Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:   4. Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ:  4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
ITMS2014+: 312041R769
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby
Doba realizácie projektu: 1.1.2019 - 28.2.2021
Schválený NFP: 496 470 €

Zmluva o NFP

 

         

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ciele a aktivity projektu:

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce.Mesto sa každoročne snaží uspokojiť všetkých žiadateľov o túto sociálnu službu, opatrovateľská služba je poskytovaná v priemere pre 115 osôb každýmesiac. Každoročne odbor sociálnych vecí má viac ako 50 žiadostí s požiadavkou na posúdenie odkázanosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby terénnouformou. Všetkým posúdeným občanom, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na túto sociálnu službu, je na základe ich žiadosti o poskytovanie služby,služba aj poskytnutá. Mesto okrem opatrovateľskej služby zabezpečuje aj ďalšie pobytové, ambulantné a terénne sociálne služby, ako aj rôzne sociálne benefity. Vmeste Michalovce patrí výška úhrady za poskytovanie OS v schválenom Všeobecne záväznom nariadení Mesta medzi najnižšie stanovené ceny v porovnaní sostatnými mestami na Slovensku.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkazaným na poskytnovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí(domácnosť klienta), zabezpečiť možnosť odkázaným občanom cenovo prístupných sociálnych služieb. Miestom realizácie projektu je mesto Michalovce.Hlavnou aktivitou je poskytovanie opatrovateľskej služby pre nasledovné cieľové skupiny: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým je táto sociálna službaposkytovaná a zamestnanci, vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore. Opatrovateľská služba bude poskytovaná 25plnými pracovnými úväzkami a 17 polovičnými pracovnými úväzkami, čo predstavuje 33,5 plných pracovných úväzkov za mesiac.

 

Cieľové skupiny:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore