Podpora opatrovateľskej služby II

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os:   8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ:  8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
ITMS2014+: 312081BHA7
Výzva: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Doba realizácie projektu: 1.12.2021 - 30.11.2023
Schválený NFP: 489 600 €

Zmluva o NFP

 

         

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ciele a aktivity projektu:

Mesto Michalovce realizuje domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2003 po prechode kompetencii štátu na obce. Mesto sa každoročne snaží uspokojiť všetkých žiadateľov o túto sociálnu službu, opatrovateľská služba je poskytovaná v priemere pre 115 osôb každýmesiac. Každoročne odbor sociálnych vecí má viac ako 50 žiadostí s požiadavkou na posúdenie odkázanosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby terénnouformou. Všetkým posúdeným občanom, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti na túto sociálnu službu, je na základe ich žiadosti o poskytovanie služby,služba aj poskytnutá. Mesto okrem opatrovateľskej služby zabezpečuje aj ďalšie pobytové, ambulantné a terénne sociálne služby, ako aj rôzne sociálne benefity. V meste Michalovce patrí výška úhrady za poskytovanie OS v schválenom Všeobecne záväznom nariadení Mesta medzi najnižšie stanovené ceny v porovnaní sostatnými mestami na Slovensku.

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života občanom mesta Michalovce odkazaným na poskytnovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí(domácnosť klienta), zabezpečiť možnosť odkázaným občanom cenovo prístupných sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba bude poskytovaná 18 plnými pracovnými úväzkami a 24 polovičnými pracovnými úväzkami, čo predstavuje 30 plných pracovných úväzkov za mesiac.

 

Cieľové skupiny:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore