Verejné súťaže

Od 19.01.2018 budú všetky Verejné súťaže podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky Verejné obchodné súťaže podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnené na Úradnej tabuli mesta Michalovce

Verejné súťaže 
podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejné obchodné súťaže
podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
 • 12.12.2017  Zákazka - "Strážna služba". Zadávateľ Odbor hospodárenia s majetkom mesta. Kontaktná osoba: Ing. Jana Holíková. Výzva [pdf, 94 kB]. Špecifikácia   [pdf, 30 kB].

 • 13.11.2017  Zákazka - "Dodávka kompletnej virtualizačnej infraštruktúry, HW, SW a inštalačných prác". Zadávateľ Odbor informatizácie a grantov. Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová. Výzva [pdf, 165 kB]. Špecifikácia   [pdf, 79 kB], Obchodné podmienky  [pdf, 100 kB].
  VO-2017_11_13-01

 • 08.11.2017 Zákazka - "Poisťovacie služby". Zadávateľ Odbor hospodárenia s majetkom. Kontaktná osoba: MVDr. Ernestína Doričová. Výzva  [pdf, 108 kB].
  VO-2017_11_08-01

 • 03.11.2017  Zákazka - "Dodávka a montáž mantinelov a príslušenstvá na zimnom štadióne Michalovce". Zadávateľ Odbor informatizácie a grantov. Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová. Výzva  [pdf, 160 kB].  Špecifikácia   [pdf, 286 kB], Podklady  [pdf, 181 kB].
  VO-2017_11_03-02

 • 03.11.2017  Zákazka - "Michalovce – dom služieb SO 01 – Kotolňa – zmena technológie vykurovania výmenou kotlov". Zadávateľ Odbor výstavby, ŽP a MR. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 124 kB]  Podklady  [zip, 420 kB].
  VO-2017_11_03-01

 • 11.10.2017  Zákazka - "Michalovce „Zlatý býk“ – stavebné úpravy jazykovej školy". Zadávateľ Odbor výstavby, ŽP a MR. Kontaktná osoba: Ing. Ružena Heželyová. Výzva  [pdf, 96 kB]  Dokumentácia  [rar, 388 kB].
  VO-2017_10_11-01

 • 06.10.2017  Zákazka - "Cestná svetelná signalizácia Michalovce Križovatka I/18 Humenská – stanice SAD, ŽSR – II/582". Zadávateľ Odbor informatizácie a grantov, Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová. Výzva  [pdf, 160 kB], Podklady  [zip, 5,79 MB]
  VO-2017_10_06-01

 • 03.10.2017  Zákazka - "Geotechnické inžinierske služby". Zadávateľ Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Kontaktná osoba: Ing. Ružena Heželyová. Výzva  [pdf, 110 kB]
  VO-2017_10_03-01

 • 18.09.2017  Zákazka - "Zabezpečenie správy registratúry a elektronických podaní". Zadávateľ Odbor informatizácie a grantov, Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová. Výzva  [pdf, 168 kB]
  VO-2017_09_18-01

 • 05.09.2017  Zákazka - "Oprava otvorových konštrukcií výmenou v objekte Základnej umeleckej školy na Ul. Štefánikovej 20 v Michalovciach". Zadávateľ Odbor hospodárenia s majetkom, Kontaktná osoba: Ing. Jana Holíková. Výzva  [pdf, 96kB], Výkaz výmer  [xls, 40kB]
  VO-2017_09_05-01

 • 21.08.2017  Zákazka - "Oprava strechy po veternej kalamite na  objekte Ul. Masarykovej č. 9 v Michalovciach - Ekonomická univerzita." Zadávateľ Odbor hospodárenia s majetkom, Kontaktná osoba: Ing. Jana Holíková. Výzva  [pdf, 96kB], Výkaz výmer  [xls, 52kB].
  VO-2017_08_21-01

 • 10.08.2017  Zákazka - "Budova MsÚ Námestie osloboditeľov 30, Michalovce – stavebné úpravy – montáž klimatizácie". Zadávateľ: Mestský úrad. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 251 kB], podklady  [zip, 2,39 MB]
  VO-2017_08_10-01

 • 20.07.2017 Zákazka "KOMUNITNÉ CENTRUM MICHALOVCE" - Referenčné číslo: OIaG č. VO/07/2017 - zákazka s nízkou hodnotou. Zadávateľ: Odbor informatizácie  a grantov; Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová

 1. Výzva včítane príloh č.1 a č.2  [pdf, 441 kB];  

 2. Príloha č.3: Projektová dokumentácia- Architektura [zip archív súborov v pdf, 2519 kB]; Projektová dokumentácia- Súhrné riešenie [zip archív súborov v pdf, 6329 kB]; Projektová dokumentácia- Interiérové vybavenie [zip archív súborov v pdf, 950 kB]; Projektová dokumentácia-Elektroinštalácia [zip archív súborov v pdf, 2215 kB]; Projektová dokumentácia-Ústredné vykurovanie [zip archív súborov v pdf, 2252 kB]; Projektová dokumentácia-NN sieť [zip archív súborov v pdf, 895 kB]; Projektová dokumentácia- Kanalizačná prípojka [zip archív súborov v pdf, 1038 kB]; Projektová dokumentácia-Vodovodná prípojka [zip archív súborov v pdf, 1084 kB]; 

 3. Príloha č.4: Výkaz - výmer [zip archív súborov v xls, 387 kB]; 
  VO-2017_07_20-01

2016

 • 28.12.2016 Zákazka - "Poisťovacie služby". Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom Kontaktná osoba: MVDr. Ernestína Doričová. Výzva  [pdf, 96kB] VO-2016_12_28-01

 • 20.12.2016 Zákazka - "Úprava a tlač sprievodocov". Zadávateľ: Odbor informatizácie  a grantov; Kontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 284 kB], VO-2016_12_20-01

 • 19.12.2016 Zákazka - "Dodávka tonerov" - rámcová zmluva. Zadávateľ: Odbor informatizácie  a grantov; Kontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 96 kB], Výkaz - výmer  [xlsx, 20 kB]
  VO-2016_12_19-01

 • 13.12.2016 -  Zakázka - "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ S. H. Vajanského 5,
  Michalovce - projektová dokumentácia". 
  Kontaktná osoba: Ing. Ružena Heželyová. Výzva [pdf, 112 kB] VO-2016_12_13-01

 • 12.12.2016 - Zakázka - "Strážna služba". Kontaktná osoba: Ing. Jana HolíkováVýzva  [pdf, 92 kB] VO-2016_12_12-01

 • 04.11.2016 - Zakázka - Tvorba web portálu mesta MichalovceKontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 260 kB] Príloha 1 [pdf, 90 kB] 
  VO-2016_11_04-01

 • 19.10.2016 - Zakázka - Audítorské službyKontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 114 kB]
  VO-2016_10_19-01

 • 21.07.2016 - Zakázka - „Web portál turizmu v rámci projektu –  SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce“Kontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 170 kB]
  VO-2016_07_26-01

 • 21.7.2016 - Zakázka - „Úprava fasády a odstránenie porúch ZŠ Moskovská Michalovce“. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva , Technická správa , Pohľad č. 1 , Pohľad č. 2 , Výkaz výmer  .
  VO-2016_07_20-01

 • 8.6.2016 - Zákazka - „,Michalovce ZŠ Komenského - spojovacia chodba -výmena zasklených stien“. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva . Zmluva o dielo , Technická správa , Výpis okien , Úprava konštrukcie , Pôdorys chodby , Výkaz výmer , Fotodokumentácia jestvujúceho stavu . Záznam z prieskumu trhu  [pdf, 612 kB]
  VO-2016_06_08-01

 • 1.6.2016 Zákazka - Výmena otvorových konštrukcií  Základná škola na Ul. školskej v Michalovciach, pavilóny A,B,C,D a H. Výzva , Zmluva o dielo  , Technická správa , Výkaz výmer Výpis prvkov 
  VO-2016_06_01-01

 • 20.05.2016 Zákazka - Infokiosk s kamerou v rámci projektu  - SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce. Kontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva v prílohe  [pdf, 442 kB]
  VO-2016_05_12001

 • 18.05.2016 Zákazka - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela IvanováVýzva, Prílohy  [rar, 59 kB]
  VO-2016_05_18-01

 • 22.02.2016 Zákazka - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela IvanováVýzva  [pdf, 260 kB],Prílohy  [pdf, 1,56 MB]
  VO-2016_02_22-01

2015

 • 29.12.2015 Zákazka - Dodávka tonerov - rámcová zmluva. Zadávateľ: Odbor informatizácie  a grantov; Kontaktná osoba: Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 216 kB],Výkaz - výmer  [pdf, 18 kB]
  VO-2015_12_29-01

 • 14.12.2015 Zákazka - Poistenie majetku. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom; Kontaktná osoba: MVDr.Ernestína DoričováVýzva  [pdf, 103 kB],
  VO-2015_12_14-01

 • 07.12.2015 Zákazka - Strážna služba. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom; Kontaktná osoba: Ing. Jana HolíkováVýzva  [pdf, 103 kB],

 • VO-2015_12_07-08

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup čerstvej zeleniny pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB], Príloha  [xls, 36 kB]
  VO-2015_12_07-07

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup čerstvého ovocia pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB], Príloha  [xls, 35 kB]
  VO-2015_12_07-06

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup mlieka a mliečne výrobky pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB], Príloha  [xls, 36 kB]
  VO-2015_12_07-05

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB], Príloha  [xls, 35 kB]
  VO-2015_12_07-04

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup chleba a pekárenských výrobkov pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB], Príloha  [xls, 36 kB]
  VO-2015_12_07-03

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup hydiny, rýb a mrazenej zeleniny pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 114 kB], Príloha  [xls, 36 kB]

 • VO-2015_12_07-02

 • 07.12.2015 Zákazka - Nákup potravín pre mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor školstva a športu; Kontaktná osoba: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 106 kB],  Príloha   [xls, 40 kB]
  VO-2015_12_07-01

 • 01.12.2015 Jednoduchá zákazka - Poskytnutie služieb súvisiacich s vydaním dvojtýždenníka Michalovčan, termín dodania od 1.1.2016 do 31.12.2016. Zadávateľ útvar primátora, Ing. Iveta Palečková. Výzva  [pdf, 150 kB];

 • 21.09.2015 Zákazka podľa §100 zákona 25/2006 – MŠ Vajanského 5 – stavebné úpravytermín dodania: podľa podmienok výzvy, Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, Ing. Darina ČornejováVýzva; Príloha - Výkaz-výmer  [rar, 97 kB]; projektová dokumentácia - časť 1  [rar, 19,53 MB], časť 2  [rar, 19,53 MB], časť 3  [rar, 1,63 MB]
  VO-2015_09_21-01

 • 05.08.2015 Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 – 

  Rekonštrukcie verejného osvetlenia – 

  Prechod pre chodcov - Ul. Masarykova, Ul. Okružnátermín dodania: podľa podmienok výzvy, Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, Ing. Timea BodnárováVýzva  [pdf, 105 kB]; Príloha  - Výkaz-výmer  [xls, 42 kB], Výkres 1  [jpg, 239 kB], Výkres 2  [jpg, 218]; Záznam z prieskumu trhu  [pdf, 101 kB]
  VO-2015_08_05-01

 • 17.07.2015 Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 – III.ZŠ – jedáleň – stavebné úpravytermín dodania: podľa podmienok výzvy, Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 143 kB]; Príloha  - Výkaz-výmer  [xls, 84 kB]; 
  VO-2015_07_17-01

 • 10.06.2015 Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 – Zariadenie pre seniorov - "Rekonštrukcia troch bytových jednotiek na bezbariérové"termín dodania: podľa podmienok výzvy, Miesto uskutočnenia stavebných prác: Michalovce, J.Hollého 9. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, Ing. Darina ČornejováVýzva  [pdf, 140 kB]; Príloha  - Výkaz-výmer  [xls, 122 kB]; 
  VO-2015_06_10-01

 • 29.1.2015 Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 – Rozšírenie kamerového systému mesta Michalovce - Ul. moskovská, Ul. Janka Matušku, Ul. nad Laborcom (Bl. V3) a výmena 2 analógových kamier za IP kamery na Námestí osloboditeľovtermín dodania: podľa podmienok výzvy. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 134 kB]; Príloha  - Výkaz-výmer  [xls, 22 kB]; 

 • 28.01.2015 Prieskum trhu: Poskytnutie služby - deratizácia verejných priestranstiev na území mesta MIchalovce., termín dodania apríl 2015 až december 2015, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol FecákVýzva  [pdf, 103 kB];
  VO-2015_01_28-02

 • 28.01.2015 Prieskum trhu: Poskytnutie služby - Propagačný materiál  triedeného zberu pre rok 2016, termín dodania do 31.7.2015, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 103 kB];
  VO-2015_01_28-01

 • 22.1.2015 Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 – Kamerový systém, audiovizuálne zariadenia, ozvučenie a zariadenia informačného systému v rámci projektu „Obnovenie kultúrnej pamiatky Zlatý Býk“, termín dodania: podľa podmienok výzvy. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 136 kB];Príloha č. 1 - Opis zákazky  [pdf, 129 kB]; Príloha č.2 - Výkaz-výmer  [rar, 27 kB]; Príloha č. 3 - Výkresová časť 1  [rar, 3806 kB]; Výkresová časť 2  [rar, 1433 kB]; Príloha č. 4 - Súhrná správa  [pdf, 187 kB];

2014

 • 30.12.2014 Jednoduchá zákazka - Výmena horáka na kotolni K3  na kotle ČKD OW 160, pre Mesto Michalovce. Zadávateľ: Odbor VŽPaMR, Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 132kB]

 • 18.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup kancelárskych potrieb pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 54 kB]

 • VO-2014_12_18-02

 • 18.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup čistiacich prostriedkov pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 105 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 58 kB]
  VO-2014_12_18-01

 • 15.12.2014 Jednoduchá zákazka - Strážna služba, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor hospodárenia s majetkom: Ing. Jana HolíkováVýzva  [pdf, 102 kB]; Záznam  [pdf, 100kB]
  VO-2014_12_15-01

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup potraviny pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 42 kB]
  VO-2014_12_09-06

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup ovocie a zelenina pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis č. 1 predmetu zákazky  [xls, 38 kB]; podrobný opis č. 2 predmetu zákazky  [xls, 37 kB]
  VO-2014_12_09-05

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup mlieko a mliečne výrobky pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 38 kB]
  VO-2014_12_09-04

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup mäso a mäsové výrobky pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 37 kB]
  VO-2014_12_09-03

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup chleba a pečiva pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 37 kB]
  VO-2014_12_09-02

 • 09.12.2014 Jednoduchá zákazka - Nákup hydiny a rýb pre Mesto Michalovce, termín dodania od: rok 2015. Zadávateľ Odbor školstva, kultúry a športu: Anna HrehovčíkováVýzva  [pdf, 104 kB]; podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 37 kB]
  VO-2014_12_09-01

 • 01.12.2014 Jednoduchá zákazka - Poskytnutie služieb súvisiacich s vydaním dvojtýždenníka Michalovčan, termín dodania od 1.1.2015 do 31.12.2015. Zadávateľ útvar primátora, Ing. Iveta Palečková. Výzva  [pdf, 201 kB];

 • 10.11.2014 - Jednoduchá zákazka: Poisťovacie služby, termín dodania: 1.1.2015, Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, MVDr.Ernestína Doričová; Výzva  [pdf, 103 kB]; Záznam  [pdf, 131 kB];
  VO-2014_11_10-01

 • 29.10.2014 - Jednoduchá zákazka – Plastové vrecia na triedený zber komunálneho odpadu  – termín do: 03.11.2014 Zadávateľ: OVŽPaMR, Ing. Pavol Fecák; Výzva  [pdf, 127 kB]Záznam  [pdf, 133 kB];
  VO-2014_10_29-01

 • 27.10.2014 - Jednoduchá zákazka – Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov  – termín do: 14.11.2014 - predpokladaná hodnota zákazky 1500€ bez DPH; Zadávateľ: Odbor organizačný, Anna Hodáňová; Výzva  [pdf, 104 kB]; Podrobný opis a obsah predmetu zákazky  [doc, 41 kB]
  VO-2014_10_27-01

 • 16.10.2014 - Jednoduchá zákazka: Nákup pracovných odevov pre materské školy a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Michalovce bez právnej subjektivity. Odbor školstva, Anna Hrehovčíková; Výzva  [pdf, 100 kB]; Zoznam ochraných pracovných odevov pre predloženie cenovej ponuky  [xls, 28 kB]
  VO-2014_10_16-01

 • 09.10.2014 - Jednoduchá zákazka: Osušky. Zadávateľ: Odbor organizačný, Mária Žeciková; Výzva  [pdf, 103 kB];
  VO-2014_10_09-01

 • 25.09.2014  - Jednoduchá zákazka: Michalovce –MŠ Leningradská – spojovacie chodby – stavebné úpravy. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Gabriela Ivanová; Výzva  [pdf, 244 kB]; podrobná špecifikácia  [xls, 52 kB]
  VO-2014_09_25-01

 • 10.06.2014  - Jednoduchá zákazka: Michalovce vytvorenie cyklistickej trasy D Ul. Petra Jilemnického - J. Hollého. Zadávateľ: Odbor výstavbym živ. prostredia  a miestneho rozvoja, Ing.Juraj Berilla; Výzva  [pdf, 717 kB];

 • 22.05.2014  - Jednoduchá zákazka: Realizačná projektová dokumentácia, Ul. moskovská, mlynská. Dodanie do 30.06.2014. Zadávateľ: Odbor výstavbym živ. prostredia  a miestneho rozvoja, Ing.Ružena Heželyová; Výzva  [pdf, 104 kB];

 • 28.03.2014 - Jednoduchá zákazka: Dodávka 21 ks PC, vrátane USB klávesníc a USB myší (bez monitorov). Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Bc. Bohuš Kováč; Výzva  [pdf, 148 kB]; Záznam  [pdf, 139 kB]
  VO-2014_03_28-01

 • 21.03.2014 - Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos; Výzva  [pdf, 91,4 kB];
  VO-2014_03_21-04

 • 21.03.2014 - Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos; Výzva  [pdf, 89,6 kB];
  VO-2014_03_21-03

 • 21.03.2014 - Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos; Výzva  [pdf, 89,6 kB];
  VO-2014_03_21-02

 • 21.03.2014 - Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov. Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos; Výzva  [pdf, 96,3 kB];
  VO-2014_03_21-01

 • 11.03.2014 - Zákazka s nízkou hodnotou - Predmet zákazky: Značenie cyklotrás – Cyklotrasa C – Ul. Jilemnického, Ul. Hollého a Ul. kpt. Nálepku. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Peter Bánoci; Výzva  [pdf, 105 kB]; Záznam  [pdf, 133 kB]
  VO-2014_03_11-01

 • 26.2.2014 - Podlimitná zákazka - Predmet zákazky: Zabezpečenie propagačných materiálov a nástrojov pre publicitu projektov.  Výzva na predkladanie ponúk vo vestníku VOSúťažné podklady v priloženom dokumente  [pdf, 392 kB]; Informácia podľa par. 41 [pdf, 67 kB]; Informácia podľa par. 44  [pdf, 104 kB];

 • 26.2.2014 Jednoduchá zákazka – Poskytnutie služby - Deratizácia verejných priestranstiev na území mesta Michalovce, termín dodania apríl 2014 až december 2014, zadávateľ odbor V, ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 104 kB];

 • 21.2.2014 Nadlimitná zákazka - Predmet zákazky: Elektronizácia služieb mesta Michalovce. Dokumety: Predbežné oznámenie vo vestníku SK ; Predbežné oznámenie vo vestníku EÚ;

 • 18.2.2014 Jednoduchá zákazka – Komplexné služby pri spracovaní žiadosti o NFP, termín dodania: podľa podmienok výzvy. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 138 kB];

 • 12.2.2014: Jednoduchá zákazka - Odber biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z jedálni pri Materských školách, Základných školách, Kombinovaný denný stacionár  pre deti  v zriaďovateľskej pôsobností Mesta Michalovce  v súlade so zákonom č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov;  termín dodania predmetu zákazky: rok 2014. Výzva [pdf, 105 kB]; Zadávateľ: Odbor školstva, Anna Hrehovčíková

 • 6.2.2014: Jednoduchá zákazka - Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov; predpokladaná hodnota zákazky 300 € bez Dph;  termín dodania: 18.2.2014. Výzva [pdf, 90 kB]; Zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos

 • 5.2.2014: Jednoduchá zákazka - Poskytnutie služieb prepravy v rámci výučby modulu „Zdravoveda a základy prvej pomoci“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 2000 € bez Dph;  termín dodania - od 1.3.2014 do 31.12.2014. Výzva [pdf,158 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 135 kB]; Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová

 • 3.2.2014: Jednoduchá zákazka - Nákup kancelárskych potrieb pre Mesto Michalovce; predpokladaná hodnota zákazky 19 500 € bez Dph;  termín dodania - rok 2014. Výzva [pdf,104 kB], podrobná špecifikácia  [xls,59 kB]Záznam z preskumu trhu [pdf, 135 kB]; Zmluva Zadávateľ: Odbor školstva, Anna Hrehovčíková

 • 30.1.2014: Jednoduchá zákazka - Nákup čistiacich prostriedkov pre Mesto Michalovce; predpokladaná hodnota zákazky 10 000 € bez Dph;  termín dodania - rok 2014. Výzva [pdf,104 kB], podrobná špecifikácia  [xls,59 kB]; Zadávateľ: Odbor školstva, Anna Hrehovčíková

 • 28.1.2014: Jednoduchá zákazka - Poskytnutie služieb ubytovania, stravovania a priestorov v rámci výučby modulu „Zdravoveda a základy prvej pomoci“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 8000 € bez Dph;  termín dodania - 31.12.2014. Výzva [pdf,163 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 137 kB]Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová

 • 27.1.2014 Jednoduchá zákazka – Komplexné služby verejného obstarávania, termín dodania: podľa termínov zákona o VO. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 104 kB]; 

 • 24.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 90 kB];

 • 24.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 90 kB];

 • 20.1.2014 Jednoduchá zákazka: Oprava výplní otvorov výmenou, termín dodania: 1. štvrťrok 2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Jana Holíková Výzva  [pdf, 102 kB];

