Schválené a bežiace projekty

Prístup k pitnej vode na Ul. Mlynskej v Michalovciach

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí separovanej marginalizovanej rómskej komunity. 

Podpora administratívnych kapacít pre UMR MFO Michalovce

Cieľom projektu je navýšiť odborné administratívne kapacity na realizáciu činností regionálneho a miestneho územného rozvoja pre UMR MFO Michalovce.

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Projekt je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov a zvýšenie kapacity zariadenia „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce“ (ďalej kompostáreň) zavedením triedeného zberu a zhodnocovania biologických rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a ich prípravu na opätovné použitie. 

Podpora opatrovateľskej služby II

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce. V rámci opatrovateľskej služby Mesto realizuje už tretí projekt a uhrádza náklady z Európskeho sociálneho fondu. 

Revitalizácia Kostolného námestia

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, debarierizácia priestranstiev, estetizácia a zatraktívnenie prostredia Kostolného námestia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom a cyklotrasou, zvýšenie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách rekonštrukciou a výstavbou verejného osvetlenia a kamerového systému.

Moderné technológie - SMART CITY 

Mesto Michalovce plánuje v rámci projektu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta, a to pomocou dát získaných prepojením mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. 
 

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť výučbu na 1. stupni ZŠ na vybraných základných školách zakúpením interaktívnych tabúľ a príslušenstva, ide o nasledujúce Základné školy:  ZŠ,Moskovská 1, ZŠ,Komenského 1, ZŠ,Školská 2, a ZŠ, Krymská 5.

Zachovanie kultúrneho dedičstva - Metod Dominik Trčka 

Hlavným cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov a poukázanie na historické míľniky ľudstva. V rámci zachovania úcty k rehoľníkovi - Metodovi Dominikovi Trčkovi, vytvoríme v meste Michalovce jeho bustu.

Podpora energetickej efektívnosti budov 

Cieľom projektu je vytvoriť účelový energetický audit pre 10 mestských budov a využiť ho pri nasledujúcich rekonštrukciách týchto budov. či získavaní externých zdrojov.

Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja miest Michalovce ako prijímateľa projektu a partnerských miest  Strážske a Veľké Kapušany.

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom

Cieľom projektového zámeru je revitalizovať parky v meste Michalovce a Sátoraljaújhely. Riešeným územím projektu je prírodno-krajinársky Park Kerta v Michalovciach a park Széphalom v meste Satoraljaújhely v Maďarsku. Oba parky nutne potrebujú revitalizáciu z hľadiska zelene a drevín z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. 

Through Art we Ruin Borders

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.


Miestna občianska poriadková služba v Michalovciach 

Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v problémových lokalitách. Mesto Michalovce tak pokračuje v rámci ďalšej výzve MOPS. Tento projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb.

Cross–border green transport network

Cieľom tohto projektu je zvýšiť využívanie environmentálne zodpovednej elektrickej prepravy tovaru, tranzitu,  v cestovnom ruchu ľuďmi a podnikmi v prihraničnej oblasti Maďarska, Slovenska, Rumunska a  Ukrajiny prostredníctvom rozvoja infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel..

URBSecurity

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. 

Činnosť komunitného centra v Michalovciach

Zámerom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie a nácvik praktických zručností členov komunity v rámci komunitnej činnosti a tým podporiť ich zaradenie na trh práce.