Access e-Gov

 

 

Prístup k elektronickým službám verejnej správy s využitím sémantických technológií

Akronym projektu: Access-eGov
Program: Šiesty rámcový program Európskej únie, Technológie informačnej spoločnosti
Kontrakt číslo: FP6-2004-27020
Typ projektu: STREP
Začiatok: 1. január 2006
Celkový rozpočet: 2 279 243 €
Príspevok z Európskej komisie: 1 983 000 €
Projektová web stránka: www.accessegov.org
Trvanie projektu: 1.1.2006 - 28.2.2009 

Sumár projektu:

Využívaním sémantických technológií bude projekt Access-eGov podporovať interoperabilitu medzi jednotlivými službami, ktoré ponúka verejná správa naprieč organizačným, regionálnym a jazykovým hraniciam. Pre poskytovateľov služieb (na všetkých stupňov verejnej správy - lokálnej, regionálnej, národnej a európskej) bude Access-eGov umožňovať jednoduchšie zavedenie (nových) e-služieb do sveta elektronickej interoperability. Služby verejnej správy zaregistrované v Access-eGov môžu byť lokalizované, koncentrované a použité automaticky prostredníctvom agentov a iných informačných technológií (IT). Pre užívateľov z občianskeho a podnikateľského prostredia prinesie Access-eGov dve základné kategórie služieb.
Po prvé, prinesie meta-službu, ktorá bude závisieť od potrieb používateľa Access-eGov a vyhľadá/identifikuje tradičný spôsob a/alebo elektronické služby zodpovedajúce zadanej životnej situácii (napr. svadba) alebo podnikateľskej udalosti (napr. založenie súkr. spoločnosti). Po druhé, ak nájde službu zodpovedajúcu zadaným údajom, Access-eGov vygeneruje scenár pozostávajúci zo základných služieb poskytovaných verejnou správou. Pravdepodobne najčastejšie budú mať tieto scenáre "hybridnú" formu, t.j. kombináciu tradičných a elektronických služieb, realizáciou ktorých bude môcť používateľ vyriešit požadovaný problém (napr. vybaviť nový vodičský preukaz, ak stratíte aj občiansky a starý vodičský preukaz). Pri realizácii scenára bude užívateľa sprevádzať virtuálny osobný asistent.
Vyvinutý systém bude potvrdený aj účasťou partnera, German University in Cairo - GUC (Egypt), z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, čo bude viesť k zvýšeniu rozsahu použitia systému vzhľadom na rôznorodosť kultúr a jazykov. Potenciálna diseminácia (rozširovanie, publicita) bude mať väčší dosah.

Projektové konzorcium:

Úloha Názov účastníka Kód účastníka Krajina
CO Technická Univerzita v Košiciach TUK Slovensko
RP  Univerzita v Regensburgu UR Nemecko
RP Nemecká Univerzita v Káhire GUC Egypt
RP InterSoft a.s.  IS Slovensko
RP EMAX s.a. EMA Poľsko
UP Košický samosprávny kraj KSR Slovensko
UP Asociácia Mestá na Internete COI Poľsko
RP e-ISOTIS ISO Grécko
UP Mesto Michalovce  MI Slovensko
UP  Mestský úrad Gliwice GLI Poľsko
UP Krajinská vláda Šlevicko-Holštajnsko SHG Nemecko
CO - koordinátor
RP - výskumník
UP - používateľ

Ciele projektu:

Organizačné ciele:

Zlepšiť prístup a prepojenie vládnych služieb pre občanov a podnikateľov. Zjednodušiť využívanie vládnych služieb pre používateľov - vytvorením integrovaného hybridného scenára a zabezpečením poradenstva pre užívateľov pri používaní tohto scenára.

Vedecké, technologické a metodologické ciele:

Navrhnúť, vyvinúť, implementovať a uviesť do platnosti:
Server obsahujúci odkazovú ontológiu vzťahujúcu sa na poznatky a metódy zo základného poľa pôsobnosti pre lokalizovanie a nadviazanie e-Gov služieb aj napriek možným sémantickýcm rozdielom vo vlastných jazykoch, slovnej zásobe, cieľoch podnikania, použitia a štruktúre údajov.
Odkazovú ontológiu vzťahujúcu sa na poznatky a metódy zo základného poľa pôsobnosti a na lokalizovanie a nadviazanie e-Gov služieb (v rozsahu potrebnom na pokrytie pilotných projektov).
Na pravidlách založený textový komponent, ktorý slúži ako zásuvný alebo prídavný komponent pre web stránky a web aplikácie na včlenenie sémantických odkazov pre verejných administrátorov, ktorí používajú e-Gov aplikácie
Nástroje (agenti) pre hľadanie a zjednávanie informácií podľa sémantických požiadaviek, pomocou ktorých budú e-Gov služby dostupné pre používateľov a/alebo pre ďalšie e-Gov využitia. Platformu pre nakomponovanie služieb verejnej správy do komplexne procesných metodických definícií (pokrývajúcich životné udalosti/podnikateľské udalosti), ktoré umožňujú sémantickú interoperabilitu jednotlivých e-Gov služieb. Rozloženú bezpečnostnú infraštruktúru, ktorá poskytne spoločné bezpečnostné služby pre overenie pravosti používateľov a ochranu údajov, ako aj pre ľahkú administráciu komplexných bezpečnostných postupov. Vývoj metodologických inštrukcií, aby sa čo najlepšie využili vyššie spomenuté komponenty: napr. spôsob zavedenia do konkrétnej IT infraštruktúry, ako viesť požadované organizačné úpravy

Aktuálny stav:

V dňoch 18.-19. marca 2008 sa na pôde koordinátora projektu Technickej Univerzity v Košiciach konalo plenárne stretnutie všetkých partnerov v projekte. Jeho cieľom bolo vyhodnotenie prvého kola testovania PAC (Personal Assistant Client) a analýza užívateľských požiadaviek a potrieb na predmetný softvér, pred druhým kolom testovania, ktoré sa pravdepodobne uskutoční v mesiacoch júl - september 2008 za účasti odbornej i laickej verejnosti.

Dňa 15. apríla 2007 sa v Bruseli (Belgické kráľovstvo) na pôde Európskej komisie konala druhá oponentúra projektu Access to e-Government Services Employing Semantic, ktorá sa skončila opäť úspešne a Mesto Michalovce spolu s Košickým samosprávnym krajom a ostatnými partnermi projektu môžu ďalej pokračovať vo vývoji a testovaní softvéru podľa zmeneného časového harmonogramu projektu, ktorý bol predĺžený o dva mesiace oproti pôvodne plánovanému. Nasledujúca oponentúra sa uskutoční sa po skončení projektu na jar 2009 opäť na pôde Európskej komisie v Bruseli.

V dňoch 7.-8. októbra 2008 sa v Káhire (Egypt) konalo pracovné stretnutie konzorcia Pracovné stretnutie bolo zamerané na prípravu druhého a zároveň záverečného kola pilotných testov vyvíjaného softvéru (PAC).
Druhé kolo testovania, ktorého vyhodnotenie je naplánované na január 2009, je naplánované na mesiace október - december 2007. Po ňom, niekedy v jarných mesiacoch, bude nasledovať tretia - záverečná oponentúra projektu na pôde Európskej komisie v Bruseli.

Pre druhé kolo testovania sú v novej verzii Anotačného nástroja popísané nové typy služieb, ktoré rozširujú a podporujú proces slovenského pilotného testu a pomáhajú občanom lepšie sa zorientovať v tomto náročnom procese. Služby boli rozšírené o ponuky realitných kancelárií, stavebného dozoru, projekčných a architektonických kancelárií v podporovaných oblastiach, ktoré boli rozšírené, z dôvodu sprístupnenia pre širšiu verejnosť, o oblasť Košíc (pôvodne len región Michalovce). Koncom novembra, začiatkom decembra 2008 bude k dispozícii verzia softvéru pre účely testovania verejnosťou. Odkaz na testovanie bude uverejnený na webových stránkach oboch slovenských užívateľských partnerov.

Prepojenia na testovanie systému:

Stručné zhrnutie Slovenského pilotného testu v rámci projektu Access to eGovernment Services Employing Semantic Technologies

Všeobecný opis:
V rámci slovenského pilotného testu budú testované služby, ktoré poskytuje občanom (užívateľom) Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad v Michalovciach (ďalej SOÚ). Užívateľom sa prostredníctvom informácií poskytovaných on-line (AeG personálny asistent), dostanú relevantné dáta o procesoch, ktoré priamo súvisia s výstavbou rodinného domu. Prostredníctvom "AeG personálneho asistenta" bude užívateľov sprevádzať kompletným procesom. Pilotný test taktiež preukáže ako vytvoriť a publikovať nové elektronické služby (eSlužby) priamo súvisiace s projektom.

Životné udalosti, ktoré budú testované počas pilotných testov:

  • Územné konanie (končiace vydaním územného rozhodnutia, v tomto prípade rozhodnutia o umiestnení stavby)
  • Stavebné konanie (končiace vydaním stavebného povolenia)
  • Spojené územné a stavebné konanie (končiace vydaním stavebného povolenia)
  • Kolaudačné konanie (končiace vydaním kolaudačného rozhodnutia)

Použité eSlužby:

Prvý pilotný test - otestuje vybrané služby, ktoré poskytuje SOÚ a komponenty AeG personálneho asistenta - Územné konanie, Stavebné konanie, Spojené územné a stavebné konanie a Kolaudačné konanie (budú testované len ideálne prípady týchto procesov).

Druhý test - otestuje kompletný proces so všetkými možnosťami. Naviac je plánované využitie prístupu k službám Správy katastra v Košiciach a Michalovciach, počas testovania.

Aktuálny stav Slovenského pilotného testu:
V januári a februári 2008 boli pilotným testom otestované služby, ktoré poskytuje bežným užívateľom Stavebný úrad v Michalovciach.
V prvom kole testovania boli v systéme podporovaní len užívatelia, ktorí majú zámer stavať v okrese Michalovce. Užívateľom sa prostredníctvom informácií poskytovaných on-line dostali relevantné dáta o procesoch, ktoré priamo súvisia s výstavbou rodinného domu prostredníctvom "AeG personálneho asistenta", ktorý užívateľov sprevádzal kompletným procesom.
V nasledujúcom teste, ktorý sa uskutoční v druhej polovici tohto roka bude k dispozícii aj podpora pre užívateľov z Košíc.

Počas pilotného testu boli testované konkrétne životné situácie občana/podnikateľa v procese získania všetkých potrebných povolení pre stavbu rodinného domu. Na základe zodpovedaných otázok v úvodnom dotazníku, systém vyhodnotil konkrétnu situáciu užívateľa a ponúkol mu zodpovedajúci, pre neho príslušný, scenár "šitý" na mieru. V rámci tohto scenára boli systémom občanovi ponúknuté konkrétne služby, ktoré mu mali pomôcť orientovať sa  v danej problematike.

Prvého kola testovania sa zúčastnila vzorka odbornej verejnosti - architektov, stavbárov, odborníkov z oblasti informačných technológií ako aj vzorka bežnej verejnosti zastúpená pracovníkmi verejnej správy a ľuďmi rôznych profesií s cieľom získať relevantné výstupy. Vekový priemer testujúcich bol 39,5 roka - teda vek, v ktorom je reálne v slovenských podmienkach stavať dom. Spätná väzba bola vysoko konštruktívna pre ďalší vývoj systému.
Získané poznatky od účastníkov testovania budú premietnuté do novej verzie systému, ktorá bude otestovaná v už spomínanom druhom kole.

Za získané poznatky, podmety a pripomienky, celý projektový tím projektu Access eGov veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí sa vyššie spomínaného testovania zúčastnili.

Viac o ukončení pilotného testovania...

Anotačný nástroj - rozhranie, ktoré používajú úrady bol dokončený v októbri 2007. Tréning slovenských osôb zodpovedných za dopĺňanie obsahu do anotačného nástroja (z mesta Michalovce a Košického samosprávneho kraja) prebehol v druhej polovici októbra 2007 (viď foto). Tréning prebehol pod dohľadom inštruktorov vývojárskeho partnera z Technickej univerzity v Košiciach.