Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít

Identifikácia projektu

Názov projektu: Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít
Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa 
Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna 
Cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VSForma financovania
Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
            - Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovnimiestnej územnej samosprávy
Podané:  30.7.2020  Schválené:  21.01.2021

Prijímateľ: Mesto Michalovce

Partner 1: Mesto Strážske

Partner 2: Mesto Veľké Kapušany

Schválený NFP: 396 142,43  €   

Spolufinancovanie: 20 849,60 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Michalovce: 165 229,38 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Strážske:      146 124,88 €
Oprávnené výdavky pre Mesto Veľké Kapušany: 105 637,77 €

Termín realizácie projektu: Od 1.7.2021 do 31.10.2023

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

      

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Cieľ a zámer projektu

Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany budú realizovať projekt Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít v najmenej rozvinutom okrese Michalovce.

Cieľom projektu je optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja. Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany vďaka projektu navýšia personálne odborné kapacity pre zefektívnenie práce verejnej správy. Samosprávy budú realizovať analogické aktivity, ktoré umožnia vzájomnú spoluprácu miest v okrese, súčasne vytvoria priestor pre prepojenie vypracovaných koncepcií a strategických materiálov aj v súvislosti s novým programovacím obdobím 2021-2027. Celkom bude v projekte vytvorených 5,4 úväzkov pracovných miest, pričom výsledkom projektu bude 7 strategických, koncepčných materiálov a súčasne 8 analytických dokumentov a projektových zámerov počas doby realizácie projektu.

 

Hlavná aktivita Mesta Michalovce pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:

  • Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2016 – 2025 s výhľadom do roku 2030 v súlade s platnou legislatívou, integrácia prvkov Smart city do projektových zámerov ako aj vypracovanie stratégie Smart city ako súčasť príloh aktualizovaného PHSR.
  • Vytvorenie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Michalovce a prispôsobenie sa zmene klímy na obdobie 2021 - 2030 v súlade s platnou legislatívou, vytvorenie podrobného akčného plánu opatrení .
  • Hodnotenie bezpečnosti mesta Michalovce a vytvorenie koncepčného manuálu bezpečnosti verejných priestranstiev „Bezpečné Michalovce“, vytvorenie manuálu tvorby verejných priestranstiev na celom území mesta podľa jednotlivých územných lokalít v súlade s Územným plánom mesta, jednotný prístup k tvorbe komunikácií, chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, parkovacích miest, mobiliáru, kamerových systémov ako aj ďalších prvkov verejných priestranstiev z pohľadu bezpečnosti pre chodcov, cyklistov, účastníkov premávky, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.
  • Tvorba projektových zámerov, analýz pre žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (dotáciu, grant) v súlade s aktualizovanými projektovými zámermi PHSR mesta, v súlade s koncepciou bezpečného mesta a v súlade s nízkouhlíkovou stratégiou
     

Realizácia projektu

Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 22.4.2021. Partneri začali projekt realizovať úvodným stretnutím 29.4.2021.