Schválené a bežiace projekty

Interaktívne tabule pre 1. stupeň ZŠ – III.ZŠ, Moskovská 1, IV. ZŠ – Komenského 1, V.ZŠ, Školská 2, a VII. ZŠ, Krymská 5

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť výučbu na 1. stupni ZŠ na vybraných základných školách.

Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce

Cieľom projektu je vytvoriť účelový energetický audit pre 10 mestských budov.

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja miest Michalovce ako prijímateľa projektu a partnerských miest  Strážske a Veľké Kapušany.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

Jazyková učebňa na ZŠ, Okružná 17

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Moderné digitálne jazykové laboratórium na ZŠ T.J. Moussona 

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Jazyková učebňa a školská knižnica na ZŠ, Školská 2

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Učebňa chémie na ZŠ, Komenského 1

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Verbovčík - Kukorelliho - Farská 

Cieľom projektu bolo vytvorenie príťažlivého prostredia v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami Verbovčík, Kukorelliho, Farská, zvýšenie možností kontaktov pre deti rôznych vekových skupín, mládeže a dospelých.

Detské ihrisko Rázusova - Štefánikova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Through Art we Ruin Borders

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Cross–border green transport network

Cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie environmentálne zodpovednej elektrickej prepravy tovaru, tranzitu,  v cestovnom ruchu ľuďmi a podnikmi v prihraničnej oblasti Maďarska, Slovenska, Rumunska a  Ukrajiny prostredníctvom rozvoja infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel..

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce. 

Výstavba multifunkčného ihriska na IV. ZŠ Komenského 1

Hlavným cieľom projektu je vybudovať viacúčelové športové ihrisko, vytvoriť tak  vhodný priestor pre športové vyžitie a pohyb cieľových skupín.

Wifi sieť Michalovce

Obsahom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov v centrálnej mestskej zóne na Námestí oslboditeľov a Námestí slobody.

Občianska poriadková služba

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Predpokladáme, že pôsobením občianskej poriadkovej služby v synergickom pôsobení komunitných pracovníkov aterénnych pracovníkov dôjde k výraznej zmene v správaní obyvateľov lokality, k zníženiu protiprávnych deliktov a protispoločenských javov.

Podpora opatrovateľskej služby 

Hlavným cieľom projektu je je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkazaným na poskytnovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí(domácnosť klienta), zabezpečiť možnosť odkázaným občanom cenovo prístupných sociálnych služieb.

Podpora predprimárneho vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a na základe práce s rodinou.

Rekonštrukcia MŠ Vajanského

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy.

Učebňa chémie na ZŠ P. Horova

Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v nadväznosti na  výučbu technických a prírodovedných predmetov, profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí.

Detské ihrisko Špitálska - Murgašova 

Cieľom projektu je vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ 

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska, vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Vybudovanie cyklotrasy CMZ - Biela hora

Cieľom projektu realizovaného v rámci IROP je prepojiť sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu. Prepojením sídliska Stráňany novou cyklotrasou súčasne vytvoriť prepojenie nového mestského cintorína s centrom a zvyšnou časťou mesta.

NP Komunitná práca

Mesto Michalovce realizuje komunitnú prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci národného projektu komunitnej práce v mestách a obciach MRK I

NP Terénna sociálna práca

Mesto Michalovce realizuje terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných lokalitách v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Výstavba komunitného centra

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie.

Zemplínska cyklomagistrála

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Rozšírenie kamerového systému

V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Inovatívne informačné produkty

Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...