Most dôvery

Cieľ projektu:

1. Zníženie dopytu po drogách prostredníctvom podpory inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií.
2. Zlepšenie koordinácie, spolupráce a zvyšovania povedomia verejnosti, podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR
Opatrenie: Národná protidrogová prevencia
Výzva: Verejná výzva - rok 2009
Podané:  13.5.2009
Schválené: 24.6.2009
Požadovaná dotácia:  8 462,50 €
Výška spolufinancovania:  500 €

Logo ÚV SR

Realizácia projektu

Mesto Michalovce rozšírilo svoje preventívne aktivity v boji proti drogám a prostredníctvom špeciálneho projektu rozbehlo inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou. Do boja proti drogám sa pustilo prostredníctvom internetu a kvalitnejším preventívnym vybavením mestskej polície. Samospráva onedlho vytvorí a spustí samostatnú doménu portálu, kde zabezpečí mládeži prístup k informáciám s drogovou tematikou. Stránka bude určená aj drogovo závislým ľuďom, ktorí sa doteraz báli prehovoriť o svojej závislosti. Na webe sa môžu anonymne zdôveriť so svojimi problémami. Zároveň tu nájdu odbornú pomoc, informácie a rady psychológov.
Súčasne s tým rozbehnú mestskí policajti preventívnu činnosť na školách. Súčasťou ich výbavy bude protidrogový kufrík a okuliare.
Po ich nasadení človek má pocit, že je pod vplyvom drog, vidí skreslene a stráca pohybovú koordináciu. Má k dispozícii dva druhy okuliarov, na dennú simuláciu a na nočné videnie, dá sa na nich nastaviť "dávka" drogy, teda simulácia toho, ako vníma svet človek pod vplyvom nižšej alebo vyššej dávky omamnej látky. Kufrík obsahuje vzorky drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog a stavy sfetovaných ľudí.

Projekt prebiehal v dvoch fázach:
1. fáza:
stretnutia koordinátorov projektových aktivít, naplánovanie realizácie aktivít : september 2009
2. fáza: samotná realizácia aktivít : október - november 2009

Na realizácii projektu sa zúčastnili nasledovné zainteresované strany:

 • ZŠ Krymská 5 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom
 • Organizačné zabezpečenie: Mgr. Stanislav Novák, Mgr. Boruchová Sochová
 • ZŠ Moskovská 1 Michalovce - vzdelávacie aktivity s preventívnym obsahom, realizácia výtvarných prác detí
 • Organizačné zabezpečenie: Mgr. Stanislav Novák, Mgr. Boruchová Sochová
 • MsP - koordinácia všetkých projektových aktivít, samotná realizácia aktivít
 • Odborný garant - Mgr. Stanislav Novák
 • CIS Michalovce - tvorba obsahu www portálu s tematikou nežiadúcich javov s cieľom prevencie
 • Odborní garanti - Mgr. Eva Bartošová - psychológ
 • MsÚ Michalovce - koordinácia projektových aktivít
 • Odborný garant - Mgr. Juliana Pregová, metodik činnosti MŠ, ZŠ MsÚ v Michalovciach 
 • Koordinátorka projektu  - Mgr. Svetlana Ľochová, referentka odboru IaG MsÚ v Michalovciach
 • Odborný garant - RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG MsÚ v Michalovciach

Popis a obsah realizovaných aktivít v rámci projektu:

Aktivita 1: "/Ne/hovorme o drogách" -
koordinačný web portál s protidrogovou tematikou
Jedným z cieľov aktivity bolo vytvorenie zjednocujúceho - spoločného web portálu s protidrogovou tematikou, ktorý zjednocuje všetky školy, mládežnícke kluby, organizácie zaoberajúce protidrogovými činnosťami. Portál umožnil vytvorenie virtuálneho priestoru pre diskusné fóra mladých ľudí, žiakov, študentov k vybraným témam, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie názorov nielen mladých ľudí, ale celej komunity užívateľov a návštevníkov k horúcim témam drogovej závislosti, ľudí s negatívnymi skúsenosťami, so skúsenosťami protidrogových aktivít.
Súčasťou portálu sú:

 • štruktúrované informácie pre peer aktivistov, aktivistov protidrogových aktivít, učiteľov, výchovných poradcov 
 • realizácia ankiet a anonymných dotazníkov s vyhodnocovaním priamo na portáli 
 • anonymné poradenstvo 
 • otázky a odpovede prostredníctvom elektronického formulára na vybrané témy, anonymné zverejnenie odpovedí na často kladené otázky - FAQ 
 • interaktívne informácie z protidrogových aktivít 
 • informácie o konaní podujatí, fotogalérie z podujatí

  Vytvorením samostatnej domény portálu sa zabezpečil prístup k informáciám a diskusným fóram všetkým užívateľom internetu, nielen komunite v meste, projekt mal celoslovenský dosah.

Aktivita 2: "Nenič svoje múdre telo"
Zlepšenie koordinácie, spolupráce a zvyšovania povedomia verejnosti, podpora koordinačných mechanizmov, zriadenie siete partnerstiev prostredníctvom spolupráce s mestskou políciou ako partnerov protidrogovej politiky. 

 • materiálne vybavenie mestskej polície:
  protidrogové okuliare - "Rauschbrille" ako simulačná pomôcka negatívnych účinkov drog
  protidrogový kufrík - ako praktická pomôcka pri prezentáciách negatívnych účinkov drog
 • podporné aktivity v spolupráci s peer aktivistami, protidrogové aktivity, podujatia spojené s praktickými nácvikmi simulácie negatívnych účinkov drog s využitím pomôcok 

Preventívne aktivity realizované mestskou políciou v spolupráci s partnermi vo forme besied, ankiet a stretnutí

S podporou aktivity 1 v spolupráci s mestskou políciou sa vytvoril komplexný systém informácií s možnosťou efektívneho monitorovania situácie s využitím materiálneho vybavenia, čím sa zabezpečili reálne výstupy aktuálnej situácie v rámci protidrogovej prevencie.

Pre pozitívne ohlasy širokej verejnosti ohľadom prezentácie projektu prejavili záujem STV a TV Východ, ktoré plánujú vysielanie v mesiaci február 2010. Tým projekt oslovil ešte širšiu - nadregionálnu - cieľovú skupinu občanov.
Realizáciou všetkých aktivít sa splnili očakávania realizátorov projektu a výstupy sú v súlade so zmluvou.