Schválené a bežiace projekty

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľov i sociálnej služby a prispieť  k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb.

Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach

Cieľom významnej obnovy budovy základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu,  znížiť energetickú spotrebu energií,  predĺžiť životnosť verejnej budovy, prispieť k zníženiu emisií CO2. 

Moje Michalovce, môj kraj

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života vytvorením náučno-vzdelávacej publikácie - maľovanky pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl v meste Michalovce, prostredníctvom ktorej sa deti zábavnou formou vzdelávajú o svojom okolí a zároveň vytvárajú kladný vzťah svojmu mestu a Košickému samosprávnemu kraju.

Zelená vode

Primárnym cieľom je zachytenie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch budov a areálov v majetku miest, prerušenie odtoku dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete a následné  vytvorenie dažďových záhrad, dôležitá zástavba zelene na v súčasnosti nevyužívanom mestskom pozemku, zachytávanie dažďovej vody vo vodných nádržiach  pre potreby zavlažovania zelene. 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR 

Národný projekt koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca 

Národný projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. 

Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach  

Cieľom projektu je modernizácia vybavenia, osvetlenia, javiskových ťahov a opôn Veľkej sály MsKS a zabezpečenie jej bezpečného hygienického prostredia 

Miestna občianska a preventívna hliadka v Michalovciach 

Miestna občianska a preventívna hliadka bude pôsobiť v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej vyhlásenej výzvy. Tento projekt plynule nadväzuje na dve predchádzajúce projekty Miestnych občianskych poriadkových služieb.

Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce  

Cieľom projektu je zabezpečenie prípravy troch projektových dokumentácií na úrovni realizačných projektov.

Podpora triedeného zberu KO v meste Michalovce

Cieľ projektu je zameraný na zefektívnenie odpadového hospodárstva, ktoré kvalitatívne zlepší úroveň triedeného zberu odpadov v meste Michalovce za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov mesta, zvýšenia efektívnosti hospodárstva mesta. 

Prístup k pitnej vode na Ul. Mlynskej v Michalovciach

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. 

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. Škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3 s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách. 

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Michalovce

Projekt je zameraný na refundáciu vynaložených výdavkov v súvislosti s migračnou vlnou v dôsledku vojenskej agrasie voči Ukrajine v meste Michalovce.

Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce

Cieľom projektu je navýšiť odborné administratívne kapacity na realizáciu činností regionálneho a miestneho územného rozvoja pre UMR MFO Michalovce.

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Projekt je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. 

Podpora opatrovateľskej služby II

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce. V rámci opatrovateľskej služby Mesto realizuje už tretí projekt a uhrádza náklady z Európskeho sociálneho fondu. 

Moderné technológie - SMART CITY 

Mesto Michalovce plánuje v rámci projektu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta, a to pomocou dát získaných prepojením mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. 

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja miest Michalovce ako prijímateľa projektu a partnerských miest  Strážske a Veľké Kapušany.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce.