MLIN II

Terénna sociálna práca v marginalizovanej komunite mesta Michalovce

Identifikácia projektu:

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Výzva: OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09
Podané: 23.2.2010
Schválené: 9.6.2010
Schválený NFP: 92 852,24 €

Ciele a aktivity projektu:

Komunitný rozvoj v rómskej osade na ulici Mlynskej, dosiahnutie zmeny postoja jej obyvateľov, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.

  • Realizácia služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom terénnej sociálnej práce
  • Realizácia vzdelávacích, osvetových a voľno-časových aktivít v komunite, nácvik sociálnych zručností.
  • Zvyšovanie kompetencií k výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom vzdelávania TSP a ATSP.

Mesto Michalovce chce v maximálnej možnej miere zmeniť sociálnu situáciu v lokalite na ulici Mlynskej, navrátiť lokalitu a dať jej tvár štandardnej mestskej časti. Okrem cieleného a dlhodobého aktívneho pôsobenia TSP a ATSP mesto podalo projekt Lokálnej stratégie komplexného prístupu, kde chce komplexne riešiť situáciu v marginalizovanej komunite v oblasti vzdelávania a sociálnej oblasti ešte širším záberom v spolupráci s ďalšími partnermi a príspevkovými organizáciami mesta.

Cieľové skupiny:

  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
  • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku
  • Počet členov cieľovej skupiny - 2100

Realizácia projektu:

Sociálni pracovníci:
Ing. Michal Banom Bc. Alena Simiková Bc. Hennrieta Kolesárová Bc. Jozefína Vasiľová
Asistenti sociálnych pracovníkov:
Renáta Cibiková Zlatuše Kančiová Marián Litun  
Kontakt na sociálnych pracovníkov:
+421 - 917 - 646 171 +421 - 917 - 646 177    
Adresa:
Mlynská ulica č. 5
Bytový dom E
071 01 Michalovce

Terénna sociálna práca v pilotnom projekte priniesla prvé výsledky, vytvorila sa funkčná sieť terénnych sociálnych pracovníkov, komunita je zmapovaná, pracovníci si získali dôveru obyvateľov komunity. Komunitná práca si v danej lokalite vyžaduje dlhodobé pôsobenie, je nutné kontinuálne pokračovanie pilotného projektu. Od začiatku trvania tohto projektu sa zástupcovia mesta v spolupráci s TSP a ATSP snažia o prebudenie života a vnútorných mechanizmov v tejto komunite, ktoré začnú proces postupného návratu tejto lokality k štandardnej mestskej časti. Spoločným stretnutím predstaviteľov mesta s vybranými kontaktnými osobami z komunity sa tento proces odštartoval a jeho prvým krokom je začatie úprav a čistenia zdevastovaného okolia tejto lokality. Pokračovanie pilotného projektu - pokračovanie začatej sociálnej práce v komunite je nutným predpokladom pre realizáciu ozdravných procesov, pre komplexné a systematické riešenie všetkých negatívnych javov v uvedenej lokalite.

Publicita projektu:

Fotodokumentácia z realizácie projektu