URBSecurity

UrbSecurity – from planning to urban security

Logo URBACT

Akronym: UrbSecurity
Referenčné číslo projektu: 1555346960
Vedúci partner: Mesto Leiria, Portugalsko

Trvanie projektu:
FÁZA I. - Začiatok: 2. september 2019, Koniec: 2. marec 2020
FÁZA II. - Začiatok: 7. máj 2020, Koniec: 7. august 2022

Celkový rozpočet projektu I. fázy projektu: 138 863,54 €
EFRR: 112 439,01 €; Spolufinancovanie: 26 424,53 €

* * *

O programe URBACT

URBACT je európsky výmenný a vzdelávací program, ktorý podporuje udržateľný rozvoj miest. Umožňuje európskym mestám v rámci celej Európy spolupracovať na vypracovaní riešení hlavných problémov miest a zdieľať osvedčené postupy, poznatky a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v mestskej politike. Program umožňuje mestám pracovať spoločne na rozvoji riešení pre hlavné mestské výzvy, opätovne potvrdzujú kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú pri riešení čoraz zložitejších spoločenských zmien.

Pomáha mestám vyvíjať pragmatické riešenia, ktoré sú nové a udržateľné a ktoré integrujú hospodárske, sociálne a environmentálne dimenzie.

Program URBACT III 2014-2020 nadväzuje na programy URBACT I (2002-2006) a URBACT II (2007-2013).

* * *

O projekte UrbSecurity

UrbSecurity je Európsky projekt v rámci Programu Urbact, ktorý hľadá spôsoby ako zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov, zavedením inovatívnych prístupov k bezpečnosti a ochrane v mestskom prostredí.

Tento projekt je súčasťou nedávno publikovanej ”Urbánnej agendy pre EÚ v oblasti Bezpečnosti Verejných Priestranstiev”, vydanej Európskou komisiou, ktorej úmyslom je podporovať inovatívne mestské politiky v oblasti ochrany a bezpečnosti, naprieč celou EÚ.

Partnerská sieť je vedená mestom Leiria (PT) a zahŕňa osem ďalších miest/regiónov, konkrétne: Madrid (ES), Parma (IT), Longford (IE), Mechelen (BE), Pella (EL), Michalovce (SK), Szabolcs (HU) a Faenza (IT).

Partnerská sieť má v rámci projektu UrbSecurity v úmysle analyzovať stratégie, projektívne koncepty mestského dizajnu, ktoré by mohli prispieť k prevencii segregácie a antispoločenského správania, a zlepšiť tak vnímanie občanov v oblasti mestskej bezpečnosti.

* * *

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného Plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest.

* * *

Partneri projektu:

* * *

Miestna skupina URBACT

Každý projektový partner vytvorí miestnu skupinu programu URBACT (ULG – URBACT Local Group), ktorá združuje všetky zainteresované strany, ktoré majú podiel na výzve, ktorú mesto rieši.

Hlavným cieľom ULG je oboznámiť sa s rôznymi záujmami v skupine, rôznymi perspektívami s cieľom vymedziť problémy v riešenej oblasti, dohodnúť priority politiky a navrhnúť konkrétne riešenia, aby sa tieto problémy čo najúčinnejšie riešili. V rámci sietí URBACT sa očakáva, že partnerské organizácie ULG budú spoluvytvárať mestské stratégie, pričom budú využívať vedomosti, skúsenosti a ponaučenia získané počas nadnárodných seminárov siete.

* * *

Naše stretnutia:

 • Kick-off Meeting (Leiria, Portugalsko) / 16.- 17.10.2019
   
 • Prvé stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce) / 5.11.2019
   
 • Druhé stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce) / 19.12.2019
   
 • Final Meeting (Faenza, Taliansko) / 04.-06.2. 2020
   
 • Druhé online stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce) / 22.3.2021

 • Tretie online stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce) / 18.11.2021

 • Štvrté online stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce) / 19.5.2022

 • Záverečná konferencia (Parma, Taliansko) / 31.5.2022

 • Záverečné online stretnutie miestnej skupiny URBACT (Michalovce / 12.12.2022)

* * *

Naše aktivity

* * *

Sledujte UrbSecurity  prostredníctvom účtu Twitter.

Viac informácií o programe nájdete aj na stránke urbact.eu.

* * *

Tento projekt je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Acronym: UrbSecurity
Programme reference: 1555346960
Lead Partner: Municipality of Leiria, Portugal

Project duration:
PHASE I. - Start: 2. september 2019; End: 2. march 2020
PHASE II. - Start: 7. may 2020; End: 7. august 2022

Total Project Budget of phase I.: 138 863, 54 €
ERDF: 112 439, 01 €; Public co-financing: 26 424, 53 €

* * *

About URBACT

URBACT is a European exchange and learning programme promoting sustainable urban development. It enables cities to share good practices and lessons learned with all professionals involved in urban policy throughout Europe. Programme enables cities to work together to develop solutions to major urban challenges, reaffirming the key role they play in facing increasingly complex societal changes.

It helps cities to develop pragmatic solutions that are new and sustainable, and that integrate economic, social and environmental dimensions. 

Programme URBACT III 2014 – 2020 builds on programme URBACT I (2002 – 2006) and URBACT II (2007 – 2013).
 

* * *

About UrbSecurity

UrbSecurity is a European project under the Programme URBACT, looking for ways to improve the quality of life of their citizens by implementing innovative approaches to security and safety in urban environments.

The project falls under the recently published  “Urban Agenda for the European Union on Security in Public Spaces” issued by the European Commission that intends to promote innovative urban policies in security and safety across the EU.

The network is led by the Municipality of Leiria and includes eight other cities/regions, namely: Madrid (ES), Parma (IT), Longford (IE), Mechelen (BE), Pella (EL), Michalovce (SK), Szabolcs 05 Association of Municipalities (HU) and the region of Romagna Faentina (IT).

With UrbSecurity, the network intends to analyze strategies, projective concepts of cities’ design that could contribute to prevent segregation and anti-social behavior, and consecutively to improve citizen’s perception of urban security and safety.

* * *

 

 The aim of the project

The main goal of the project and network is to address co-create an Integrated Action Plan (IAP) that encompasses an integrated and participative approach towards urban security in order to improve citizens quality of life, economic development but also to smart, sustainable and inclusive growth of cities.

* * *

Partners of project:

* * *

URBACT Local Group

Every city partner in an URBACT network is required to set up an URBACT Local Group (ULG) that brings together all relevant stakeholders having a stake in the policy challenge addressed by the city.

The main objective of the ULG is to bring around the table the different interests at stakes and different perspectives to frame problems and agree policy priorities, and design concrete solutions so as to address these problems in the most efficient way. Within URBACT networks, partners' ULG are expected to co-produce city strategies, embedding the knowledge, experience, lessons drawn from the exchange taking place during the network's transnational seminars.

* * *

Our Meetings:

 • Kick-off Meeting (Leiria, Portugal) 16.- 17.10.2019
   
 • First ULG Meeting  (Michalovce) / 5.11.2019
   
 • Second ULG Meeting (Michalovce) / 19.12.2019
   
 • Final Meeting (Faenza, Italy) / 04.-06. 02. 2020
   
 • Second ULG Meeting  (Michalovce) / 22.03.2021
   
 • Third ULG Meeting  (Michalovce) / 18.11.2021
   
 • Fourth ULG Meeting  (Michalovce) / 19.05.2022
   
 • Final conference (Parma, Taliansko) / 31.5.2022
   
 • Final ULG Meeting  (Michalovce) / 12.12.2022

* * *

Our activities

* * *

Follow UrbSecurity  through Twitter account.

For more information visit urbact.eu

 

* * *

This project is co-financed
by the European Regional Development Fund.

 

Logo URBACT

 


 

Aktuality