Schválené a bežiace projekty

Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce  

Cieľom projektu je zabezpečenie prípravy troch projektových dokumentácií na úrovni realizačných projektov.

Prístup k pitnej vode na Ul. Mlynskej v Michalovciach

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. 

Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce

Cieľom projektu je navýšiť odborné administratívne kapacity na realizáciu činností regionálneho a miestneho územného rozvoja pre UMR MFO Michalovce.

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Projekt je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. 

Podpora opatrovateľskej služby II

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce. V rámci opatrovateľskej služby Mesto realizuje už tretí projekt a uhrádza náklady z Európskeho sociálneho fondu. 

Revitalizácia Kostolného námestia

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, debarierizácia priestranstiev, estetizácia a zatraktívnenie prostredia Kostolného námestia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom a cyklotrasou, zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia a kamerového systému.

Moderné technológie - SMART CITY 

Mesto Michalovce plánuje v rámci projektu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta, a to pomocou dát získaných prepojením mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. 

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja miest Michalovce ako prijímateľa projektu a partnerských miest  Strážske a Veľké Kapušany.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

Miestna občianska poriadková služba v Michalovciach 

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej výzve MOPS. Tento projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb.

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce.