Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.


Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
ITMS2014: 312051Q354
Doba realizácie:  01.11.2018 - 31.10.2020
Schválený NFP: 
Zmluva o NFP

 

NP „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ - NP PRIM
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk 

Ciele a aktivity projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom:

 • Vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ
 •  Na základe práce s rodinou

Národný projekt prispieva k zlepšeniu predpokladov detí z MRK na úspešné zvládnutie vyšších stupňov vzdelania, ktoré v dlhodobom horizonte zvýši šance príslušníkov MRK uplatniť sa na trhu práce. Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a bude realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

 1. Zamestnanie Asistentov učiteľa, ktorých úlohou je napomáhať deťom z MRK pri samoobslužných činnostiach (napr. hygiena, prezliekanie), prekonávaní jazykovej bariéry a pri ich celkovej integrácii do kolektívu detí v MŠ.
 2. Zamestnanie Odborného zamestnanca – nová pozícia pracovníka v MŠ, ktorý bude realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU).
 3. Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie.
 4. Rozvoj materiálnych podmienok MŠ pre inkluzívne vzdelávanie a to zabezpečením didakticko-materiálnych balíčkov do materskej školy: hygienické potreby, základné oblečenie, kognitívne pomôcky a i.
 5. Cielenú podporu práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou.
   

Cieľové skupiny:

 • Deti z MRK v predškolskom veku
 • Rodičia a rodinní príslušníci detí z MRK
 • Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
 • Asistenti učiteľa
 • Odborní zamestnanci
 • Ostatní pedagogickí zamestnanci MŠ
   

Realizácia projektu:

Projekt sa realizuje na 9. Materská škola, J. A. Komenského 2, 071 01  Michalovce