 • 17.1.2014 Jednoduchá zákazka – Nákup a renovácia tonerov do 20 000 € bez DPH, termín dodania: od 1.2.2014 do 31.1.2015. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 120 kB]; Výkaz-výmer  [xls, 35 kB]; Záznam z preskumu trhu[pdf, 120 kB];

 • 14.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 91 kB];

 • 14.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 90 kB];

 • 14.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 90 kB];

 • 14.1.2014 Jednoduchá zákazka: Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania: 31.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Michal Kukolos Výzva  [pdf, 91 kB];

 • 10.1.2014 Jednoduchá zákazka – Poskytovanie služieb podpory používania CMS TeaGuru a služby dovývoja CMS TeaGuru a webových stránok mesta Michalovce www.michalovce.sk a portálu www.dolnyzemplin.sk  spravovaných cez CMS TeaGuru: do 20 000 € bez DPH, termín dodania: od 1.1.2014 do 31.12.2015. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 120 kB];

 • 09.01.2014 Jednoduchá zákazka – Reklamné predmety – termín do 13.1.2014 - predpokladaná hodnota zákazky 20000 € bez DPH. Zadávateľ: Odbor organizačný,Mgr.Slaninková. Výzva  [pdf, 102 kB];

2013

 • 20.12.2013 Jednoduchá zákazka - Modernizácia úpravne vody na kotolni SNP 2 – termín do  31.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 5 000 €; Zadávateľ: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 254 kB];

 • 20.12.2013 Jednoduchá zákazka - Modernizácia ohrevu TÚV na kotolni PK 2 pomocou doskového výmenníka – termín do  31.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 20 000 €; Zadávateľ: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 256 kB];
   
 • 20.12.2013 Jednoduchá zákazka - Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti čerpadla na kotolni JUH 1 – termín do  31.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 6 000 €; Zadávateľ: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 256 kB];
   
 • 20.12.2013 Jednoduchá zákazka - Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti čerpadiel na kotolni Prof. Hlaváča – termín do  31.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 10 200 €; Zadávateľ: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 256 kB];
   
 • 17.12.2013 Jednoduchá zákazka: Strážna služba; termín dodania: 1.1.2014; Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Jana Holíková Výzva  [pdf, 103 kB]; Záznam  [pdf, 128 kB];
   
 • 09.12.2013 Jednoduchá zákazka - Poskytnutie služieb súvisiacich s vydaním dvojtýždenníka Michalovčan, termín dodania od 1.1.2014 do 31.12.2014 - predpokladaná hodnota zákazky 13 200 € bez DPH zadávateľ útvar primátora, Ing. Iveta Palečková. Výzva  [pdf, 200 kB];
   
 • 06.12.2013 Jednoduchá zákazka: Kuchynské potreby, termín dodania: 26.12.2013, Zadávateľ: odbor školstva, Anna Hrehovčíková Výzva  [pdf, 103 kB]; podrobný opis predmetu zákazky [xls, 28 kB];
   
 • 06.12.2013 Jednoduchá zákazka: Kuchynské potreby, termín dodania: 26.12.2013, Zadávateľ: odbor školstva, Anna Hrehovčíková Výzva  [pdf, 103 kB]; podrobný opis predmetu zákazky [xls, 26 kB];
   
 • 06.12.2013 Jednoduchá zákazka: Poisťovacie služby, termín dodania: 1.1.2014, Zadávateľ: odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Jana Holíková Výzva  [pdf, 103 kB]; Záznam  [pdf, 132 kB];
   
 • 02.12.2013 Jednoduchá zákazka - - Michalovce -Rekonštrukcia teplovodu Profesora hlaváča bloky F, G, H. I, J. K, Michalovce -Rekonštrukcia teplovodu na Humenskej ceste kotolňa K1 v trase  Bloky B-A, Michalovce - Rekonštrukcia teplovodu na Humenskej ceste kotolňa K1, v trase od šachty Š3- blok – termín do  13.01.2014 - predpokladaná hodnota zákazky 10 000 €; Zadávateľ: Ing. Gabriela Ivanová. Výzva  [pdf, 248 kB];
   
 • 02.12.2013 Jednoduchá zákazka - Kuchynský robot – termín do  15.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 400 €; Zadávateľ: Odbor školstva, Anna Hrehovčíková. Výzva  [pdf, 104 kB];
   
 • 02.12.2013 Jednoduchá zákazka - Nákup fínskej sauny – termín do  20.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 2 850 € s DPH; Zadávateľ : Odbor školstva, Bc. Drahomíra Pastiríková. Výzva  [pdf, 142 kB];
   
 • 02.12.2013 Jednoduchá zákazka - Odborné prehliadky a skúšky EZS a EPS – termín do  20.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 2 416 € bez DPH; Zadávateľ : Odbor organizačný,  Andrej Koli. Výzva  [pdf, 104 kB];
   
 • 29.11.2013 Jednoduchá zákazka - Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov MsÚ – termín do 10. 12. 2013 – predpokladaná hodnota zákazky – 660 € s DPH, zadávateľ organizačný odbor,  Miriam Lechmanová. Výzva  [pdf, 104 kB]; Podrobný opis predmetu zákazky  [xls, 17 kB];
   
 • 26.11.2013 Jednoduchá zákazka - Denný monitoring médií (služba), termín dodania od 1.1.2014 do 31.12.2014 - predpokladaná hodnota zákazky 1080 € bez DPH zadávateľ útvar primátora, Ing. Iveta Palečková. Výzva  [pdf, 105 kB];
   
 • 25.11.2013 Jednoduchá zákazka - Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, termín dodania 06.12.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 250 € bez DPH zadávateľ odbor hospodárenia s majetkom: Ing. Michal Kukolos. Výzva  [pdf, 91 kB];
   
 • 20.11.2013 Jednoduchá zákazka - Kancelárska stolička, termín dodania 30.11.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 190 € s DPH zadávateľ odbor školstva, Anna Hrehovčíková. Výzva  [pdf, 103 kB];
   
 • 19.11.2013 Jednoduchá zákazka - Prídavné retiazkové zámky na 1100 l plastové nádoby, termín dodania 29.11.2013, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 128 kB];
   
 • 14.11.2013 Jednoduchá zákazka - Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov - termín do 22.11.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 1 500 € bez DPH, Zadávatel' : Odbor organizačný, Anna Hodáňová. Výzva  [pdf, 616 kB]; Podrobný opis predmetu zákazky  [pdf, 420 kB];
   
 • 13.11.2013 Jednoduchá zákazka - Polypropylénové vrecia na separovaný zber skla, termín dodania 2.12.2013, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 129 kB];
   
 • 07.11.2013 Jednoduchá zákazka – Automatický externý defibrilátor – termín do 12.11.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 1 100 € bez DPH. Zadávateľ: Odbor organizačný,Mgr.Slaninková. Výzva  [pdf, 104 kB];
   
 • 06.11.2013 Jednoduchá zákazka - Plastové vrecia na separovaný zber, termín dodania 22.11.2013, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 128 kB];
   
 • 05.11.2013 Jednoduchá zákazka - Polyetylénové  kontajnery  na separovaný zber skla, termín dodania 25.11.2013, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 104 kB];
   
 • 05.11.2013 Jednoduchá zákazka - Plastové kontajnery 1100 l na separovaný zber plastov, papiera a tetrapakov, termín dodania 25.11.2013, zadávateľ odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva  [pdf, 128 kB];
   
 • 23.10.2013 Jednoduchá zákazka – Mikro systém s DVD: do 80 € s DPH, termín dodania: do 30.10.2013. Zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Drahomíra Pastiríková. Výzva  [pdf, 102 kB]; Záznam  [pdf, 130 kB];
   
 • 18.10.2013 Jednoduchá zákazka – Vytvorenie detského ihriska na sídlisku Stráňany: do 2600 € bez DPH, termín dodania: do 20.11.2013. Zadávateľ: Odbor Informatizácie a grantov, RNDr. Jana Machová. Výzva  [pdf, 189 kB]; Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf, kB]
   
 • 16.10.2013 Jednoduchá zákazka – Nákup koberca; predpokladaná hodnota zákazky: do 290 € s DPH, termín dodania: do 30.10.2013. Zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Emília Koribaničová. Výzva  [pdf, 166 kB]
   
 • 16.10.2013 Jednoduchá zákazka – Vysávač; predpokladaná hodnota zákazky: do 90 € s DPH, termín dodania: do 25.10.2013. Zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Drahomíra Pastríková. Výzva  [pdf, 102 kB]; Záznam  [pdf, 130 kB]
   
 • 16.10.2013 Jednoduchá zákazka – Detský nábytok - kuchynka; predpokladaná hodnota zákazky: 160 € s DPH, termín dodania: do 25.10.2013. Zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Drahomíra Pastríková. Výzva  [pdf, 103 kB]; Záznam  [pdf, 129 kB]
   
 • 10.10.2013 Jednoduchá zákazka – Dodanie projektu trvalého dopravného značenia; predpokladaná hodnota zákazky: 1350 € bez DPH, termín dodania: do 17.10.2013. Zadávateľ: Odbor výstavby, ŽP a MR, Ing. Juraj Berilla. Výzva  [pdf, 104 kB]
   
 • 09.10.2013 Jednoduchá zákazka – Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce (5 lokalít); predpokladaná hodnota zákazky: 3.150 € bez DPH, termín dodania: do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Zadávateľ: Odbor výstavby, ŽP a MR, Ing. Helena Francúzová. Výzva  [pdf, 105 kB]
   
 • 01.10.2013 Jednoduchá zákazka – Donáška menu pre 33 osôb – termín do 18.10.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 110 € s DPH, Zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková. Výzva  [pdf, 115 kB]
   
 • 30.9.2013 Jednoduchá zákazka – Recertifikačný audit ISO – termín do 13.11.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 1 300 € bez DPH, Zadávateľ : Odbor organizačný, Anna Hodáňová. Výzva [pdf, 601 kB]
   
 • 27.9.2013 Jednoduchá zákazka – Nákup hračiek – termín do 2 týždňov - predpokladaná hodnota zákazky 400 € bez DPH Zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Emília Koribaničová. Výzva [pdf, 161 kB]
   
 • 26.9.2013 Jednoduchá zákazka – Zimné Pneumatiky – termín do 08.10.2013 - predpokladaná hodnota zákazky 1 440 € bez DPH Zadávateľ: Odbor organizačný, Mgr. Natália Slaninková. Výzva [pdf, 103 kB]
   
 • 25.9.2013 - Jednoduchá zákazka - KOBEREC FLASH 038/F - termín dodania do 15.10.2013 predpokladaná hodota zákazky 260 € s DPH zadávateľ: Odbor školstva, Bc. Erika Zafová. Výzva [pdf, 102 kB]; Záznam [pdf, 130 kB]
   
 • 25.9.2013 - Jednoduchá zákazka - Kladivo vŕtacie - termín dodania do 15.10.2013 predpokladaná hodota zákazky 130 € s DPH zadávateľ: Odbor školstva, Anna Berdaková. Výzva [pdf, 102 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 25.9.2013 - Jednoduchá zákazka - Vysávač - termín dodania do 15.10.2013 predpokladaná hodota zákazky 90 € s DPH zadávateľ: Odbor školstva, Anna Berdaková. Výzva [pdf, 102 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 25.9.2013 - Jednoduchá zákazka - Hračky do materskej školy - termín dodania do 15.10.2013 predpokladaná hodota zákazky 200 € s DPH zadávateľ: Odbor školstva, Vlasta Garguláková. Výzva [pdf, 103 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 24.9.2013 - Jednoduchá zákazka - dodanie tonerov - termín dodania do 15.10.2013 predpokladaná hodota zákazky 200 € s DPH zadávateľ: Odbor V,ŽPaMR, Ing. Pavol Fecák. Výzva [pdf, 102 kB]
   
 • 24.9.2013 Jednoduchá zákazka – Klávesnica k PC – termín do  1.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 50 € bez DPH Zadávateľ : Odbor informatizácia a grantov, Ing Katarína Ballová. Výzva [pdf, 103 kB]
   
 • 23.9.2013 Jednoduchá zákazka – Nákup uterákov  a osušiek – termín do  26.09.2013 predpokladaná hodnota zákazky 825 € bez DPH Zadávateľ : Odbor organizačný,  Mária Žeciková. Výzva [pdf, 103 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Kuchynské potreby  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 333 € s DPH Zadávateľ : Odbor školstva: Anna Hrehovčíková. Výzva [pdf, 102 kB], výkaz - výmer [xls, 26 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Kuchynské potreby  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 253 €. Zadávateľ : Odbor školstva: Anna Hrehovšíková. Výzva [pdf, 103 kB], výkaz - výmer [xls, 26,5 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Motorový plotostrih SHJ 550 STIGA  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 200 €. Zadávateľ : Odbor školstva: Vlasta Garguláková. Výzva [pdf, 103 kB]; Záznam [pdf, 130 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Kuchynské potreby  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 600 € s DPH Zadávateľ : Odbor školstva: Anna Hrehovčíková. Výzva [pdf, 102 kB], výkaz - výmer [xls, 26,5 kB]; Záznam [pdf, 129 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Detský nábytok  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 800 € s DPH Zadávateľ : Odbor školstva: Melánia Kelemenová. Výzva [pdf, 103 kB]; Záznam [pdf, 131 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Pracovné stoly, chladnička, mraznička pre ŠJ  Mesta Michalovce  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 8 100 € s DPH Zadávateľ : Odbor školstva: Anna Hrehovčíková. Výzva [pdf, 102 kB], výkaz - výmer [xls, 26 kB]; Záznam [pdf, 131 kB]
   
 • 23.9.2013: Jednoduchá zákazka - Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ a ŠJ  Mesta Michalovce  – termín do  15.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 12 000 € s DPH Zadávateľ : Odbor školstva: Anna Hrehovčíková. Výzva [pdf, 102 kB], výkaz - výmer [xls, 26,5 kB]; Záznam [pdf, 130 kB]
   
 • 20.9.2013 Jednoduchá zákazka – Revízia komínov – termín do  25.09.2013 predpokladaná hodnota zákazky 290 € bez DPH
  Zadávateľ : Odbor organizačný  Andrej Koli. Výzva [pdf, 103 kB]
 • 19.9.2013 Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Rekonštrukcia budov materských škôl v meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 66 kB]

 • 17.9.2013: Jednoduchá zákazka - Nákup nerezových obedárov  – termín do  25.9.2013 predpokladaná hodnota zákazky 340 € s DPH Zadávateľ : Odbor sociálnych vecí: Ing. Valéria Bujdošová. Výzva [pdf, 143 kB]
 • 16.9.2013: Jednoduchá zákazka - Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov  – termín do  01.10..2013 predpokladaná hodnota zákazky 170 € bez DPH Zadávateľ : Odbor hospodárenia s majetkom mesta: Ing. Michal Kukolos. Výzva [pdf, 91 kB]

 • 16.9.2013: Jednoduchá zákazka - Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov  – termín do  01.10..2013 predpokladaná hodnota zákazky 160 € bez DPH Zadávateľ : Odbor hospodárenia s majetkom mesta: Ing. Michal Kukolos. Výzva [pdf, 90 kB]

 • 16.9.2013: Jednoduchá zákazka - Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov  – termín do  01.10..2013 predpokladaná hodnota zákazky 230 € bez DPH Zadávateľ : Odbor hospodárenia s majetkom mesta: Ing. Michal Kukolos. Výzva [pdf, 90 kB]

 • 16.9.2013: Jednoduchá zákazka - Určenie ceny bytu  – termín do  27.09.2013 predpokladaná hodnota zákazky 120 € Zadávateľ : Odbor hospodárenia s majetkom mesta: JUDr. Vasil Danko. Výzva [pdf, 103 kB]

 • 16.9.2013: Jednoduchá zákazka - Odborná prehliadka a skúška VTZ tlakových a VTZ plynových  – termín do  30.09.2013 predpokladaná hodnota zákazky 700 € bez DPH Zadávateľ : Odbor organizačný: Andrej Koli. Výzva [pdf, 105 kB]

 • 12.9.2013: Jednoduchá zákazka - menu na výročnú oslavupredpokladaná hodnota zákazky: 250 € s DPH;  termín dodania: 18.9.2013. zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková. Výzva [pdf, 113 kB]

 • 12.9.2013 Jednoduchá zákazka – výroba plakiet s gravírovaním  21 ks  – termín do  31.10.2013 predpokladaná hodnota zákazky 420 € s DPH Zadávateľ : Odbor organizačný Mgr. Slaninková. Výzva [pdf, 103 kB]

 • 11.9.2013: Jednoduchá zákazka - autobusová dopravapredpokladaná hodnota zákazky: 280 € bez DPH;  termín dodania: 20.9.2013. zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková. Výzva [pdf, 104 kB]

 • 30.8.2013 - Podlimitná zákazka - Predmet zákazky: Zabezpečenie publicity, propagácie a tlačovín pre implementáciu projektu : Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce. Oznámenie vo vestníku VO;  Súťažné podklady v priloženom dokumente  [pdf, 360kB]; Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky - v priloženom súbore  [pdf, 68 kB]  Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky - v priloženom súbore  [pdf, 112kB]; Správa v zmysle § 21 ods.2 zák. č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní v priloženom súbore  [pdf, 99,4kB];

 • 20.8.2013 - Predmet zákazky: Autobusové nástupište na ulici Staničnej v Michalovciach. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní - v priloženom súbore  [pdf, 66 kB]; Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky - v priloženom súbore  [pdf, 68kB];  Správa v zmysle § 21 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v priloženom súbore  [pdf, 96kB].

 • 20.8.2013 - Predmet zákazky: Michalovce - Kruhový objazd ulíc Špitálska - Okružná. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní - v priloženom súbore  [pdf, 66 kB]; Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky - v priloženom súbore  [pdf, 112kB]

 • 16.8.2013: Jednoduchá zákazka - Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení pre objekt Zimný štadión v Michalovciach; predpokladaná hodnota zákazky: 5 100 € bez DPH;  termín dodania: do 6.9.2013. zadávateľ: Odbor hospodárenia s majetkom, Ing. Jana Holíková. Záznam z preskumu trhu [pdf, 573 kB];  Objednávka   [pdf, 25 kB];

 • 14.8.2013: Jednoduchá zákazka - Tovary - výpočtová technika a zriadenie učebne IKT v Zariadení pre seniorov pre výučbu modulu „Práca s počítačom a IKT“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 10476 €  bez Dph;  termín dodania - do 20.09.2013. Výzva[pdf, 179 kB];  Záznam z preskumu trhu [pdf, 139 kB]; Zmluva [pdf,2148 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 12.08.2013: Jednoduchá zákazka - prepravná služby 45 ľudí, na trase Michalovce-Sarospatak (Maďarsko) - Michalovce, na 28.8.2013, predpokladaná cena do 110 € (s DPH). Zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková
 • 9.8.2013: Jednoduchá zákazka - Tovary - pomôcky na reprodukciu zvuku a obrazu pre výučbu modulu "Pohybové aktivity - Pilates" v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 113 €  bez Dph;  termín dodania - do 30.09.2013. Výzva[pdf, 151 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]; ObjednávkaZadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 9.8.2013: Jednoduchá zákazka - Tovary - športové pomôcky pre výučbu modulu "Pohybové aktivity - Pilates" v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 396 €  bez Dph;  termín dodania - do 30.09.2013. Výzva[pdf, 182 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]; ObjednávkaZadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 9.8.2013: Jednoduchá zákazka - Tovary - pomôcky pre výučbu modulu „Zdravoveda a správna výživa" (tlakomery a osob. váhy) v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 332 €  bez Dph;  termín dodania - do 30.09.2013. Výzva[pdf, 181 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 155 kB]Objednávka. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 9.8.2013: Jednoduchá zákazka - Tovary - umelecké a výtvarné potreby pre výučbu modulu „Tvorivé dielne“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 3420 €  bez Dph;  termín dodania - do 30.09.2013.Výzva[pdf, 137 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 122 kB]Zmluva[pdf,1895 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 8.8.2013: Jednoduchá zákazka - Výučba modulu „Pohybové aktivity“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 3333 €  bez Dph;  termín dodania - od 1.10.2013 do 31.12.2014. Výzva[pdf, 151 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,1282 kB]Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 8.8.2013: Jednoduchá zákazka - Výučba modulu „Psychológia životnej cesty“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 2500 €  bez Dph;  termín dodania - od 1.10.2013 do 31.12.2014. Výzva[pdf, 135 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,1313 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 8.8.2013: Jednoduchá zákazka - Výučba modulu „Zdravoveda a správna výživa“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 2773 €  bez Dph;  termín dodania - od 1.10.2013 do 31.12.2014. Výzva[pdf, 137 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 155 kB]Zmluva[pdf,990 kB].  Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 8.8.2013: Jednoduchá zákazka - Výučba modulu „Právne minimum“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 1800 €  bez Dph;  termín dodania - od 1.10.2013 do 31.12.2014. Výzva[pdf, 161 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,1353 kB]Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 5.8.2013: Jednoduchá zákazka – vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemku p. C-KN č. 1568/301 v k.ú. Stráňany, podľa návrhu GP č. 14328810-31/2013, ktorý sa nachádza na Ul. L. Novomeského v Michalovciach, pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Predpokladaná hodnota zákazky 250 € bez DPH, termín dodania 14.8.2013. Zadávateľ: Odbor Hospodárenie s majetkom, Ing. Michal Kukolos.
   
 • 5.8.2013: Jednoduchá zákazka – vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemkov p.C-KN  č. 1192/55, 1192/56, 1192/57 m2, 1192/58, 1192/59, 1192/60 v k.ú. Michalovce, podľa návrhu GP č. 14328810-58/2013, a pozemkov C-KN č. 1192/48 a č. 1192/47  ktoré sa nachádzajú na Nám. osloboditeľov, pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Predpokladaná hodnota zákazky 300 € bez DPH, termín dodania 14.8.2013. Zadávateľ: Odbor Hospodárenie s majetkom, Ing. Michal Kukolos.
 • 5.8.2013: Jednoduchá zákazka – vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemkov p. C-KN č. 1121/25, č. 1121/26, č. 1121/27, č. 1121/28, č. 1121/29, a stavieb s.č. 3576 a č. 3577 postavených na novovytvorených parcelách C-KN č. 1121/28, č. 1121/29, č. 1121/30 a 1121/31 v k.ú. Michalovce, podľa návrhu GP č. 14328810-34/2013, ktoré sa nachádzajú na Ul. obchodnej v Michalovciach, pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Predpokladaná hodnota zákazky 500 € bez DPH, termín dodania 14.8.2013. Zadávateľ: Odbor Hospodárenie s majetkom, Ing. Michal Kukolos.
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - Vytvorenie učebnice „Právne minimum“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 675 €  bez Dph;  termín dodania - 31.8.2013. Výzva[pdf, 162 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,937 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - Vytvorenie učebnice „Psychológia životnej cesty“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 625 €  bez Dph;  termín dodania - 31.8.2013. Výzva[pdf, 136 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,959 kB].  Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - Vytvorenie učebnice „Zdravoveda a správna výživa“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 650 €  bez Dph;  termín dodania - 31.8.2013. Výzva[pdf, 164 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 121 kB]Zmluva[pdf,973 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - Vytvorenie učebnice „Práca s počítačom a IKT“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 4166 € bez Dph;  termín dodania - 20.9.2013. Výzva[pdf, 132 kB]; Záznam z preskumu trhu[pdf, 119 kB]; Zmluva[pdf,998 kB]Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - V ytvorenie učebnice „Tvorivé dielne“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 400 €  bez Dph;  termín dodania - 31.8.2013. Výzva[pdf, 162 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 122 kB]Zmluva[pdf,963 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 1.8.2013: Jednoduchá zákazka - Vytvorenie učebnice „Ekonomické minimum“ v rámci projektu  „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“; predpokladaná hodnota zákazky 560 € bez Dph;  termín dodania - 31.8.2013. Výzva[pdf, 163 kB]Záznam z preskumu trhu[pdf, 120 kB]Zmluva[pdf,959 kB]. Zadávateľ: Odbor informatizácie a grantov, Ing. Darina Čornejová
   
 • 22.07.2013: Jednoduchá zákazka - prepravná služba - jeden autobus pre 45 ľudí na trase Michalovce - Sostó (Maďarsko) - Michalovce; predpokladaná hodnota zákazky 200 €; termín dodania - 12.8.2013. Zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková
 • 18.07.2012: Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Autobusové nástupište na ulici Staničnej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente [pdf, 66 kB]
   
 • 18.07.2012: Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Michalovce - Kruhový objazd ulíc Špitálska - Okružná. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente [pdf, 66 kB]
   
 • 18.07.2012: Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Stavebné úpravy školskej jedálne na VIII. ZŠ v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente [pdf, 68 kB]
 • 11.07.2013: Jednoduchá zákazka – ubytovanie – termín 16.-21.08.2013   4 izby pre 4 osoby a v termíne od 18.-21.08.2013 5 izieb pre 5 osôb; predpokladaná hodnota zákazky 1300 €. Zadávateľ : Odbor organizačný Mgr. Slaninková
 • 10.07.2013: jednoduchá zákazka - prepravná služba - jeden autobus pre 45 ľudí na trase Michalovce - Zemplínska Šírava Prímestská oblasť - Michalovce; predpokladaná hodnota zákazky 50 €; termín dodania - 25.7.2013. Zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková
   
 • 9.7.2013: Jednoduchá zákazka – vyhotovenie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemkov p. C-KN č. 2871/16, 2881/3 a 2879/2 v k.ú. Michalovce, podľa návrhu GP č. 35024780-74/2013, ktoré sa nachádzajú na Nám. osloboditeľov v Michalovciach, pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Predpokladaná hodnota zákazky 350 € bez DPH, termín dodania 8.8.2013. Zadávateľ: Odbor Hospodárenie s majetkom, Ing. Michal Kukolos.
   
 • 08.07.2013: jednoduchá zákazka - prepravná služba - jeden autobus pre 45 ľudí na trase Michalovce - Zemplínske Hámre - Michalovce; predpokladaná hodnota zákazky 100 €; termín dodania - 24.7.2013. Zadávateľ: Odbor sociálnych vecí, Mgr. Jana Šestáková
   
 • 19.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (administratívna budova). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
  OVS-2018_01_19-01
   
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2018_01_05-07
   
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2018_01_05-06
   
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2018_01_05-05
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2018_01_05-04
   
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2018_01_05-03
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 11 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2018_01_05-02
   
 • 05.01.2018 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2018_01_05-01

2017

 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-06
   
 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-05
   
 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk) . Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-04
   
 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-03
   
 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-02
   
 • 24.11.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_11_24-01
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-08
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-07
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-06
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-05
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-04
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb) . Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-03
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Š. Kukuru č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-02
   
 • 27.10.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_10_27-01
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-07
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-06
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-05
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-04
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-03
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-02
   
 • 29.9.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_09_29-01
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-07
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-06
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-05
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-04
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-03
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-02
   
 • 4.8.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_08_04-01
   
 • 21.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_21-03
   
 • 21.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 48 kB]
  OVS-2017_07_21-02
   
 • 21.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 48 kB]
  OVS-2017_07_21-01
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-09
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-08
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-07
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-06
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-05
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-04
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 2 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-03
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-02
   
 • 7.7.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_07_07-01
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-07
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-06
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-05
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-04
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-03
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_05_26-02
   
 • 26.5.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku p. č. 3154/1, k.ú. Michalovce o výmere 361 m2, za účelom umiestnenia zariadenia pre gastronomické služby. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 44 kB]
  OVS-2017_05_26-01
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-10
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-09
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-08
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-07
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-06
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-05
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-04
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-03
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-02
   
 • 28.4.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_04_28-01
   
 • 31.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_31-05
   
 • 31.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_31-04
   
 • 31.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_31-03
   
 • 31.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_31-02
   
 • 31.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_31-01
   
 • 20.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 48 kB]
  OVS-2017_03_20-02
   
 • 20.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 48 kB]
  OVS-2017_03_20-01
   
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-06
   
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 48 kB]
  OVS-2017_03_03-07
   
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-08
   
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 44 kB]
  OVS-2017_03_03-09
   
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov
  na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-01
 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-02

 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-03

 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-04

 • 03.03.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_03_03-05

 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-07
   
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk).Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-06
   
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-05
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-04
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. saleziánov č.1285 v Michalovciach (Zlatý bažant). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-03
   
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-02
   
 • 20.01.2017 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 52 kB]
  OVS-2017_01_20-01

2016

 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_11_25-07
   
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_11_25-06
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_11_25-05
   
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_11_25-04
   
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_25-03
   
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_11_25-02
   
 • 25.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_25-01
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_11_11-09
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_11_11-08
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 107 kB]
  OVS-2016_11_11-07
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_11-06
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_11-05
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_11-04
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_11_11-03
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_11_11-02
   
 • 11.11.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_11_11-01
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_10_28-07
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_10_28-06
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_10_28-05
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_10_28-04
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_10_28-03
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_10_28-02
   
 • 28.10.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_10_28-01
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemkov na Ul. Š. Tučeka v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 90 kB]
  OVS-2016_09_30-09
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_09_30-08
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_09_30-07
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_09_30-06
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_09_30-05
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_09_30-04
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_09_30-03
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_09_30-02
   
 • 30.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_09_30-01
   
 • 16.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_09_16-05
   
 • 16.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. borovicovej v Michalovciach (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_09_16-04
   
 • 16.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 99 kB]
  OVS-2016_09_16-03
   
 • 16.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_09_16-02
   
 • 16.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 94 kB]
  OVS-2016_09_16-01
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_09_02-10
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_09_02-09
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 97 kB]
  OVS-2016_09_02-08
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 97 kB]
  OVS-2016_09_02-07
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_09_02-06
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 95 kB]
  OVS-2016_09_02-05
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 96 kB]
  OVS-2016_09_02-04
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2016_09_02-03
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_09_02-02
   
 • 02.09.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 99 kB]
  OVS-2016_09_02-01
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_07_22-11
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_07_22-10
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_07_22-09
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_07_22-08
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_07_22-07
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 109 kB]
  OVS-2016_07_22-06
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_07_22-05
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_07_22-04
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_07_22-03
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_07_22-02
   
 • 22.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_07_22-01
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_07_08-09
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 96 kB]
  OVS-2016_07_08-08
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_07_08-07
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 107 kB]
  OVS-2016_07_08-06
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_07_08-05
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_07_08-04
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_07_08-03
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_07_08-02
   
 • 08.07.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2016_07_08-01
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_06_24-10
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_06_24-09
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_06_24-08
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_06_24-07
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_06_24-06
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_06_24-05
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_06_24-04
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_06_24-03
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_06_24-02
   
 • 24.06.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 99 kB]
  OVS-2016_06_24-01
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_05_27-10
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_05_27-09
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_05_27-08
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_05_27-07
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_05_27-06
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_05_27-05
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.8 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_05_27-04
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_05_27-03
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_05_27-02
   
 • 27.05.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 99 kB]
  OVS-2016_05_27-01
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_04_29-10
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_04_29-09
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_04_29-08
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_04_29-07
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_04_29-06
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_04_29-05
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_29-04
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_29-03
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_04_29-02
   
 • 29.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku v k. ú. Michalovce, nachádzajúceho sa na Ulici Gagarinovej-Hrádok v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 91 kB]
  OVS-2016_04_29-01
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_04_01-16
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_04_01-15
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_04_01-14
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_01-13
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_04_01-12
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_04_01-11
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_04_01-10
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_01-09
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_04_01-08
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 96 kB]
  OVS-2016_04_01-07
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_04_01-06
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_04_01-05
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_01-04
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_04_01-03
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_04_01-02
   
 • 01.04.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2016_04_01-01
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_03_04-17
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_03_04-16
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_03_04-15
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_03_04-14
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_03_04-13
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_03_04-12
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_03_04-11
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_03_04-10
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_03_04-09
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 96 kB]
  OVS-2016_03_04-08
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_03_04-07
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_03_04-06
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_03_04-05
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_03_04-04
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_03_04-03
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_03_04-02
   
 • 04.03.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2016_03_04-01
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_02_08-08
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_02_08-07
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_02_08-06
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_02_08-05
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_02_08-04
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2016_02_08-03
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_02_08-02
   
 • 08.02.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_02_08-01
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_01_08-17
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2016_01_08-16
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-15
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-14
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2016_01_08-13
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2016_01_08-12
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 3567 v Michalovciach (objekt  bývalého Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-11
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_01_08-10
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Š. Kukuru č.8  v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-09
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-08
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2016_01_08-07
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_01_08-06
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_01_08-05
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2016_01_08-04
   
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2016_01_08-03
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2016_01_08-02
 • 08.01.2016 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2016_01_08-01

2015

 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_11_27-06
   
 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_11_27-05
   
 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_11_27-04
   
 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_11_27-03
   
 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_11_27-02
   
 • 27.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_11_27-01
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_11_13-10
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_11_13-09
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_11_13-08
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2015_11_13-07
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_11_13-06
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_11_13-05
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej  č. 2  v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2015_11_13-04
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_11_13-03
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_11_13-02
   
 • 13.11.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 90 kB]
  OVS-2015_11_13-01
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_10_30-09
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_10_30-08
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_10_30-07
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_30-06
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_30-05
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_10_30-04
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_30-03
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_10_30-02
   
 • 30.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_10_30-01
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_10_16-08
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_10_16-07
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_16-06
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108 kB]
  OVS-2015_10_16-05
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2015_10_16-04
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č.3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_16-03
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_10_16-02
   
 • 16.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_16-01
   
 • 02.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_10_02-04
   
 • 02.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_10_02-03
   
 • 02.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_10_02-02
   
 • 02.10.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_10_02-01
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_09_18-07
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_09_18-06
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_09_18-05
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_09_18-04
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_09_18-03
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_09_18-02
   
 • 18.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_09_18-01
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_09_04-07
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_09_04-06
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_09_04-05
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_09_04-04
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_09_04-03
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_09_04-02
   
 • 04.09.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_09_04-01
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_08_21-10
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_08_21-09
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_08_21-08
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_08_21-07
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_08_21-06
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_08_21-05
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_08_21-04
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_08_21-03
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_08_21-02
   
 • 21.08.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_08_21-01
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_07_24-13
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_07_24-12
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_07_24-11
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_07_24-10
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_07_24-09
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_07_24-08
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 107 kB]
  OVS-2015_07_24-07
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_07_24-06
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_07_24-05
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_07_24-04
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2015_07_24-03
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_07_24-02
   
 • 24.07.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_07_24-01
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_06_25-15
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj novovytvorených pozemkov. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_06_25-14
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj novovytvorených pozemkov. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_06_25-13
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_06_25-12
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_06_25-11
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_06_25-10
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_06_25-09
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_06_25-08
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_06_25-07
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_06_25-06
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_06_25-05
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_06_25-04
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej  č. 3567  v Michalovciach    (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_06_25-03
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_06_25-02
   
 • 25.06.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_06_25-01
   
 • 29.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_05_29-03
   
 • 29.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_05_29-02
   
 • 29.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_05_29-01
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_05_15-12
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 107 kB]
  OVS-2015_05_15-11
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_05_15-10
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_05_15-08
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_05_15-07
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_05_15-06
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_05_15-05
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_05_15-04
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_05_15-03
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_05_15-02
   
 • 15.05.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_05_15-01
   
 • 29.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku  na Ulici prof. Hlaváča  v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 91 kB]
  OVS-2015_04_29-02
   
 • 29.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemku na Ulici nad Laborcom v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 90 kB]
  OVS-2015_04_29-01
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_04_17-09
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_04_17-08
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_04_17-07
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_04_17-06
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_04_17-05
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_04_17-04
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej  č. 3567  v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_04_17-03
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_04_17-02
   
 • 17.04.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_04_17-01
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte na Ul. močarianskej č. 15 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_03_20-08
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_03_20-07
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. okružnej  č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_03_20-06
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_03_20-05
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 102 kB]
  OVS-2015_03_20-04
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_03_20-03
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_03_20-02
   
 • 20.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_03_20-01
   
 • 19.03.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom stĺpov verejného osvetlenia v počte 26 ks nachádzajúcich sa v Michalovciach na Ulici továrenskej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 89 kB]
  OVS-2015_03_19-01
   
 • 20.02.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_02_20-05
   
 • 20.02.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_02_20-04
   
 • 20.02.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 103 kB]
  OVS-2015_02_20-03
   
 • 20.02.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_02_20-02
   
 • 20.02.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_02_20-01
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_01_23-07
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_01_23-06
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 105 kB]
  OVS-2015_01_23-05
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_01_23-04
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 104 kB]
  OVS-2015_01_23-03
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 98 kB]
  OVS-2015_01_23-02
   
 • 23.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. partizánskej  č. 23 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_01_23-01
   
 • 09.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
  OVS-2015_01_09-10
   
 • 09.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. športovej v Michalovciach (Zimný štadión). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 101 kB]
  OVS-2015_01_09-09
   
 • 09.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 106 kB]
  OVS-2015_01_09-08
   
 • 09.01.2015 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových prestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore