Schválené a bežiace projekty

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

Jazyková učebňa na ZŠ, Okružná 17

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Moderné digitálne jazykové laboratórium na ZŠ T.J. Moussona 

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Jazyková učebňa a školská knižnica na ZŠ, Školská 2

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Učebňa chémie na ZŠ, Komenského 1

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Verbovčík - Kukorelliho - Farská 

Cieľom projektu bolo vytvorenie príťažlivého prostredia v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami Verbovčík, Kukorelliho, Farská, zvýšenie možností kontaktov pre deti rôznych vekových skupín, mládeže a dospelých.

Detské ihrisko Rázusova - Štefánikova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Through Art we Ruin Borders

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Cross–border green transport network

Cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie environmentálne zodpovednej elektrickej prepravy tovaru, tranzitu,  v cestovnom ruchu ľuďmi a podnikmi v prihraničnej oblasti Maďarska, Slovenska, Rumunska a  Ukrajiny prostredníctvom rozvoja infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel..

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce. 

Výstavba multifunkčného ihriska na IV. ZŠ Komenského 1

Hlavným cieľom projektu je vybudovať viacúčelové športové ihrisko, vytvoriť tak  vhodný priestor pre športové vyžitie a pohyb cieľových skupín.

Wifi sieť Michalovce

Obsahom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v centrálnej mestskej zóne na Námestí oslboditeľov a Námestí slobody.

Občianska poriadková služba

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Predpokladáme, že pôsobením občianskej poriadkovej služby v synergickom pôsobení komunitných pracovníkov aterénnych pracovníkov dôjde k výraznej zmene v správaní obyvateľov lokality, k zníženiu protiprávnych deliktov a protispoločenských javov.

Podpora opatrovateľskej služby 

Hlavným cieľom projektu je je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkazaným na poskytnovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí(domácnosť klienta), zabezpečiť možnosť odkázaným občanom cenovo prístupných sociálnych služieb.

Podpora predprimárneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a na základe práce s rodinou.

Rekonštrukcia MŠ Vajanského

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy.

Učebňa chémie na ZŠ P. Horova

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Špitálska - Murgašova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

NP Komunitná práca

Mesto Michalovce realizuje komunitnú prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci národného projektu komunitnej práce v mestách a obciach MRK I

NP Terénna sociálna práca

Mesto Michalovce realizuje terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Výstavba komunitného centra

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie.

Zemplínska cyklomagistrála

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Rozšírenie kamerového systému

V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Inovatívne informačné produkty

Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...