line maratón.

Galéria pohľadov

Vytvorenie exteriérovej expozície, prístupnej 24 hodín denne, prostredníctvom nej budú prezentované krásy mesta a jeho okolia prostredníctvom fotografií A2.

MLIN II

Pokračovanie projektu MLIN - terénna sociálna práca v marginalizovaných lokalitách v meste Michalovce.

Podpora vzdelávania a športu

Mesto získalo grant od Nadácie Nafta a.s. na podporu vzdelávania seniorov a podporu športových aktivít, organizovaných počas roka 2015.

Vstupná brána turizmu Zemplína

Výsledkom projektu bude denne aktualizovaný portál turizmu s množstvom automatizovaných funkcionalít pre užívatelov, návštevníkov, podnikatelov, s možnostami automatického zakladania produktov a služieb CR.

Michalovce s Michalmi...

Podujatie pod názvom Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám je pokračovaním jedného z TOP podujatí Terra Incognita, konkrétne Festu Dupľa, organizovaného v roku 2013.

Vzdelávanie seniorov

Projekt vzdelávania seniorov s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami.

Chóry Zemplína

Medzinárodné podujatie - prehliadka cirkevných zborov na Námestí osloboditeľov, podujatie realizované v rámci EHMK 2013.

Podoby minulosti

Cieľom projektu je sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta Michalovce – rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, nachádzajúcou sa v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

ReAction!

Projekt 17 európskych miest z 12 krajín v rámci programu Európa pre občanov Európskej komisie.

Double fest
Kľúčové podujatie mesta Michalovce v rámci programu Terra Incognita - EHMK 2013.

Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK

V rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu bol projektový zámer zacielený na oblasť Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Spájame mosty

Pôsobenie prevencie na základných a stredných školách mesta a okresu, sprístupnenie prevencie anonymným poradenstvom, šírenie príkladov dobrej praxe –„good practice“.

INEDU-GOV

INEDU-GOV - inovatívne vzdelávanie zamestnancov samosprávy. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pracovníkmi MsÚ a organizácií v pôsobnosti MsÚ-posilnenie zručností IKT, jazykových, komunikačných.

Mosty medzi nami

Projektom sme nadviazali na úspešné predchádzajúce aktivity, umožnili sme mladým ľuďom pýtať sa a vyjadriť vlastný názor k problematike drog, vyjadriť a odovzdať iným svoje negatívne skúsenosti s drogou súťaživou formou.

Oči kamier nespia

Projekt je orientovaný na prevenciu kriminality, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany.

Cesta rozprávkou

Projekt je zameraný na realizáciu konkrétnych preventívnych programov pre osem materských škôl v meste.

MLIN

MLIN – Marginalize Locality - INclusion. Cieľom projektu je vVytvoriť funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity „Angy mlyn“.

Tvoríme pre všetkých

Sympózium je prostriedkom nadviazania a budovania priateľských kontaktov medzi umelcami krajín strednej Európy - Poľska, Maďarska, Čiech, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska.

Quo vadis človek?

Projekt s názvom Quo vadis človek? bol zameraný na viktimačnú prevenciu v rámci sekundárnej prevencie kriminality.

Mlynské deti po slovensky

"Mlynské" deti po slovensky. Základným ideovým zámerom projektu bolo podchytiť deti v nultom a prvom ročníku ZŠ - vybudovať základné komunikačné a rečové schopnosti v slovenskom jazyku.

Maliarske a sochárske sympózium - prezentácia diel

Jedným z cieľov sympózia je dostať mesto Michalovce a jeho okolie do povedomia umeleckej i širokej verejnosti a zanechať odkaz budúcim generáciám.

Most dôvery

Projekt protidrogových aktivít prostredníctvom podpory inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií.

Územný plán mesta
Finančné prostriedky grantu v rámci výzvy programu Základná infraštruktúra priority Lokálna infraštruktúra a opatrenia Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry sú využité na spracovanie Územného plánu mesta Michalovce.

Detský letný tábor

Children´s Summer Camp without Language Barriers - Detský letný tábor bez jazykových bariér - projekt v rámci grantov International Vysegrad Fund.

Využiteľnosť geotermálnych zdrojov

Cieľom „štúdie zužitkovateľnosti“ bolo vypracovať alternatívy využitia predpokladaného potenciálu geotermálneho zdroja pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Access-e-gov

Mesto ako partner - používateľ v projekte "Prístup k elektronickým službám verejnej správy s využitím sémantických technológií".

Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu

Mesto sa stalo partnerom v projekte "Cezhraničná spolupráca v oblasti turistického ruchu Slovensko - Ukrajina" v rámci Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A - Program susedstva HU - SK - UA.