Transparentné mesto

Úradná tabuľa

Úradné oznamy, verejné vyhlášky, stavebné konania, rozkopávky, výruby, úradné rozhodnutia, verejné súťaže, prenájmy, správne konania  a pod.

Úradná tabuľa - archív

Úradné oznamy, verejné vyhlášky, stavebné konania, úradné rozhodnutia, prenájom voľných bytov v majetku mesta za roky 2011 - 2016.

Smernice, VZN

Štatút mesta Michalovce, Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, dokumenty, týkajúce sa majetku mesta a jeho spravovania.

Verejné súťaže

Vyhlásené verejné súťaže a verejné obchodné súťaže do 18.01.2018.   Verejné súťaže podľa zákona 343/2015 Z.z.  a Verejné obchodné súťaže podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sú zverejnené na Úradnej tabuli mesta Michalovce.

Voľné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach, výberové konania, pravidlá a poriadky výberových konaní, zápisnice z výberových konaní.

Ako vybaviť...

Elektronické formuláre na podávanie žiadostí, manuály pre klientov, pomoc pri vybavovaní žiadostí a elektronické služby – kategorizovaný zoznam služieb s odkazom na server elektronických služieb ESMAO.

Rozpočet a zmeny rozpočtu

Rozpočet mesta a všetky zmeny rozpočtu mesta v danom kalendárnom roku za obdobie 2009 – 2018.

Výročná správa a záverečný účet

Výročné správy a záverečné účty schválené Mestským zastupiteľstvom v období rokov 2006 – 2017.

Strategické dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Program rozvoja mesta, Územný plán mesta, zmeny a doplnky, Koncepcia tepelného hospodárstva, Marketingová stratégia mesta, Koncepcia rozvoja športu, Komunitný plán, Program rozvoja bývania a ďalšie dokumenty.

Zverejňovanie dokumentov

Povinne zverejňované zmluvy, faktúry, zverejňovanie dokumentov podriadených organizácií.

Otázky, podnety

Pýtate sa na čokoľvek, čo vás zaujíma na tému „mesto a jeho správa“, my sa vám budeme snažiť relevantne odpovedať. Súčasne môžete zasielať vaše podnety včítane fotografie k uvedenému podnetu.

Prieskumy, ankety

Prieskumy spokojnosti klientov MsÚ, obyvateľov mesta, prístup k dotazníkom a ich vyhodnoteniu,  zverejnené ankety a ich vyhodnotenie.