Mlynské deti po slovensky

Cieľ projektu:

Základným ideovým zámerom projektu je podchytiť deti v nultom ročníku ako aj na prvom stupni základnej školy v základných rečových, komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku - "Mlynské" deti po slovensky, keďže deťom chýbajú základné komunikačné schopnosti, vyjadrovacie zručnosti, majú slabú slovnú zásobu. Zaujímavými formami a metódami vzdelávania chceme zvýšiť motiváciu detí k pravidelnej dochádzke do školy, spoločnými výletmi s rodičmi ukázať deťom "iný svet" ako je ich komunita, nasmerovať ich činnosť na rozvoj športových, kultúrnych a duchovných zručností a predchádzať tým kriminálnemu a asociálnemu správaniu detí, vybudovať v nich absentujúce základné hygienické návyky. 

Špecifický cieľ 1: Realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity s rómskymi deťmi nultého ročníka a na stupni 1 - 4 zamerané na nácvik rečových a komunikačných zručností v slovenskom jazyku hravými - inovatívnymi formami a metódami.
Špecifický cieľ 2: Realizovať s rómskymi deťmi nultého ročníka a na stupni 1 - 4 motivačné poznávacie výlety do prírody, mesta a blízkeho okolia mimo segregovanej komunity.
Špecifický cieľ 3: Napomôcť rómskym deťom zaradiť sa do života so štandardnými podmienkami prostredníctvom vzdelávacích, športových, duchovných a kultúrnych aktivít spolu s partnermi projektu, preventívne pôsobiť voči kriminalite a asociálnemu správaniu. 


Logo ÚV SR

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Za obsah tohto projektu je výlučne zodpovedné Mesto Michalovce

Identifikácia projektu

Program: Výnos o dotáciách zo štát. rozpočtu - Úrad pre splnomocnenkynu vlády SR pre RK 
Podané:  31.5.2008 
Schválené:  20.8.2008
 Ukončené: 31.3.2009 
Schválená dotácia: 155 000 Sk / 5145,06 €
Výška spolufinancovania: 25 000 Sk / 829,85 €

Realizácia projektu

Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie školských lavíc, školských stoličiek, CD prehrávača, koberca pre motivačné aktivity v kruhu, magnetickú tabuľu, magnetické a hygienické pomôcky, športové potreby, športových drevených lavičiek, výletov, stravného na výlety. Materiálne vybavenie projektu sa využíva v budove školy na ulici Mlynskej.

Pedagogickí zamestnanci školy zorganizovan nasledujúce aktivíty so žiakmi školy:

 • návšteva Zemplínskeho múzea
 • exkurzií Vihorlatského múzea v Humennom
 • exkurzií skanzenu v Bardejove
 • exkurzia Spišského hradu
 • výstavy aranžovania veľkonočných kraslíc
 • poznávací výlet do prírody
 • poznávací výlet na Vinnianske jazero, Zemplínsku Šíravu, Morské oko, regiónu Sobraniec
 • beseda "Poznám sám seba", "Poznám svoju rodinu"
 • prednáška o hygienických návykoch doma a v škole
 • beseda - dospievanie
 • prednáška k dopravnej výchove "Hráme sa a súťažíme"
 • čítanie rómskych rozprávok
 • kultúrne akcie s rómskymi žiakmi
 • vianočná akadémia
 • nedeľná omša so Saleziánmi
 • športové a turistické aktivity

Hodnotiac výsledky projektu "MLYNSKÉ" DETI PO SLOVENSKY!" je zrejmé, že projekt splnil svoj účel a cieľ. Žiaci získali bohaté vedomosti o živote mimo osady, spoznali krásy nášho regiónu, poznali život našich predkov, Rómov i vďaka expozícii rómskeho múzea v Humennom.

Pre žiakov 1. - 2. ročníka bola veľmi účinná exkurzia do skanzenu v Bardejove a Bardejovských kúpeľov, pre žiakov 3. - 4. ročníka exkurzia Spišský hrad a okolie. Učiteľky viedli žiakov k praktickým zručnostiam ako bola príprava darčeka pre babku, zhotovenie vianočných ikebán, príprava veľkonočných kraslíc a podobne.
Počas projektu sme spolupracovali so Saleziánmi, ktorí sa starajú o duchovný rozvoj detskej duše. V nedeľných bohoslužbách ich vedú k poslušnosti a úcte.

Veľa im dali prednášky spojené s besedou za prítomnosti MUDr. Murárovej. Boli to živé besedy s praktickými ukážkami, kde žiaci si mali možnosť na sebe vyskúšať a stotožniť sa s pani doktorkou. Účinná bola beseda o dopravnej výchove o kriminalite s príslušníkom policajného zboru (p. Ožvatom). Vo forme rôznych hier, doplňovačiek, hádaniek, čítaní rozprávok sa rozvíjala slovná zásoba, ktorá u týchto detí je veľmi nízka. Vychádzkami do blízkeho okolia sme upevňovali správanie, spoznávali krásy prírody, ako sa majú správať v prírode, ukázali sme ako si majú pripraviť jednoduché jedlo, ako ho majú konzumovať. Viedli sme ich k hygienickým návykom a správaniu sa navzájom k sebe a iným.

Publicita a fotodokumentácia

Článok v novinách Michalovčan č.20/2008

Článok v novinách Michalovčan

Publicita na webovej stránke školy