Inovatívne informačné produkty

O projekte / About the project

Informácie o donoroch, výške projektového grantu, partneroch projektu a termínoch realizácie projektu... / Information about funders, the amount of the grant project, the project partners and the project deadlines...

Výsledky projektu / Results of the project

Očakávané výsledky projektu - informačné toky a informačné zdroje, produkty cestovného ruchu včítane spoločných aktivít... / Expected results of the project - the flow of information and information resources, tourism products, including joint activities ...

Publicita a informovanosť / Information and Publicity

Prvky publicity projektu, úvodná tlačová konferencia projektu... / Elements of the project publicity, opening press conference of the project ...