Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce


 

Program: Program susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina (INTERREG IIIA)
Priorita:  2. Životné prostredie a doprava v programovom území
Opatrenie: 2.1. Cezhraničná koordinácia politík životného prostredia a investície malého rozsahu
Komponent: 3 - podpora aktivít, ktoré prispievajú k znižovaniu zaťaženia životného prostredia vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie
Celková výška rozpočtu na projekt: 3.997.435,- Sk
Celková výška kofinancovania mesta: 199.871,80,- Sk (5%)
Trvanie projektu: od 20.12.2006 do 31.03.2008

Mesto Michalovce podalo vo februári 2006 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (projekt "Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce") v rámci výzvy HUSKUA 05/02 iniciatívy INTERREG IIIA, Program susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina. Národný orgán Programu susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina na základe odporúčania Spoločného riadiaceho výboru rozhodol v júli 2006 o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 3.799.815 Sk z ERDF a štátneho rozpočtu na pokrytie 95% oprávnených nákladov. Zvyšných 5% predstavuje kofinancovanie zo strany mesta Michalovce.

Mesto Michalovce si vo svojom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja stanovilo za cieľ využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Za základný predpoklad pre naplnenie tohto cieľa bolo potrebné overiť predpoklady prítomnosti osobitne geotermálnych zdrojov na území Zemplína, resp. v okruhu 15 km od Michaloviec. V prípade ich dostupnosti zistiť možnosti ich využívania, čo bolo premietnuté do projektu a podanej žiadosti v rámci nižšie uvedenej výzvy.

S uvedeným cieľom bol v partnerstve s maďarským mestom Meszőkovésd v roku 2006 vypracovaný projekt "Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce" a podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy HUSKUA 05/02 iniciatívy INTERREG IIIA, Program susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina. Na základe odporúčania Spoločného riadiaceho výboru Národný orgán Programu susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina rozhodol v júli 2006 o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 3.999 805 Sk z ERDF a štátneho rozpočtu na pokrytie 95% oprávnených nákladov. Zvyšných 5% predstavuje kofinancovanie zo strany mesta Michalovce.

Projekt pozostával zo štyroch hlavných aktivít. Za kľúčové možno považovať aktivity spojené s vypracovaním odborných štúdií, ktoré na základe výsledkov procesu verejného obstarávania vypracovala spoločnosť Slovgeoterm, a.s. Bratislava. Prvá štúdia pod názvom "Dopadová štúdia zužitkovania vyťažiteľnosti geotermálnych zdrojov" mala za cieľ zhromaždiť dostupné informácie a na základe nich potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklady výskytu obnoviteľných zdrojov energie na území mesta, respektíve v jeho bezprostrednom okolí. Výsledkom spracovanej štúdie bolo konštatovanie potvrdzujúce prítomnosť geotermálnych zdrojov v juhovýchodnej časti extravilánu mesta Michalovce. Na základe internej a externej oponentúry prvej štúdie bolo na odbornom workshope rozhodnuté o pokračovaní projektu a spracovaní druhej odbornej štúdie pod názvom "Štúdia zužitkovateľnosti". Jej cieľom bolo vypracovať alternatívy využitia predpokladaného potenciálu geotermálneho zdroja pre potreby mesta a jeho obyvateľov. Druhý odborný workshop po internej a externej oponentúre prijal a odporučil samospráve mesta alternatívu využitia potenciálu geotermálnej energie predovšetkým na vykurovanie časti mesta a doplnkovo aj na rekreačné účely.

V súlade s projektom sa 13. marca 2008 uskutočnila medzinárodná odborná konferencia "Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na geotermálnu energiu". Cieľom konferencie bolo odprezentovať výsledky projektu a načrtnuté možnosti využitia obnoviteľnej energie v tepelnom hospodárstve mesta a pre ďalšie účely možným odberateľským organizáciám a odborníkom. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia orgánov Košického samosprávneho kraja, odborov životného prostredia a regionálneho rozvoja, Obvodného úradu životného prostredia a ďalší hostia.
V jej úvode RNDr. Milan Husár predstavil stratégiu využitia obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji. RNDr. Otto Halás a Ing. Oto Halás -- zástupcovia spoločnosti Slovgeoterm, a.s. a zároveň spracovatelia a odborní garantmi odprezentovali jednotlivé odborné štúdie, ku ktorým bola otvorená diskusia. V rámci konferencie sa so svojimi skúsenosťami o využití geotermálnej a vodnej energie v strednej a východnej Európe podelil Christian Rigollet -- regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu spoločnosti ENEX z Islandu. Účastníci konferencie sa zoznámili s desaťročnými skúsenosťami s vykurovaním geotermálnou energiou v meste Galanta. Ing. Ján Čuchran -- starosta obce Kaluža odprezentoval stav a perspektívy využívania geotermálneho zdroja v obci Kaluža pre rozvoj cestovného ruchu na Zemplínskej šírave. Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov ako i zborníka bola s výsledkami projektu oboznámená aj široká verejnosť. Výsledky projektu sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Michalovce ( ww.michalovce.sk - link projekty).

Počiatočná aktivita v procese implementácie projektu bola spojená s vytvorením inštitucionálnych väzieb a prípravou prieskumnej činnosti. Bol nadviazaný kontakt s partnerským mestom v Maďarsku.Cenné poznatky z využitia geotermálnej energie boli získame v Poprade, Liptovskom Mikuláši ako i Galante, kde geotermálnu energiu využívajú predovšetkým na vykurovanie a zbytkové teplo slúži aj na rekreačné účely. Projektový manažment svojimi riadiacimi, koordinačnými a podpornými aktivitami v úzkej súčinnosti a za podpory primátora a ďalších vedúcich funkcionárov mesta počas celého projektového cyklu vytvorili organizačné a technické predpoklady pre úspešnú a včasnú realizáciu úloh stanovených s projektom. Projektový tím nesporne prispel k tomu, že mesto Michalovce sa čoskoro stane bodom na mape Slovenska, kde sa nachádza a úspešne využíva geotermálna energia pre potreby mesta a jeho obyvateľov. Táto skutočnosť významným spôsobom prispeje k rastu ekonomického potenciálu mesta i celého regiónu.


Projekt je  spolufinancovaný z prostriedkov Európskych Spoločenstiev

Medzinárodná konferencia

Vzhľadom na výsledky, ktoré tento projekt zaznamenal a v súvislosti s konferenciou, ktorá sa konala v priestoroch MsKS 13. marca 2008 Vám ponúkame k stiahnutiu:

Ide o brožúru, ktorá šíri výsledky projektu "Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce", v ktorej sa dozviete konkrétne fakty o potenciále geotermálnych zdrojov na území nášho mesta a plány využitia, ktoré s týmito obnoviteľnými zdrojmi energie mesto má.

Taktiež Vám k stiahnutiu ponúkame prezentácie a príspevky jednotlivých prezentérov na konferencii ako aj prezentácie pripravené  počas jednotlivých etáp implementácie projektu:

Projekt "Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce"
Ing. Ján Frena (manažér projektu)

Vyťažiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce
RNDr. Otto Halás, PhD. (Slovgeoterm a.s. Bratislava)

Štúdia zužitkovateľnosti geotermálnych zdrojov v meste Michalovce
RNDr. Otto Halás, PhD., Ing. Oto Halás (Slovgeoterm a.s. Bratislava)

Možnosti efektívneho využitia geotermálnej energie pre rozvoj mieste
RNDr. Milan Husár (Košický samosprávny kraj)

Desaťročné skúsenosti s vykurovaním geotermálnou energiou v meste Galanta
Mesto Galanta