MLIN -- Marginalize Locality - INclusion

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je komunitný rozvoj v rómskej osade na ulici Mlynskej, dosiahnutie zmeny postoja rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.
Dlhodobým cieľom je komplexné riešenie situácie vybraných rómskych osád a trvalo udržateľné zvyšovanie kvality života ich obyvateľov. a uplatnenie sa na trhu práce, prehĺbenie záujmu samosprávy a lokálneho spoločenského prostredia o podieľanie sa na riešení problému rómskej komunity, prostredníctvom vytvárania príležitostí aktívneho zapojenia sa do tohto procesu.
Špecifický cieľ 1: Vytvoriť funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov, pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity "Angy mlyn".
Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť lokálne pracovné poradenstvo, vyhľadávanie pracovných príležitostí pre nezamestnaných priamo v komunite.
Špecifický cieľ 3: Realizovať vzdelávacie, osvetové a voľno-časové aktivity v komunite, nácvik sociálnych zručností.
Špecifický cieľ 4: Zabezpečiť vyškolenie terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov v oblasti sociálnej práce s komunitou, komunitného plánovania a rozvoja.


Identifikácia projektu

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Výzva: OP ZaSI -- FSR -- 2007/2.1/02
Podané: 25.2.2008
Schválené: 22.8.2008

Schválený NFP pre mesto: 112 69,99 € / 3 394 929 Sk
Výška spolufinancovania: 5 931,12 € / 178 681 Sk
Termín realizácie projektu: od 1.9.2008 do 31.8.2010

Cieľové skupiny

  • občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľov
  • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
  • obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby
  • nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania
  • obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít
  • rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

Realizácia projektu

Sociálni pracovníci:
Mgr. Tibor Kešeľ Veronika Štefaniková Bc. Alena Simiková Jozefína Vasiľová
Asistenti sociálnych pracovníkov:
Zlatuše Kančiová Marián Litun Lucia Pužová  

Fotodokumentácia z realizácie projektu: