Schválené a bežiace projekty

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR 

Národný projekt koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca 

Národný projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. 

Modernizácia Veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach  

Cieľom projektu je modernizácia vybavenia, osvetlenia, javiskových ťahov a opôn Veľkej sály MsKS a zabezpečenie jej bezpečného hygienického prostredia 

Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce  

Cieľom projektu je zabezpečenie prípravy troch projektových dokumentácií na úrovni realizačných projektov.

Podpora triedeného zberu KO v meste Michalovce

Cieľ projektu je zameraný na zefektívnenie odpadového hospodárstva, ktoré kvalitatívne zlepší úroveň triedeného zberu odpadov v meste Michalovce za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov mesta, zvýšenia efektívnosti hospodárstva mesta. 

Prístup k pitnej vode na Ul. Mlynskej v Michalovciach

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. 

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. Škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3 s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách. 

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v meste Michalovce

Projekt je zameraný na refundáciu vynaložených výdavkov v súvislosti s migračnou vlnou v dôsledku vojenskej agrasie voči Ukrajine v meste Michalovce.

Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce

Cieľom projektu je navýšiť odborné administratívne kapacity na realizáciu činností regionálneho a miestneho územného rozvoja pre UMR MFO Michalovce.

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Projekt je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. 

Podpora opatrovateľskej služby II

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce. V rámci opatrovateľskej služby Mesto realizuje už tretí projekt a uhrádza náklady z Európskeho sociálneho fondu. 

Moderné technológie - SMART CITY 

Mesto Michalovce plánuje v rámci projektu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta, a to pomocou dát získaných prepojením mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. 

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja miest Michalovce ako prijímateľa projektu a partnerských miest  Strážske a Veľké Kapušany.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce.